október 18. | csütörtök

11.00 Szent Ist­ván Bazi­li­ka Érse­ki Társ­szé­kes­egy­ház Lovag­te­rem /lifttel a kilá­tó felé/ 1051 Buda­pest, Her­ceg­prí­más u. 7. Jelen-lét A Magyar Kár­pit­mű­vé­szek Egye­sü­le­té­nek kiál­lí­tá­sa Meg­nyit­ja: Kont­sek Ildi­kó, művé­szet­tör­té­nész, a Keresz­tény Múze­um igaz­ga­tó­ja Nyit­va tar­tás: 10.00 – 16.30 2012. októ­ber 28-ig 17.00 Magyar Nem­ze­ti Galé­ria Buda­vá­ri Palo­ta C épü­let, I. eme­let. 1014 Buda­pest, Szent…

Continue Reading