október 24, 2013

Dr. Tulassay Tivadar köszöntője a „A magyar középgeneráció” reprezentatív kiállításán

Tisz­telt Höl­gyeim és Uraim! A Magyar Fes­té­szet Napja idén októ­ber 14–25-ig tartó hétre esett. S jól van így ez az ellent­mon­dás. Az idő szo­rí­tá­sá­ban és a modern kor emberi roha­ná­sá­ban szinte mind­egy is: egy nap vagy egy hét. Az örök­ké­va­ló­ság­hoz képest … Tovább

október 10, 2013

Megújuló hagyományok a Magyar Festészet Napján

A Gra­p­hi­soft Park ad ott­hont a kor­társ művé­szeti prog­ram fő att­rak­ci­ó­já­nak Buda­pest 2013. októ­ber 10. – Tizen­ket­te­dik alka­lom­mal ren­de­zik meg a Magyar Fes­té­szet Nap­ját októ­ber 18-án, Szent Lukács, a festők védő­szent­jé­nek ünne­pén, amely meg­szám­lál­ha­tat­lan ingye­ne­sen láto­gat­ható kiál­lí­tás­sal és ese­ménnyel várja … Tovább

szeptember 29, 2013

október 14. hétfő

16.00 Pár­be­széd Háza, kápolna 1085 Buda­pest, Horánszky utca 20. KAPU Kal­márné Horó­czi Mar­git festőmű­vész kiál­lí­tása Meg­nyitja: Somo­gyi György művé­szet­tör­té­nész Köz­remű­kö­dik: Kru­lik Esz­ter hegedűmű­vész Nyitva tar­tás: 15–19 óráig októ­ber 18-ig

szeptember 29, 2013

október 15. kedd

18.00  Sem­mel­weis Sza­lon 1085 Buda­pest, Üllői út 26. FÉNY ÉS ÁRNYÉK Atlasz Gábor festőmű­vész kiál­lí­tása A festő­vel beszél­get és a kiál­lí­tást meg­nyitja: Sedi­ánszky Nóra dra­ma­turg A meg­te­kin­tés­hez a további napo­kon beje­lent­ke­zés szük­sé­ges: tel.: +36 20 663 2055, rendezveny@semmelweis-univ.hu novem­ber 15-ig 18.00  Karin­thy Sza­lon 1111 … Tovább

szeptember 29, 2013

október 17. csütörtök

17.00  KULTI Sza­lon 1111 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 1–3.    „Psze­udo Csont­vá­ryk” kép­ha­mi­sít­vá­nyok – kiál­lí­tás  Az Újbu­dai Kul­tu­rá­lis Inté­zet és Dr. Gegesi Kiss József bemu­tatja a „pszeudo-Csontváry” műve­ket. 18.00  Gra­p­hi­soft Park | 58. sz. épü­let 1031 Buda­pest, Záhony utca 7. A magyar közép­ge­ne­rá­ció és a … Tovább

szeptember 29, 2013

október 18. péntek

10.00  Kelen­he­gyi Művész­ház 1114 Buda­pest, Kelen­he­gyi út 12–14. Koszo­rú­zás, Mat­zon Fri­gyes emlék­táb­lá­já­nak ünne­pé­lyes ava­tása 12.00  1111 Buda­pest, Gár­do­nyi tér Koszo­rú­zás a Csont­váry emlék­táb­lá­nál Köszöntőt mond: Kiss Zol­tán László, Jan­ko­vics Mar­cell 11.00–12.00  Gel­lért Hotel, Zene terem 1114 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 1. Veres Sán­dor László … Tovább

szeptember 29, 2013

október 19. szombat

10.00–16.00  Nyi­tott festőmű­hely Művé­szek, amatőr festők rész­vé­te­lé­vel – kor­osz­tá­lyi meg­kö­tés nél­kül 11.00–13.00  Karin­thy Sza­lon 1111 Karin­thy Fri­gyes u. 22.  Csont­váry puzzle Inter­ak­tív művé­szeti játék  gyer­me­kek­nek. 12.00  Sarok Pont’10  1111 Buda­pest, Ber­csé­nyi utca 10–12.  Kiál­lí­tás pszi­chi­át­riai bete­gek mun­ká­i­ból 16.00 Szol­noki Galé­ria Szol­nok, Temp­lom … Tovább