november 13, 2015

REFLEX

A Szol­noki Képzőmű­vé­szeti Tár­sa­ság kiállítása

október 12, 2015

BÁLNA 2015 októ­ber 2.

      F É N Y Kiál­lí­tást meg­nyitó kórus­mu­zsika — tánc — szín­ház BÁLNA 2015 októ­ber 2. Köz­remű­kö­dött a Csík­szerda kórus Szí­né­szek, tán­co­sok: Ger­ge­lyi Júlia Hor­váth László Atlasz Gábor Nagy Péter Ren­dező: Atlasz Gábor Fotók: Paseczki Lídia

október 8, 2015

ÉLŐ MŰVÉSZET

Árad a fény a magyar fes­té­szet nap­ján A fény és a szín művé­szeti alkal­ma­zá­sa­i­nak kér­dése áll a magyar fes­té­szet nap­já­nak közép­pont­já­ban A fény és a szín művé­szeti alkal­ma­zá­sa­i­nak kér­dése köré szer­vező­dik a magyar fes­té­szet napja idei orszá­gos ren­dez­vény­so­ro­zata, ame­lyen 300 … Tovább

szeptember 25, 2015

Ybl Egyesület meghívó

MEGHÍVÓ A FESTÉSZET NAPJA 2015 A festők védő­szentje, Szent Lukács orvosi műkö­dése épp­úgy ismert, mint festői tény­ke­dése. Neki tulaj­do­nít­ják a római Maria Mag­giore bazi­li­ká­ban őrzött Mária képet is. Bráda Tibor festőmű­vész zse­ni­á­lis ötlete és 2002-ben hozott elha­tá­ro­zása — misze­rint Szent Lukács … Tovább