október 19. szombat

10.00–16.00  Nyi­tott fes­tő­mű­hely Művé­szek, ama­tőr fes­tők rész­vé­te­lé­vel – kor­osz­tá­lyi meg­kö­tés nél­kül 11.00–13.00  Karin­thy Sza­lon 1111 Karin­thy Fri­gyes u. 22.  Csont­váry puzzle Inter­ak­tív művé­sze­ti játék  gyer­me­kek­nek. 12.00  Sarok Pont’10  1111 Buda­pest, Ber­csé­nyi utca 10–12.  Kiál­lí­tás pszi­chi­át­ri­ai bete­gek mun­ká­i­ból 16.00 Szol­no­ki Galé­ria Szol­nok, Temp­lom út 2. „ŐRZŐK” a Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság kiál­lí­tá­sa…

Continue Reading