október 19. | péntek

Koszorúzások:

10.00  

Kelen­he­gyi úti művész­ház
1118 Buda­pest, Kelen­he­gyi u. 11.

Köszön­tőt mond: dr. Kup­per And­rás alpol­gár­mes­ter

11.00  

Gár­do­nyi tér
1114 Buda­pest, Gár­do­nyi tér

Csont­váry emlék­táb­la 

Köszön­tőt mond: dr. Kup­per And­rás alpol­gár­mes­ter

12.00

Gel­lért Szál­ló
1111 Buda­pest  Szent Gel­lért tér 1.

Szent­györ­gyi József fes­tő­mű­vész kamara-kiállítása 

Beszél­ge­tés Szent­györ­gyi József­fel, a 2011. évi MFN élet­mű­dí­jas­sal.

Veze­ti: Vin­c­ze Angé­la fes­tő­mű­vész

13.30–16.00

Ferenc­vá­ro­si Hely­tör­té­ne­ti Gyűj­te­mény
1092 Buda­pest, Ráday u. 18.
(bejá­rat az Erkel u. 15. felől)

Fes­tő­nők ma – szim­pó­zi­um

A beszél­ge­tés­sel egy idő­ben a témá­hoz kap­cso­lód­va kiál­lí­tás nyí­lik

Női vonal” cím­mel

Szim­pó­zi­um­ra meg­hí­vott elő­adók:
Kese­rű Kata­lin, Feledy Balázs, Sza­bó Noé­mi, Sza­kolczay Lajos

Mode­rá­tor: Cser­há­ti Ágnes

Kurá­tor: Vin­c­ze Angé­la

Nyit­va tar­tás: K-P 12.00–18.00-ig, Szo 10.00–14.00-ig

októ­ber 29-ig

16.30

Újbu­da Galé­ria
1113 Buda­pest, Zsom­bo­lyai utca 5. I. em. Újbu­da Önkor­mány­za­tá­nak Pol­gár­mes­te­ri Hiva­ta­la

5 éves az Újbu­da Galé­ria Veszely Ferenc fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa                                            

Köszön­tőt mond: dr. Kup­per And­rás alpol­gár­mes­ter

Meg­nyit­ja: Józsa Kitty művé­szet­tör­té­nész

Meg­te­kint­he­tő: hiva­ta­li idő­ben

novem­ber 9-ig

19.00

Moha Kul­tur­tér és Kávé­ház
1114 Buda­pest, Bar­tók Béla út 11.

Kor­társ válo­ga­tás”

Meg­nyit­ja: Vin­c­ze Angé­la fes­tő­mű­vész

20.00

Sen­sa­ria Nyi­tott műte­rem
Bar­tók Béla út 1. szám, üres üzlet­he­lyi­ség

Finisszázs

Kiál­lí­tók: Hor­váth Krisz­ti­án, Hor­váth Roland, Kovács Lehel, Lász­ló Dáni­el, Sza­bó Ábel, Lőrincz Tamás, Rolik Ádám

Meg­nyit­ja: A Sen­sa­ria Egye­sü­let már­ci­us 1. óta hasz­nál­ja ezt a XI. Kerü­le­ti Önkor­mány­zat tulaj­do­ná­ban álló, jelen­leg üres üzlet­he­lyi­sé­get, ahol nyi­tott műter­met hozott lét­re októ­ber 31-ig, a Magyar Fes­té­szet Nap­ja ese­mény­so­ro­zat végé­ig. A záró-kiállításon az elmúlt fél évben itt készült képek kerül­nek bemu­ta­tás­ra.

Nyit­va tar­tás: K-Szo 10.00–18.00-ig

októ­ber 30-ig

17.00

Móra Ferenc Műve­lő­dé­si Ház
Alber­tirsa, Pes­ti u. 85.

Magyar Moz­gó Kép­tár és Rovás /Felvidék/ „Együtt” c. kiál­lí­tá­sa

A kiál­lí­tó művé­szek: Almásy Otti­lia, Babos Zsi­li Ber­ta­lan, Bor­nem­issza József, Bódis Bar­na­bás, Bul­let Shih, Kato­na György, Kele­men Dénes Lehel, Őry Anna­má­ria, Sza­bó Ottó, Szász Tün­de

Meg­nyit­ja: Nya­kas Ilo­na /K.A.S. Galéria/

Nyit­va tar­tás: H-P 9–17 óra és Szo 9–12 óra.

novem­ber 2-ig

17.00

Túr­ke­vei Váro­si Műve­lő­dé­si Intéz­mény és Könyv­tár
Túr­ke­ve, Tán­csics M. u. 16. (Jász- Nagykun- Szol­nok megye)

Túr­ke­vén Élő Alko­tók — kép­ző­mű­vé­sze­ti cso­port kiál­lí­tá­sa

Meg­nyit­ja: dr. Sza­bó Zol­tán pol­gár­mes­ter, a Magyar és Egye­te­mes Kul­tú­ra Lovag­ja

A kiál­lí­tás a Túr­ke­vén Élő Alko­tók — kép­ző­mű­vé­sze­ti cso­port már 5. éve folya­ma­to­san meg­ren­de­zés­re kerü­lő  tár­la­ta.

Nyit­va tar­tás: mun­ka­na­po­kon 9–16 órá­ig

novem­ber 24-ig

október 18. | csütörtök

11.00

Szent Ist­ván Bazi­li­ka Érse­ki Társ­szé­kes­egy­ház Lovag­te­rem
/lifttel a kilá­tó felé/
1051 Buda­pest, Her­ceg­prí­más u. 7.

Jelen-lét

A Magyar Kár­pit­mű­vé­szek Egye­sü­le­té­nek kiál­lí­tá­sa

Meg­nyit­ja: Kont­sek Ildi­kó, művé­szet­tör­té­nész, a Keresz­tény Múze­um igaz­ga­tó­ja

Nyit­va tar­tás: 10.00 – 16.30

októ­ber 28-ig

17.00

Magyar Nem­ze­ti Galé­ria
Buda­vá­ri Palo­ta C épü­let, I. eme­let.
1014 Buda­pest, Szent György tér 2.

Élő magyar fes­té­szet

A „Doye­nek, Közép­ge­ne­rá­ció és Fia­ta­lok” című kiál­lí­tás meg­nyi­tó­ja, vala­mint az Élet­mű­díj és a Maticska-díj átadá­sa

Kurá­tor: Atlasz Gábor, Buk­ta Nor­bert, iski Kocsis Tibor, Szent­györ­gyi József és Vés­sey Gábor

Meg­nyit­ja: Gara­mi Gré­ta művé­szet­tör­té­nész

Házi­asszony: Cser­há­ti Ágnes

Köszön­tőt mond:
Vásáry Tamás Kossuth-díjas zon­go­ra­mű­vész, a kiál­lí­tás fővéd­nö­ke
Jávor Anna, Magyar Nem­ze­ti Galé­ria gyűj­te­mé­nyi igaz­ga­tó

A Fes­té­szet napi kiál­lí­tás a válasz­tott hely­szín kolon­nád­sze­rű, szim­bo­li­kus jel­le­gé­nek köszön­he­tő­en is az össze­fo­gást jel­ké­pe­zi. A kurá­to­rok leg­főbb cél­ja
a magyar fes­té­szet lehe­tő leg­ob­jek­tí­vebb kereszt­met­sze­té­nek bemu­ta­tá­sa, három gene­rá­ci­ó­ra bont­va.

A szer­ve­zők nem szub­jek­tív szem­pon­tok sze­rint válo­gat­tak, hanem egye­dül az szá­mí­tott, hogy a válasz­tott művész professzionális/hivatásszerű fes­tő legyen, és kiál­lí­tó művész­ként folya­ma­tos, aktív szak­mai éle­tet éljen.

Nyit­va tar­tás: K-V: 10–18 órá­ig

novem­ber 4-ig

13.00

Schef­fer Galé­ria
1113 Buda­pest, Kosz­to­lá­nyi D. tér 4.

Mat­zon Fri­gyes szob­rász­mű­vész Bar­tók Con­cer­to című szob­rá­nak ava­tá­sa

a Kosz­to­lá­nyi Dezső téren, a Galé­ria előtt, utá­na

Mat­zon Ákos fes­tő­mű­vész és Mat­zon Fri­gyes szob­rász­mű­vész alko­tá­sa­i­ból nyí­lik tár­lat a galé­ri­á­ban  

Meg­nyit­ja: Weh­ner Tibor művé­szet­tör­té­nész

Fővéd­nök: Sem­jén Zsolt miniszterelnök-helyettes  és dr. Hoff­mann Tamás Újbu­da pol­gár­mes­te­re

14.00

A Hon­vé­del­mi Minisz­té­ri­um Pro­to­koll, Rekre­á­ci­ós és Kul­tu­rá­lis Főigaz­ga­tó­sá­ga
1146 Buda­pest, Ajtó­si Dürer sor 29.

Hotel Hadik szál­ló föld­szin­ti foga­dó­te­re Magyar Kato­na­fes­tők Emlék­fa­lá­nak továb­bi emlék­táb­lá­i­nak ava­tá­sa és koszo­rú­zá­sa.

Ava­tó­be­szé­det mond: dr. Feledy Balázs művé­sze­ti író

Az emlék­táb­lák készí­tői a Bük­kös­di Gábor Kato­nai Kép­ző­mű­vé­sze­ti Stú­dió tag­jai.

17.00

Kira­kat tár­lat
XII. ker. Csa­ba u. 7. sz. előtt.

A kiál­lí­tást meg­nyit­ja: Lázár Zsu­zsa ipar­mű­vész, a Budai Rajz­is­ko­la igaz­ga­tó­ja

A Hegy­vi­dék Galé­ria az elmúlt évek­hez hason­ló­an 2012-ben is meg­ren­de­zi a Magyar Fes­té­szet Nap­já­hoz kap­cso­ló­dó­an a Kira­kat tár­la­totmely­nek során 15 kerü­let­ben élő fes­tő­mű­vész képét kiál­lít­ják ki a Város­ma­jor utca és kör­nyé­ke kira­ka­ta­i­ban. Az akció cél­ja, hogy a hét­köz­na­pi embe­rek éle­té­be köze­lebb vigye a művé­sze­tet és így ráirá­nyít­sa a figyel­met.

A tár­lat meg­te­kint­he­tő októ­ber 31-ig a Város­ma­jor utca kira­ka­ta­i­ban.

18.00

Sem­mel­weis Egye­tem sza­lon­ja
Buda­pest, VIII. Üllői út 26.

Fest­mé­nyek 2009–2012
Végh And­rás Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa

Meg­nyit­ja: Konok Tamás Kossuth-díjas fes­tő­mű­vész

Köz­re­mű­kö­dik: Bin­der Károly jazz-zongorista

Nyit­va tar­tás: hét­köz­nap 9-től 16-ig.

2013. már­ci­us 1-ig

18.00

Kon­dor Béla Közös­sé­gi Ház
1181 Buda­pest, Kon­dor Béla sétány 8.

Szent­je­ink: Szt. Lőrinc – Szt. Imre

Emlé­ke­zés kerü­le­tünk név­adó szent­je­i­re. Pestszentlőrinc-Pestszentimre 21 meg­hí­vott kép­ző­mű­vé­szé­nek kiál­lí­tá­sa

Meg­nyit­ja: Mula­di Bri­git­ta művé­szet­tör­té­nész

Köszön­tőt mond: Ughy Atti­la pol­gár­mes­ter

Nyit­va tar­tás: napon­ta 8–20 órá­ig

októ­ber 31-ig

18.00

Ybl Egye­sü­let

Németh Géza műte­rem­lá­to­ga­tás

Meg­nyit­ja: Szmo­dits Julia

Köz­re­mű­kö­dők: Hor­váth Mária énekművész,MR kórus­tag, Ybl Kvar­tett

Németh Géza fes­tő­mű­vész, gra­fi­kus, fotós, épí­tész, mint ex „yblis” bemu­tat­ja a műter­mét, a műve­it, s a saját ter­ve­zé­sű házát.

A talál­ko­zás hely­szí­ne: Buda­pest, III. kerü­let Szent­lé­lek tér

októ­ber 18. 18–20h

18.00

Közös­sé­gi Ház Sződ­li­get
Sződ­li­get, Szent Ist­ván u. 29.

Ecset­va­rázs

Benk Kata­lin, Válint Ing­rid, Kovács Jenő, Kol­lár Lász­ló

Meg­nyit­ja: Juhász Béla pol­gár­mes­ter

Köz­re­mű­kö­dik: Bóta Nóra akusz­ti­kus gitár

Nyit­va tar­tás: hét­fő 13–17 órá­ig, kedd 9–13 órá­ig, csü­tör­tök 8–13 órá­ig, igény sze­rint elő­ze­tes egyez­te­tés­sel hét­vé­gén is.

novem­ber 18-ig

19.00

VILTIN galé­ria
1054, Buda­pest, Szé­che­nyi utca 3. T: +36 1 787 58 66
hello@viltin.hu, info@viltin.hu 

Krí­zis gyü­möl­csök 

Sza­bó Dorottya fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa

Meg­nyit­ja: Pere­nyei Móni­ka művé­szet­tör­té­nész

Nyit­va tar­tás: K-P 12–18 | Szo 11–17

novem­ber 24-ig

október 16. | kedd

17.00

Pin­tér palace
1056 Buda­pest Váci u. 69. | Váci u. és Pin­tér u. sarok

Egy osz­tály vissza­néz”

Kiál­lí­tó művé­szek: Somo­gyi Győ­ző, †Kovács Tamás, Szent­györ­gyi József, Zöld Ani­kó, Brá­da Tibor és osz­tály­tár­sa­ik

Meg­nyit­ja: Tölg Mol­nár Zol­tán fes­tő­mű­vész

A Kép­ző és Ipar­mű­vé­sze­ti Gim­ná­zi­um­ban 1956–60-ban vég­zett művé­szek kiál­lí­tá­sa.

Nyit­va tar­tás: napon­ta 14–19 órá­ig.

októ­ber 30-ig

18.00

Erdei Éva Galé­ria
1213 Buda­pest,  Király­er­dő,
Kon­dor utca  29.  T: 420‑1728

Kraj­cso­vics Éva Munkácsy-díjasfestőművész kiál­lí­tá­sa

Meg­nyit­ja: Wink­ler Bar­na­bás Ybl-díjas épí­tész

18.00

Karin­thy Sza­lon
1111 Buda­pest, Karin­thy Fri­gyes út 22.

Vadarany tája­kon

Var­ga Pat­rí­cia Miner­va kiál­lí­tá­sa

Meg­nyit­ja: Uhl Gab­ri­el­la

Var­ga Pat­rí­cia Miner­va kiál­lí­tá­sa rész­össze­fog­la­ló­ja mun­kás­sá­gá­nak. A vadarany táj láto­má­sá­nak pon­tos fel­tér­ké­pe­zé­sé­vel vezet át a transz­cen­dens, ragyo­gó világ­ba, újra­ér­tel­mez­ve táj­ké­pe­in a barokk misz­ti­ka fény­el­mé­le­tét. A kül­ső és bel­ső ragyo­gás­ban egy­szer­re jár­juk be a lélek stá­ci­ó­it, miköz­ben a belül­ről izzó fény­kö­vek a táj rész­le­te­it, sebe­it is meg­vi­lá­gít­ják. A rögös fes­tői út irá­nya és cél­ja a fény által kije­löl­te­tett.

Nyit­va tar­tás: H-P 11–18 órá­ig, Szo 10–14 órá­ig

októ­ber 30-ig

október 14. | vasárnap

10.00

T-Art Ala­pít­vány és a Békás­me­gye­ri Szent József Plé­bá­nia
Szent József Ház, 1038 Buda­pest, Temp­lom u. 20.

Cre­do – Kár­pá­ti Tamás kiál­lí­tás

Tár­lat­ve­ze­tő: Gara­mi Gré­ta művé­szet­tör­té­nész

A Magyar Fes­té­szet Nap­ja alkal­má­ból a T-Art Ala­pít­vány Gara­mi Gré­ta és Kár­pá­ti Tamás rész­vé­te­lé­vel tár­lat­ve­ze­tés­re és művész-közönség talál­ko­zó­ra vár­ja az érdek­lő­dő­ket az Óbé­kás­me­gye­ri Szent József Ház­ba. A tár­lat­ve­ze­tés alatt a gye­re­kek művé­sze­ti fog­lal­ko­zá­son vehet­nek részt. A prog­ram ingye­nes.

Nyit­va tar­tás: a kiál­lí­tás elő­ze­tes beje­lent­ke­zés­sel láto­gat­ha­tó: tenk@tartalapitvany.hu e-mail címen, vagy a 06 1 240 92 72-es tele­fon­szá­mon.

októ­ber 21-ig

14.00–19.00

Nyi­tott Műter­mek Dél­után­ja 30 művész rész­vé­te­lé­vel

Kol­lek­tív műter­mek / Coll­ec­tive stu­dios

AMA HÁZ:
Bár­do­si Katin­ka fes­tő­mű­vész
Béké­si Ervin szob­rász
Hack Ferenc szob­rász
Hor­váth Csa­ba Árpád szob­rász
Kár­pát­he­gyi Ist­ván fes­tő­mű­vész
Kus­nyar Eve­line fes­tő­mű­vész
Pánya Zoé fes­tő­mű­vész
Rabócz­ky Judit szob­rász
Sipos Esz­ter fes­tő­mű­vész
Sza­bó Fran­cis­ka fes­tő­mű­vész

ATELIERS PRO ARTS:
Bre­zi­na Zol­tán
G. Sza­bó Beá­ta szob­rász
Sza­bó Ágnes fes­tő­mű­vész
Vere­bics Ágnes fes­tő­mű­vész

ÁTJÁROK CSOPORT:
Gesz­te­lyi Nagy Zsu­zsa fes­tő­mű­vész
Osgyá­nyi Sára fes­tő­mű­vész
Sch­ne­da­rek Réka fes­tő­mű­vész

BUDAPEST ART FACTORY:
Her­man Leven­te fes­tő­mű­vész
Juhász Dor­ka fes­tő­mű­vész
Kucso­ra Már­ta fes­tő­mű­vész
Szász Sán­dor fes­tő­mű­vész

LEHEL ÚTI Kol­lek­tív Műte­rem:
Bács Eme­se fes­tő­mű­vész
Hol­ló Ist­ván fes­tő­mű­vész
Feke­te Lász­ló szob­rász — kera­mi­kus
Var­ga Pat­ri­cia Miner­va fes­tő­mű­vész

MARBLEHOUSE:
Osgyá­nyi Ran­vig Róza fes­tő­mű­vész
Rich­ter Zsu­zsi fes­tő­mű­vész
Süve­ges Rita fes­tő­mű­vész

Egyé­ni műter­mek / Indi­vi­du­al stu­dios:
Kont­ra Ágnes fes­tő­mű­vész
Kiss Már­ta fes­tő­mű­vész
Sza­nyi Péter szob­rász

A Nyi­tott Műter­mek Dél­után­ja újsze­rű kez­de­mé­nye­zés­ként, elő­ször kerül meg­ren­de­zés­re októ­ber 14-én, vasár­nap dél­után. Az ese­mény során mint­egy 30 ismert magyar kor­társ művész nyit­ja meg műter­mé­nek ajta­ja­it a nagy­kö­zön­ség előtt, töb­bek között a Buda­pest Art Fac­to­ry és az Amade­us Ház alko­tói. Az érdek­lő­dők bepil­lan­tást nyer­het­nek e rej­tett világ­ba, meg­is­mer­ked­het­nek a művé­szek­kel, alko­tá­sa­ik­kal és az alko­tó elme határ­ta­lan való­já­val.

A Nyi­tott Műter­mek Dél­után­ja azzal a cél­lal való­sul meg, hogy a nagy­kö­zön­sé­get köze­lebb hoz­za a kor­társ kép­ző­mű­vé­szet­hez, külön­le­ges élményt nyújt­va ezzel az érdek­lő­dők­nek, hiszen a művészt és alko­tá­sa­it saját alko­tó teré­ben ismer­he­tik meg, mint­egy a műal­ko­tás szü­le­té­sé­nek szem­ta­núi lehet­nek.

Hely­szí­nek:
AMADEUS HÁZ
1035 Buda­pest, Veder u. 20.

BUDAPEST ART FACTORY
gya­lo­go­san: H-1138 Buda­pest, Váci út 152–156. M3 (For­gách utca), bejá­rat az ABB iro­da­épü­let por­tá­ján. gép­jár­mű­vel: H-1138 Buda­pest, Viza­fo­gó utca 2. (ALSTOM teher­por­ta)

ATELIERS PRO ARTS
1085 Buda­pest, Horánsz­ky utca 5.

ÁTJÁROK CSOPORT
1064 Buda­pest, Vörös­mar­ty u. 58/a

LEHEL ÚTI KOLLEKTÍV MŰTEREM
1134 Buda­pest, Tak­sony utca 1.

MARBLE HOUSE
1126 Buda­pest, Már­vány u. 23.

Her­vé Lóránth Ervin
1136 Buda­pest, Pan­nó­nia u. 9.

Kiss Már­ta
1067 Buda­pest, Eöt­vös utca 45. II. em

Kont­ra Ágnes
1062 Buda­pest, Szon­di utca 63.

Sza­nyi Péter
1122 Buda­pest, Ráth György utca 30.

www.nyitottmutermek.hu/helyszinek

október 13. | szombat

15.00

Műte­rem Galé­ria
Buda­pest, 1023 Daru utca 2/c. T: 06 1 335 05 36

Sza­vak­kal és képek­kel

Maro­si Ilo­na kiál­lí­tá­sa

Meg­nyit­ja: dr. Balázs Lívia

Élet­mű össze­fog­la­ló könyv­be­mu­ta­tó és kiál­lí­tás 104 db műtárgy, gra­fi­ka, réz­plasz­ti­ka, fest­mény bemutatása.Kötetlen beszél­ge­tés a kép­ző­mű­vé­szet­ről.

Nyit­va tar­tás: napon­ta 14–18 órá­ig.

októ­ber 20-ig

17.00

Kép­csar­nok Kft. Prest­ige Galé­ria
Buda­pest, Falk Mik­sa u. 7.

20x20 Mini­ké­pek – 100 művész

Meg­nyit­ja: dr. Feledy Balázs művé­sze­ti író

Az elmúlt évek­hez hason­ló­an ismét 100 művészt kérünk föl, hogy 20x20cm-es alko­tá­sá­val vegyen részt a Magyar Fes­té­szet Nap­já­nak ünne­pén.

Nyit­va tar­tás: H-P: 10–18 óra között, Szo: 10–13 órá­ig

októ­ber 31-ig

október 12. | péntek

16:00

Sik­ló­si Vár­szín­ház Kul­tu­rá­lis és Ide­gen­for­gal­mi Köz­pont Non­pro­fit Köz­hasz­nú Kft.
Sik­ló­si Vár 1. eme­le­ti kiál­lí­tó helyi­ség

Med­nyánsz­ky Tár­sa­ság | „Ember és vilá­ga”

Meg­nyit­ja: Sza­bó Gábor szob­rász­mű­vész
Köz­re­mű­kö­dők: A sik­ló­si vár­ud­var­ban 2012. októ­ber 12-én 14:00 óra­kor a kiál­lí­tó művé­szek együtt alkot­nak egy óri­ás vász­non a művé­sze­ti isko­la tanu­ló­i­val és az ide láto­ga­tó ven­dé­gek­kel. Az akci­ó­ban több száz részt­ve­vő átéli az alko­tás örö­mét és a közös gon­dol­ko­dás hoza­dé­ka­it. Több gene­rá­ció tud együtt dol­goz­ni, akár hat éves kor­tól kilenc­ven éves korig. A prog­ram­ban részt­ve­vők kipró­bál­hat­ják a szá­mí­tó­gé­pes gra­fi­ka adta lehe­tő­sé­ge­ket is.
Kurá­tor: Kovács Ferenc fes­tő­mű­vész

Nyit­va tar­tás: H-V 9–16 órá­ig

2013. feb­ru­ár 25-ig

16.00

Szol­no­ki Művész­te­lep
Szol­no­ki Galé­ria, 5000 Szol­nok, Temp­lom u. 2.

Itt” — ARTi­cum Szol­no­ki Bien­ná­lé a Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság kiál­lí­tá­sa

Meg­nyit­ja: P. Sza­bó Ernő művé­szet­tör­té­nész

Köszön­tőt mond dr. Kál­lai Mária, Szol­nok megyei jogú város alpol­gár­mes­te­re

Köz­re­mű­kö­dők: Quar­tet­ta vonós­né­gyes

Az ese­mény társ­ren­dez­vé­nye a Szol­no­ki Nem­zet­kö­zi Kép­ző­mű­vé­sze­ti Film­fesz­ti­vál

Tisza Mozi, 2012. októ­ber 11–14.
(rész­le­tes prog­ram: www.tiszamozi.hu, www.szolnokimuvesztelep.com).

decem­ber 15-ig

Az új médi­u­mok vizu­á­lis vilá­ga
a Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tago­za­ta, vala­mint a Film és Fotó Tago­zat kon­fe­ren­ci­á­ja a Szol­no­ki Galé­ri­á­ban, októ­ber 12-én 14–16h és 13-án 10–12h.

Beve­ze­tő elő­adást tart: Csá­ji Atti­la, a Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia alel­nö­ke

Mode­rá­tor: Sze­ma­dám György, a Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tago­za­tá­nak veze­tő­je

A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő a Szol­no­ki Galé­ri­á­ban (5000 Szol­nok, Temp­lom u. 2.), hét­fő kivé­te­lé­vel napon­ta 9-től 17 órá­ig, 2012. decem­ber 15-éig.
A kiál­lí­tás­meg­nyi­tó­ra ingye­nes buszt indí­tunk Buda­pest­ről, a Nagy­vá­rad tér­ről, a Szent Ist­ván kór­ház előt­ti par­ko­ló­ból a meg­nyi­tó nap­ján 12 óra­kor, esti vissza­té­rés­sel.

18.00

Szol­no­ki Művész­te­lep
Kert Galé­ria 5000 Szol­nok, Guten­berg tér 12/12.

KAPCSOLÓDÁSOK

Lóránt János Deme­ter kép­ző­mű­vész (Munkácsy-díjas, érde­mes művész) és Lous Stu­ijf­zand kép­ző­mű­vész (NL/H)

Meg­nyit­ja: Gara­i­né Lóránt And­rea

Köz­re­mű­kö­dők: Vere­bes György – zon­go­ra

Nyit­va tar­tás: K-V 10–16 óra
vagy elő­ze­tes egyez­te­tés sze­rint

novem­ber 15-ig

 

18.00

Óbu­dai Kul­tu­rá­lis Köz­pont San Mar­co Galé­ria
1032 Buda­pest, San Mar­co u. 81. T: 3887370

A kiál­lí­tás címe: T-Art Ala­pít­vány fes­tő támo­ga­tó­i­nak kiál­lí­tá­sa
és a Sup­ka Magdolna-díj átadá­sa

Meg­nyit­ja: Gara­mi Gré­ta művé­szet­tör­té­nész

Köz­re­mű­kö­dők: Sipos Mihály, a Muzsi­kás együt­tes prí­má­sa

A T-Art Ala­pít­vány kez­de­tek­től része­se a Magyar Fes­té­szet Nap­ja ren­dez­vény­nek. A kiál­lí­tá­son az ala­pít­vány fes­tő támo­ga­tói és két új meg­hí­vott művész vesz­nek részt 1–1 új mun­ká­val. A meg­nyi­tón átadás­ra kerül Sup­ka Mag­dol­na emlé­ké­re ala­pí­tott díj (Csi­kai Már­ta szob­rász­mű­vész érme).

Nyit­va tar­tás: H-P: 9–16.00-ig

októ­ber 26-ig

 

október 11. | csütörtök

16.00

Nyugat-magyarországi Egye­tem Apá­czai Cse­re János Kar Vizu­á­lis Neve­lé­si Tan­szék Czi­rá­ki Lajos Kiál­lí­tó­tér
9024 Győr, Liszt F. u. 42. II. eme­let

A vára­ko­zás ide­je

Kovács Gom­bos Gábor fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa

Meg­nyit­ja: Mar­tos Gábor művé­sze­ti író, a Múze­um­Ca­fé főszer­kesz­tő­je

Nyit­va tar­tás: vasár­nap kivé­te­lé­vel napon­ta 8.00–20.00 óra.

novem­ber 2-ig

17.00

Galéria’18
Fővá­ro­si Sza­bó Ervin Könyv­tár
XVIII/3 Nagy­könyv­tár

SPACEPIC

Meny­hárt Nor­bert, a Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­tem hall­ga­tó­ja

Meg­nyit­ja: Sző­ke Gás­pár fes­tő­mű­vész

Nyit­va tar­tás: H, Sz, Cs, P: 9–19, K, Szo: 9–14

októ­ber 30-ig

 17.00

Galéria’13 Sorok­sár
1238 Buda­pest, Hősök tere 13.

Har­tung Sán­dor vilá­ga – Kiál­lí­tás a művész 50. szü­le­tés­nap­ja alkal­má­ból

Meg­nyit­ja: dr. Sinó­ros Sza­bó Kata­lin művé­szet­tör­té­nész

Köz­re­mű­kö­dők: Ezüst-Patak zene­kar
Rémi Tün­de — ének,
Gab­ri­eli Richárd — gitár, ének, tilin­kó,
Héri Atti­la — dobok,
Pivar­csi Gábor — zon­go­ra, bil­len­tyűs hang­sze­rek,
Szé­csi Atti­la — hege­dű,
Per­ger Ist­ván — ütő­hang­sze­rek,
Lőrincz György — elekt­ro­mos sza­xo­fon

Nyit­va tar­tás: szer­dá­tól pén­te­kig, 14–18 órá­ig.

novem­ber 17-ig

 19.00

Faur Zsó­fi Galé­ria
1114. Bp., Bar­tók Béla út 25.
T: +36 20 212 92 29 / galeriafaur.hu

Bak Imre és Bara­bás Zsó­fi kiál­lí­tá­sa

Bak Imre és Bara­bás Zsó­fi közös kiál­lí­tá­sa az abszt­rakt művé­szet helyét és hely­ze­tét kíván­ja bemu­tat­ni a kor­társ művé­szet vilá­gá­ban, miköz­ben külön­le­ges pár­be­szé­det hoz lét­re két külön­bö­ző gene­rá­ció, két elté­rő atti­tűd, és két fes­tői hit­val­lás között.

Meg­nyit­ja: Fehér Dávid

Nyit­va tar­tás: H-P: 12:00–18:00 | Szo: 10:00–13:00

novem­ber 4-ig

19.00

Pró­fé­ta Galé­ria
1111 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 3.

DADA est a Pró­fé­tá­ban

Hugo Ball (1896–1927)
hang­köl­te­mé­nyek (1916)

Kurt Sch­wit­ters (1887–1948):
urso­na­te (1927)

20:00

DADA ma”

beszél­ge­tés a DADA tovább­élé­sé­ről és recep­ci­ó­já­ról
részt­ve­vők:

dr. Kap­pa­nyos And­rás iro­da­lom­tör­té­nész (Mis­kol­ci Egye­tem)
Menich-Horváth Ist­ván kar­mes­ter (Ham­burg)
dr. Szká­ro­si End­re művé­sze­ti író, per­for­mer (ELTE)
dr. Sző­ke Anna­má­ria művé­szet­tör­té­nész (ELTE)

21:30

Zene éjfé­lig
Faul Péter live act dj + meg­le­pé­tés dj

Doyenek, Középgeneráció és Fiatalok

17.00

Magyar Nem­ze­ti Galé­ria
Buda­vá­ri Palo­ta C épü­let, I. eme­let.
1014 Buda­pest, Szent György tér 2.

Élő magyar fes­té­szet

A „Doye­nek, Közép­ge­ne­rá­ció és Fia­ta­lok” című kiál­lí­tás meg­nyi­tó­ja, vala­mint az Élet­mű­díj és a Maticska-díj átadá­sa

Kurá­tor: Atlasz Gábor, Buk­ta Nor­bert, iski Kocsis Tibor, Szent­györ­gyi József és Vés­sey Gábor

Meg­nyit­ja: Gara­mi Gré­ta művé­szet­tör­té­nész

Házi­asszony: Cser­há­ti Ágnes

Köszön­tőt mond:
Vásáry Tamás Kossuth-díjas zon­go­ra­mű­vész, a kiál­lí­tás fővéd­nö­ke
Jávor Anna, Magyar Nem­ze­ti Galé­ria gyűj­te­mé­nyi igaz­ga­tó

A Fes­té­szet napi kiál­lí­tás a válasz­tott hely­szín kolon­nád­sze­rű, szim­bo­li­kus jel­le­gé­nek köszön­he­tő­en is az össze­fo­gást jel­ké­pe­zi. A kurá­to­rok leg­főbb cél­ja a magyar fes­té­szet lehe­tő leg­ob­jek­tí­vebb kereszt­met­sze­té­nek bemu­ta­tá­sa, három gene­rá­ci­ó­ra bont­va.

A szer­ve­zők nem szub­jek­tív szem­pon­tok sze­rint válo­gat­tak, hanem egye­dül az szá­mí­tott, hogy a válasz­tott művész professzionális/hivatásszerű fes­tő legyen, és kiál­lí­tó művész­ként folya­ma­tos, aktív szak­mai éle­tet éljen.

Nyit­va tar­tás: K-V: 10–18 órá­ig

novem­ber 4-ig