2013. október 24.

Dr. Tulassay Tivadar köszöntője a „A magyar középgeneráció” reprezentatív kiállításán

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Magyar Festészet Napja idén ok­tó­ber 14-25-ig tar­tó hét­re esett. S jól van így ez az el­lent­mon­dás. Az idő szo­rí­tá­sá­ban és a mo­dern kor em­be­ri ro­ha­ná­sá­ban szin­te mind­egy is: egy nap vagy egy hét. Az örök­ké­va­ló­ság­hoz … Tovább

2013. október 10.

Megújuló hagyományok a Magyar Festészet Napján

A Graphisoft Park ad ott­hont a kor­társ mű­vé­sze­ti prog­ram fő att­rak­ci­ó­já­nak Budapest 2013. ok­tó­ber 10. – Tizenkettedik al­ka­lom­mal ren­de­zik meg a Magyar Festészet Napját ok­tó­ber 18-án, Szent Lukács, a fes­tők vé­dő­szent­jé­nek ün­ne­pén, amely meg­szám­lál­ha­tat­lan in­gye­ne­sen lá­to­gat­ha­tó ki­ál­lí­tás­sal és ese­ménnyel vár­ja … Tovább

2013. szeptember 29.

október 14. hétfő

16.00 Párbeszéd Háza, ká­pol­na 1085 Budapest, Horánszky ut­ca 20. KAPU Kalmárné Horóczi Margit fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa Megnyitja: Somogyi György mű­vé­szet­tör­té­nész Közreműködik: Krulik Eszter he­ge­dű­mű­vész Nyitva tar­tás: 15-19 órá­ig ok­tó­ber 18-ig

2013. szeptember 29.

október 15. kedd

18.00  Semmelweis Szalon 1085 Budapest, Üllői út 26. FÉNY ÉS ÁRNYÉK Atlasz Gábor fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa A fes­tő­vel be­szél­get és a ki­ál­lí­tást meg­nyit­ja: Sediánszky Nóra dra­ma­turg A meg­te­kin­tés­hez a to­váb­bi na­po­kon be­je­lent­ke­zés szük­sé­ges: tel.: +36 20 663 2055, rendezveny@semmelweis-univ.hu no­vem­ber 15-ig 18.00  Karinthy … Tovább

2013. szeptember 29.

október 17. csütörtök

17.00  KULTI Szalon 1111 Budapest, Szent Gellért tér 1-3.    „Pszeudo Csontváryk” kép­ha­mi­sít­vá­nyok – ki­ál­lí­tás  Az Újbudai Kulturális Intézet és Dr. Gegesi Kiss József be­mu­tat­ja a „pszeudo-Csontváry” mű­ve­ket. 18.00  Graphisoft Park | 58. sz. épü­let 1031 Budapest, Záhony ut­ca 7. A ma­gyar kö­zép­ge­ne­rá­ció … Tovább

2013. szeptember 29.

október 18. péntek

10.00  Kelenhegyi Művészház 1114 Budapest, Kelenhegyi út 12-14. Koszorúzás, Matzon Frigyes em­lék­táb­lá­já­nak ün­ne­pé­lyes ava­tá­sa 12.00  1111 Budapest, Gárdonyi tér Koszorúzás a Csontváry em­lék­táb­lá­nál Köszöntőt mond: Kiss Zoltán László, Jankovics Marcell 11.00-12.00  Gellért Hotel, Zene te­rem 1114 Budapest, Szent Gellért tér 1. … Tovább

2013. szeptember 29.

október 19. szombat

10.00-16.00  Nyitott fes­tő­mű­hely Művészek, ama­tőr fes­tők rész­vé­te­lé­vel – kor­osz­tá­lyi meg­kö­tés nél­kül 11.00-13.00  Karinthy Szalon 1111 Karinthy Frigyes u. 22.  Csontváry puzzle Interaktív mű­vé­sze­ti já­ték  gyer­me­kek­nek. 12.00  Sarok Pont’10  1111 Budapest, Bercsényi ut­ca 10-12.  Kiállítás pszi­chi­át­ri­ai be­te­gek mun­ká­i­ból 16.00 Szolnoki Galéria … Tovább