október 4, 2012

október 19. | péntek

Koszo­rú­zá­sok: 10.00   Kelen­he­gyi úti művész­ház 1118 Buda­pest, Kelen­he­gyi u. 11. Köszöntőt mond: dr. Kup­per And­rás alpol­gár­mes­ter 11.00   Gár­do­nyi tér 1114 Buda­pest, Gár­do­nyi tér Csont­váry emlék­tábla  Köszöntőt mond: dr. Kup­per And­rás alpol­gár­mes­ter 12.00 Gel­lért Szálló 1111 Buda­pest  Szent Gel­lért tér 1. Szent­györ­gyi József … Tovább

október 4, 2012

október 18. | csütörtök

11.00 Szent Ist­ván Bazi­lika Érseki Társ­szé­kes­egy­ház Lovag­te­rem /lifttel a kilátó felé/ 1051 Buda­pest, Her­ceg­prí­más u. 7. Jelen-lét A Magyar Kár­pitmű­vé­szek Egye­sü­le­té­nek kiál­lí­tása Meg­nyitja: Kont­sek Ildikó, művé­szet­tör­té­nész, a Keresz­tény Múzeum igaz­ga­tója Nyitva tar­tás: 10.00 – 16.30 októ­ber 28-ig 17.00 Magyar Nem­zeti Galé­ria Buda­vári Palota C … Tovább

október 4, 2012

október 16. | kedd

17.00 Pin­tér palace 1056 Buda­pest Váci u. 69. | Váci u. és Pin­tér u. sarok „Egy osz­tály vissza­néz” Kiál­lító művé­szek: Somo­gyi Győző, †Kovács Tamás, Szent­györ­gyi József, Zöld Anikó, Bráda Tibor és osz­tály­tár­saik Meg­nyitja: Tölg Mol­nár Zol­tán festőmű­vész A Képző és Iparmű­vé­szeti Gim­ná­zi­um­ban … Tovább

október 4, 2012

október 14. | vasárnap

10.00 T-Art Ala­pít­vány és a Békás­me­gyeri Szent József Plé­bá­nia Szent József Ház, 1038 Buda­pest, Temp­lom u. 20. Credo – Kár­páti Tamás kiál­lí­tás Tár­lat­ve­zető: Garami Gréta művé­szet­tör­té­nész A Magyar Fes­té­szet Napja alkal­má­ból a T-Art Ala­pít­vány Garami Gréta és Kár­páti Tamás rész­vé­te­lé­vel tár­lat­ve­ze­tésre és … Tovább

október 4, 2012

október 13. | szombat

15.00 Műte­rem Galé­ria Buda­pest, 1023 Daru utca 2/c. T: 06 1 335 05 36 Sza­vak­kal és képek­kel Marosi Ilona kiál­lí­tása Meg­nyitja: dr. Balázs Lívia Életmű össze­fog­laló könyv­be­mu­tató és kiál­lí­tás 104 db műtárgy, gra­fika, réz­plasz­tika, fest­mény bemutatása.Kötetlen beszél­ge­tés a képzőmű­vé­szetről. Nyitva tar­tás: naponta … Tovább

október 4, 2012

október 12. | péntek

16:00 Sik­lósi Vár­szín­ház Kul­tu­rá­lis és Ide­gen­for­galmi Köz­pont Non­pro­fit Köz­hasznú Kft. Sik­lósi Vár 1. eme­leti kiál­lító helyi­ség Med­nyánszky Tár­sa­ság | „Ember és világa” Meg­nyitja: Szabó Gábor szob­rászmű­vész Köz­remű­ködők: A sik­lósi vár­ud­var­ban 2012. októ­ber 12-én 14:00 óra­kor a kiál­lító művé­szek együtt alkot­nak egy óriás vász­non a művé­szeti … Tovább

október 4, 2012

október 11. | csütörtök

16.00 Nyugat-magyarországi Egye­tem Apá­czai Csere János Kar Vizu­á­lis Neve­lési Tan­szék Cziráki Lajos Kiál­lí­tó­tér 9024 Győr, Liszt F. u. 42. II. eme­let A vára­ko­zás ideje Kovács Gom­bos Gábor festőmű­vész kiál­lí­tása Meg­nyitja: Mar­tos Gábor művé­szeti író, a Múze­um­Café főszer­kesztője Nyitva tar­tás: vasár­nap kivé­te­lé­vel naponta … Tovább

szeptember 30, 2012

Doyenek, Középgeneráció és Fiatalok

17.00 Magyar Nem­zeti Galé­ria Buda­vári Palota C épü­let, I. eme­let. 1014 Buda­pest, Szent György tér 2. Élő magyar fes­té­szet A „Doye­nek, Közép­ge­ne­rá­ció és Fia­ta­lok” című kiál­lí­tás meg­nyi­tója, vala­mint az Életmű­díj és a Maticska-díj átadása Kurá­tor: Atlasz Gábor, Bukta Nor­bert, iski Kocsis Tibor, … Tovább