Festészet napja: tisztelgés Szent Lukács előtt

P. Sza­bó Ernő beszél­get Sze­ma­dám Györggyel a Magyar Nem­zet Online-on.

Continue Reading

Keserü Ilona kapta az életműdíjat a Magyar Festészet Napja alkalmából

Nép­sza­bad­ság Online cik­ke a REÖK Palo­tá­ban nyílt kiál­lí­tás­ról.

Continue Reading

Dr. Tulassay Tivadar köszöntője a „A magyar középgeneráció” reprezentatív kiállításán

Tisz­telt Höl­gye­im és Ura­im! A Magyar Fes­té­szet Nap­ja idén októ­ber 14–25-ig tar­tó hét­re esett. S jól van így ez az ellent­mon­dás. Az idő szo­rí­tá­sá­ban és a modern kor embe­ri roha­ná­sá­ban szin­te mind­egy is: egy nap vagy egy hét. Az örök­ké­va­ló­ság­hoz képest pedig – miként a zsol­tá­ros írja: ezer esz­ten­dő annyi…

Continue Reading

Sajtótájékoztató galéria

Continue Reading

Megújuló hagyományok a Magyar Festészet Napján

A Gra­phi­soft Park ad ott­hont a kor­társ művé­sze­ti prog­ram fő att­rak­ci­ó­já­nak Buda­pest 2013. októ­ber 10. – Tizen­ket­te­dik alka­lom­mal ren­de­zik meg a Magyar Fes­té­szet Nap­ját októ­ber 18-án, Szent Lukács, a fes­tők védő­szent­jé­nek ünne­pén, amely meg­szám­lál­ha­tat­lan ingye­ne­sen láto­gat­ha­tó kiál­lí­tás­sal és ese­ménnyel vár­ja a nagy­kö­zön­sé­get. A tizen­egy évvel ezelőtt egy­na­pos­nak indult kor­társ festészet-ünnep…

Continue Reading

október 14. hétfő

16.00 Pár­be­széd Háza, kápol­na 1085 Buda­pest, Horánsz­ky utca 20. KAPU Kal­már­né Horóczi Mar­git fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa Meg­nyit­ja: Somo­gyi György művé­szet­tör­té­nész Köz­re­mű­kö­dik: Kru­lik Esz­ter hege­dű­mű­vész Nyit­va tar­tás: 15–19 órá­ig 2013. októ­ber 18-ig

Continue Reading

október 15. kedd

18.00  Sem­mel­weis Sza­lon 1085 Buda­pest, Üllői út 26. FÉNY ÉS ÁRNYÉK Atlasz Gábor fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa A fes­tő­vel beszél­get és a kiál­lí­tást meg­nyit­ja: Sedi­ánsz­ky Nóra dra­ma­turg A meg­te­kin­tés­hez a továb­bi napo­kon beje­lent­ke­zés szük­sé­ges: tel.: +36 20 663 2055, rendezveny@semmelweis-univ.hu 2013. novem­ber 15-ig 18.00  Karin­thy Sza­lon 1111 Buda­pest, Karin­thy Fri­gyes út 22. 60 –…

Continue Reading

október 17. csütörtök

17.00  KULTI Sza­lon 1111 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 1–3.    „Psze­u­do Csont­váryk” kép­ha­mi­sít­vá­nyok – kiál­lí­tás  Az Újbu­dai Kul­tu­rá­lis Inté­zet és Dr. Gege­si Kiss József bemu­tat­ja a „pszeudo-Csontváry” műve­ket. 18.00  Gra­phi­soft Park | 58. sz. épü­let 1031 Buda­pest, Záhony utca 7. A magyar közép­ge­ne­rá­ció és a szerb fes­tő­mű­vé­szek közös kiál­lí­tá­sa Meg­nyit­ja: Son­ja Kos­tić a…

Continue Reading

október 18. péntek

10.00  Kelen­he­gyi Művész­ház 1114 Buda­pest, Kelen­he­gyi út 12–14. Koszo­rú­zás, Mat­zon Fri­gyes emlék­táb­lá­já­nak ünne­pé­lyes ava­tá­sa 12.00  1111 Buda­pest, Gár­do­nyi tér Koszo­rú­zás a Csont­váry emlék­táb­lá­nál Köszön­tőt mond: Kiss Zol­tán Lász­ló, Jan­ko­vics Mar­cell 11.00–12.00  Gel­lért Hotel, Zene terem 1114 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 1. Veres Sán­dor Lász­ló kama­ra kiál­lí­tá­sa Vin­c­ze Angé­la beszél­get a tava­lyi élet­mű­dí­jas művésszel…

Continue Reading

október 19. szombat

10.00–16.00  Nyi­tott fes­tő­mű­hely Művé­szek, ama­tőr fes­tők rész­vé­te­lé­vel – kor­osz­tá­lyi meg­kö­tés nél­kül 11.00–13.00  Karin­thy Sza­lon 1111 Karin­thy Fri­gyes u. 22.  Csont­váry puzzle Inter­ak­tív művé­sze­ti játék  gyer­me­kek­nek. 12.00  Sarok Pont’10  1111 Buda­pest, Ber­csé­nyi utca 10–12.  Kiál­lí­tás pszi­chi­át­ri­ai bete­gek mun­ká­i­ból 16.00 Szol­no­ki Galé­ria Szol­nok, Temp­lom út 2. „ŐRZŐK” a Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság kiál­lí­tá­sa…

Continue Reading