október 19. | péntek

Koszo­rú­zá­sok: 10.00   Kelen­he­gyi úti művész­ház 1118 Buda­pest, Kelen­he­gyi u. 11. Köszön­tőt mond: dr. Kup­per And­rás alpol­gár­mes­ter 11.00   Gár­do­nyi tér 1114 Buda­pest, Gár­do­nyi tér Csont­váry emlék­táb­la  Köszön­tőt mond: dr. Kup­per And­rás alpol­gár­mes­ter 12.00 Gel­lért Szál­ló 1111 Buda­pest  Szent Gel­lért tér 1. Szent­györ­gyi József fes­tő­mű­vész kamara-kiállítása  Beszél­ge­tés Szent­györ­gyi József­fel, a 2011. évi…

Continue Reading

október 18. | csütörtök

11.00 Szent Ist­ván Bazi­li­ka Érse­ki Társ­szé­kes­egy­ház Lovag­te­rem /lifttel a kilá­tó felé/ 1051 Buda­pest, Her­ceg­prí­más u. 7. Jelen-lét A Magyar Kár­pit­mű­vé­szek Egye­sü­le­té­nek kiál­lí­tá­sa Meg­nyit­ja: Kont­sek Ildi­kó, művé­szet­tör­té­nész, a Keresz­tény Múze­um igaz­ga­tó­ja Nyit­va tar­tás: 10.00 – 16.30 2012. októ­ber 28-ig 17.00 Magyar Nem­ze­ti Galé­ria Buda­vá­ri Palo­ta C épü­let, I. eme­let. 1014 Buda­pest, Szent…

Continue Reading

október 16. | kedd

17.00 Pin­tér palace 1056 Buda­pest Váci u. 69. | Váci u. és Pin­tér u. sarok „Egy osz­tály vissza­néz” Kiál­lí­tó művé­szek: Somo­gyi Győ­ző, †Kovács Tamás, Szent­györ­gyi József, Zöld Ani­kó, Brá­da Tibor és osz­tály­tár­sa­ik Meg­nyit­ja: Tölg Mol­nár Zol­tán fes­tő­mű­vész A Kép­ző és Ipar­mű­vé­sze­ti Gim­ná­zi­um­ban 1956–60-ban vég­zett művé­szek kiál­lí­tá­sa. Nyit­va tar­tás: napon­ta 14–19 órá­ig.…

Continue Reading

október 14. | vasárnap

10.00 T-Art Ala­pít­vány és a Békás­me­gye­ri Szent József Plé­bá­nia Szent József Ház, 1038 Buda­pest, Temp­lom u. 20. Cre­do – Kár­pá­ti Tamás kiál­lí­tás Tár­lat­ve­ze­tő: Gara­mi Gré­ta művé­szet­tör­té­nész A Magyar Fes­té­szet Nap­ja alkal­má­ból a T-Art Ala­pít­vány Gara­mi Gré­ta és Kár­pá­ti Tamás rész­vé­te­lé­vel tár­lat­ve­ze­tés­re és művész-közönség talál­ko­zó­ra vár­ja az érdek­lő­dő­ket az Óbé­kás­me­gye­ri Szent József…

Continue Reading

október 13. | szombat

15.00 Műte­rem Galé­ria Buda­pest, 1023 Daru utca 2/c. T: 06 1 335 05 36 Sza­vak­kal és képek­kel Maro­si Ilo­na kiál­lí­tá­sa Meg­nyit­ja: dr. Balázs Lívia Élet­mű össze­fog­la­ló könyv­be­mu­ta­tó és kiál­lí­tás 104 db műtárgy, gra­fi­ka, réz­plasz­ti­ka, fest­mény bemutatása.Kötetlen beszél­ge­tés a kép­ző­mű­vé­szet­ről. Nyit­va tar­tás: napon­ta 14–18 órá­ig. 2012. októ­ber 20-ig 17.00 Kép­csar­nok Kft. Prest­ige…

Continue Reading

október 12. | péntek

16:00 Sik­ló­si Vár­szín­ház Kul­tu­rá­lis és Ide­gen­for­gal­mi Köz­pont Non­pro­fit Köz­hasz­nú Kft. Sik­ló­si Vár 1. eme­le­ti kiál­lí­tó helyi­ség Med­nyánsz­ky Tár­sa­ság | „Ember és vilá­ga” Meg­nyit­ja: Sza­bó Gábor szob­rász­mű­vész Köz­re­mű­kö­dők: A sik­ló­si vár­ud­var­ban 2012. októ­ber 12-én 14:00 óra­kor a kiál­lí­tó művé­szek együtt alkot­nak egy óri­ás vász­non a művé­sze­ti isko­la tanu­ló­i­val és az ide láto­ga­tó ven­dé­gek­kel. Az akci­ó­ban több…

Continue Reading

október 11. | csütörtök

16.00 Nyugat-magyarországi Egye­tem Apá­czai Cse­re János Kar Vizu­á­lis Neve­lé­si Tan­szék Czi­rá­ki Lajos Kiál­lí­tó­tér 9024 Győr, Liszt F. u. 42. II. eme­let A vára­ko­zás ide­je Kovács Gom­bos Gábor fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa Meg­nyit­ja: Mar­tos Gábor művé­sze­ti író, a Múze­um­Ca­fé főszer­kesz­tő­je Nyit­va tar­tás: vasár­nap kivé­te­lé­vel napon­ta 8.00–20.00 óra. 2012. novem­ber 2-ig 17.00 Galéria’18 Fővá­ro­si Sza­bó…

Continue Reading

Doyenek, Középgeneráció és Fiatalok

17.00 Magyar Nem­ze­ti Galé­ria Buda­vá­ri Palo­ta C épü­let, I. eme­let. 1014 Buda­pest, Szent György tér 2. Élő magyar fes­té­szet A „Doye­nek, Közép­ge­ne­rá­ció és Fia­ta­lok” című kiál­lí­tás meg­nyi­tó­ja, vala­mint az Élet­mű­díj és a Maticska-díj átadá­sa Kurá­tor: Atlasz Gábor, Buk­ta Nor­bert, iski Kocsis Tibor, Szent­györ­gyi József és Vés­sey Gábor Meg­nyit­ja: Gara­mi Gré­ta művé­szet­tör­té­nész Házi­asszony:…

Continue Reading