október 20. vasárnap

11.00–13.00  Karin­thy Sza­lon 1111 Buda­pest, Karin­thy Fri­gyes utca 22.  Csont­váry puzzle inter­ak­tív művé­sze­ti játék gyer­me­kek­nek 16.00  KULTI Sza­lon 1111 Buda­pest, Szent Gel­lért  tér 1–3.  „Láto­más­tól az alko­tá­sig”  Csont­váry Koszt­ka Tiva­dar mun­kás­sá­ga a pszi­cho­bi­og­rá­fia tük­ré­ben Köz­re­mű­kö­dik: Dr. Kőváry Zol­tán kli­ni­kai szak­pszi­cho­ló­gus 16.00  REÖK Palo­ta 6720 Sze­ged, Tisza Lajos krt. 56. Doye­nek…

Continue Reading

október 21. hétfő

17.00  Prest­ige Galé­ria Buda­pest, Falk Mik­sa u. 7. Mini­ké­pek — 100 fes­tő közös kiál­lí­tá­sa Meg­nyit­ja: dr. Feledy Balázs művé­sze­ti író novem­ber 12-ig

Continue Reading

október 22. kedd

19.00  Róth Mik­sa Emlék­ház 1078 Buda­pest, Nefe­lejcs utca 26. I. eme­let: „Bal­la­da” – Kor­társ üveg­festészeti kiál­lí­tás Fel­kért üveg­mű­vé­szek II. eme­let: Élet­vo­nal  A Magyar Kár­pit­mű­vé­szek Egye­sü­le­té­nek kiál­lí­tá­sa Köszön­tőt mond: Len­csés Ida, Ferenczy-díjas kár­pit­mű­vész, kurá­tor Meg­nyit­ja: Dvorsz­ky Hed­vig művé­szet­tör­té­nész Nyit­va tar­tás: K-V: 14–18 órá­ig novem­ber 10-ig

Continue Reading

október 25. péntek

16.00–19.00 Gra­phi­soft Park étter­me 1031 Buda­pest, Záhony utca 7. Szim­po­zi­um a kor­társ magyar fes­té­szet­ről, az MMA és az MFN ala­pít­vány szer­ve­zé­sé­ben Laj­ta Gábor: Meg­halt a fes­té­szet, éljen a fes­té­szet? Sze­ma­dám György: A pápu­ák­tól a Műcsar­no­kig iski Kocsis Tibor Szt. Lukács dilem­mák Fel­tö­rek­vő kor­társ fes­té­szet a kép­ző­mű­vé­szet for pro­fit hely­szí­ne­in

Continue Reading

Budapesti csatlakozó rendezvények

SZEPTEMBER 17. kedd Fővá­ro­si Sza­bó Ervin Könyv­tár Buda­pest, 1088 Sza­bó Ervin tér 1. (Bejá­rat a Revicz­ky u. felől) Szin­té­zis Vin­c­ze Angé­la fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa Meg­nyit­ja: Török Gábor Nyit­va tar­tás: H-P: 10.00–20.00 Szo: 10.00–16.00 októ­ber 13-ig SZEPTEMBER 19. csü­tör­tök Erdei Éva Galé­ria 1213 Buda­pest, Kon­dor utca 29.  Örök ván­dor­lás Kopócsy Judit kiál­lí­tá­sa…

Continue Reading

Külföldi csatlakozó rendezvények

OKTÓBER 3. csü­tör­tök 18.00 Művé­sze­tek Háza — Dom ume­nia Kas­sa Szlo­vá­kia Med­nyánsz­ky Tár­sa­ság kiál­lí­tá­sa Meg­nyit­ja: Czim­bal­mos­né Mol­nár Éva Magyar­or­szág kas­sai főkon­zul­ja októ­ber 24-ig OKTÓBER 4. pén­tek 18.00 Kor­társ Magyar Galé­ria Vermes-villa Duna­szer­da­hely Hom­mage á Med­nyánsz­ky — A Med­nyánsz­ky Tár­sa­ság tag­sá­ga kiál­lí­tá­sa Meg­nyit­ja: Pogány Gábor művé­szet­tör­té­nész októ­ber 24-ig OKTÓBER 18. pén­tek…

Continue Reading

Vidéki csatlakozó rendezvények

SZEPTEMBER 29. vasár­nap Bala­to­ni Múze­um 8360 Keszt­hely, Múze­um u. 2. Az arc epi­fá­ni­á­ja. Maga — muto­ga­tás Buk­ta Nor­bert és tanít­vá­nya­i­nak kiál­lí­tá­sa. Meg­nyit­ja: Dr. Gáj­er Lász­ló római kato­li­kus pap Nyit­va tar­tás: októ­ber 31-ig: K-V 10–18 órá­ig novem­ber 1-től decem­ber 14-ig K-Szo 9–17 órá­ig decem­ber 14-ig OKTÓBER 11. pén­tek 19.00 Mű-hely Galé­ria…

Continue Reading

THE TALENT (VI. Diploma Nélkül)

Kép­ző­mű­vé­sze­ti pályá­zat a 12. Magyar Fes­té­szet Nap­ja alkal­má­ból A Bake­lit Mul­ti Art Cen­ter kép­ző­mű­vé­sze­ti pályá­za­tot hir­det auto­di­dak­ta művé­szek szá­má­ra. A pályá­zat cél­ja, hogy segít­se a tehet­sé­ges alko­tók elő­re­lé­pé­sét, vala­mint bemu­tat­ko­zá­si lehe­tő­sé­get biz­to­sít­son szá­muk­ra. A pályá­zat témá­ja: „DINAMIKA” A kiál­lí­tan­dó műve­ket pályá­zat kere­tén belül füg­get­len szak­mai zsű­ri válo­gat­ja ki. Leadá­si határ­idő:…

Continue Reading