Szim­po­zium a kor­társ magyar fes­té­szetről

2013. októ­ber 25. Gra­phi­soft Park Étte­rem és Kon­fe­ren­cia Köz­pont (1031 Buda­pest, Záhony utca 7.) SZIMPOZIUM a kor­társ magyar fes­té­szert­ről, az MMA és az MFN ala­pít­vány szer­ve­zé­sé­ben Laj­ta Gábor -Meg­halt a fes­té­szet, éljen a fes­té­szet? Sze­ma­dám György -A pápu­ák­tól a Műcsar­no­kig iski Kocsis Tibor-Szt. Lukács dilem­mák Fel­fel­tö­rek­vő kor­társ fes­té­szet a kép­ző­mű­vé­szet for pro­fit…

Continue Reading

Róth Miksa Emlék­ház

2013. októ­ber 22- novem­ber 10. Roth Mik­sa Emlék­ház ( 1078 Buda­pest, Nefe­lejcs utca 26.) Bal­la­da Kor­társ üveg­fes­té­sze­ti kiál­lí­tás Kurá­tor: Szat­má­ri Nóra Élet­vo­nal A Magyar Kár­pit­mű­vé­szek Egye­sü­le­té­nek kiál­lí­tá­sa Köszön­töt mon­dott: Len­csés Ida Ferenczy- díjas kár­pit­mű­vész, kurá­tor Kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Dvorsz­ky Hed­vig művé­szet­tör­té­nész

Continue Reading

Doye­nek és fia­ta­lok fes­té­szeti kiállítása

2013.október 20-november 3. REÖK PALOTA (6720 Sze­ged, Tisza Lajos krt. 56.) Doye­nek és fia­ta­lok fes­té­sze­ti kiál­lí­tá­sa  Szak­mai díj­át­adó ünnep­ség Meg­nyi­tot­ta: Nagy Imre a Tor­nyai János Múze­um és Köz­mű­ve­lő­dé­si Köz­pont igaz­ga­tó­ja Köz­re­mű­kö­dött: Lőrinsz­ky Atti­la nagy­bő­gő­mű­vész Mode­rá­tor: Cser­há­ti Ágnes  

Continue Reading

Női vonal 2.

2013. októ­ber 18-október 25. Pró­fé­ta Galéria-(1111 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 3.) Női Vonal II.- cso­por­tos kiál­lí­tás A kiál­lí­tást megnyitotta:Keserű Kata­lin művé­szet­tör­té­nész Köz­re­mű­kö­dött: SZP-SZF Mode­rá­tor: Cser­há­ti Ágnes Kiál­lí­tó művé­szek: Biká­csi Dani­el­la, Vin­c­ze Angé­la, Ben­czúr Ani­ta, Voj­nics Erzsé­bet, Csáth Anna­má­ria, Zöld Ani­kó, Csisz­ér Zsu­zsi, Deák Ilo­na, Ficsor Sarol­ta, Hán­sá­gi Hédi, Har­ma­ti Zsó­fia,…

Continue Reading

Miniképek

2013. októ­ber 21-november 12. Prest­ige Galé­ria (1055 Buda­pest, Falk Mis­ka u. 7.) MINIKÉPEK-100 fes­tő közös kiál­lí­tá­sa Meg­nyi­tot­ta: Dr. Feledy Balázs művé­sze­ti író  

Continue Reading

A magyar közép­ge­ne­rá­ció és a szerb festőmű­vé­szek közös kiállítása

2013. októ­ber 15-november 15. Gra­phi­soft Park Étte­rem és Kon­fe­ren­cia Köz­pont (1031 Buda­pest, Záhony utca 7.) A magyar közép­ge­ne­rá­ció és a szerb fes­tő­mű­vé­szek közös kiál­lí­tá­sa Köszön­töt mon­dott: Kocsány János a Gra­phi­soft Park vezér­igaz­ga­tó­ja A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: prof. Dr. Tulassy Tiva­dar egye­te­mi tanár, aka­dé­mi­kus  A szerb ven­dé­gek részé­ről meg­nyi­tot­ta: Son­ja Kos­tić  Szer­bi­ai Kép­ző­mű­vé­szek Orszá­gos…

Continue Reading

Veres Sán­dor László kamara kiállítása

2013. októ­ber 18-november 30. Gel­lért Hotel (1114 Buda­pest, Szent Gel­lert tér 1.) Veres Sán­dor Lász­ló kama­ra kiál­lí­tás  Vin­c­ze Angé­la beszél­ge­tett : Veres Sán­dor Lász­ló­val, Atlasz Gábor­ral, Buk­ta Nor­bert­tel, Vés­sey Gábor­ral  

Continue Reading

Csontváry műterem

2013. októ­ber 31. Csont­váry műte­rem Beszél­ge­tés Bara­nyai Leven­te fes­tő­mű­vésszel

Continue Reading

Koszo­rú­zás a Csont­váry emléktáblánál

2013. októ­ber 18. Koszo­rú­zás a Csont­váry emlék­táb­lá­nál Köszön­tőt mon­dott: Kiss Zol­tán Lászl Jan­ko­vics Mar­cell  

Continue Reading

A 60. vásár­he­lyi őszi tár­lat díja­zott­ja­i­nak kiállítása

2013. októ­ber 18-október 22. ART IX-XI GALÉRIA ( 1114 Buda­pest, Bar­tók Béla út 1.) A 60. vásár­he­lyi őszi tár­lat díja­zot­ta­i­nak kiál­lí­tá­sa  Tár­lat­ve­ze­tést tar­tott: Feledy Balázs művé­szet­tör­té­net  

Continue Reading