REFLEX

Ref­lex – A Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti cso­port kiál­lí­tá­sa 2015 Szol­no­ki Galé­ria (5000, Szol­nok, Temp­lom út 2.) 2015. októ­ber 17-december 13. Köszön­tőt mon­dott: Sza­lay Ferenc Szol­nok Megyei Jogú Város pol­gár­mes­te­re vala­mint Pogány Gábor Benő a Szol­no­ki Művé­sze­ti Egye­sü­let elnö­ke A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Gara­mi Gré­ta művé­szet­tör­té­nész Köz­re­mű­kö­dött: Ágos­ton Béla – Pen­gő Csa­ba  

Continue Reading

NŐI VONAL IV októ­ber 14

Női Vonal IV. – cso­por­tos kiál­lí­tás B29 (1114 Buda­pest, Bar­tók Béla út 29.) 2016. októ­ber 14-október 30. A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Gas­sa­ma Sza­bó Ber­na­dett A ren­dez­vény házi­asszo­nya: Cser­há­ti Ágnes a MFN Ala­pít­vány szó­vi­vő­je Köz­re­mű­kö­dött: Voi­ce Drops Kurá­tor: Vin­c­ze Angé­la fes­tő­mű­vész Kiál­lí­tó művé­szek: Biká­csi Dani­el­la, Vin­c­ze Angé­la, Ben­czúr Ani­ta, Voj­nics Erzsé­bet, Csáth Anna­má­ria, Zöld Ani­kó,…

Continue Reading

MROE Kiál­li­tás októ­ber 16

Magyar Rajz­ta­ná­rok Orszá­gos Egye­sü­le­té­nek “Kont­rasz­tok” című kiál­lí­tá­sa — 50 művész­ta­nár közös orszá­gos kiál­lí­tá­sa Ferenc­vá­ro­si Hely­tör­té­ne­ti Gyűj­te­mény (1092 Buda­pest, Ráday u. 18.) 2015.október 16-november 7. A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Sza­lay József művész­ta­nár, MROE elnö­ke Köz­re­mű­kö­dött:  Sza­bó Fran­cis­ka fes­tő­mű­vész és csa­lád­ja www.museum.hu/muzeum/953/Ferencvarosi_Helytorteneti_Gyujtemeny

Continue Reading

BÁLNA 2015 októ­ber 2.

F É N Y”- című fes­té­sze­ti kiál­lí­tás 2015 a Fény éve, Csont­váry Koszt­ka Tiva­dar tisz­te­le­té­re B32 Galé­ria és Kul­túr­tér (1111 Buda­pest, Bar­tók Béla út 32.) 2015 októ­ber 16-november 6. A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Feledy Balázs művé­szet­tör­té­nész Köz­re­mű­kö­dött: Éder György csel­lón         A Fény  című elő­adás 2016. novem­ber 2.…

Continue Reading

ÉLŐ MŰVÉSZET

Árad a fény a magyar fes­té­szet nap­ján A fény és a szín művé­sze­ti alkal­ma­zá­sa­i­nak kér­dé­se áll a magyar fes­té­szet nap­já­nak közép­pont­já­ban A fény és a szín művé­sze­ti alkal­ma­zá­sa­i­nak kér­dé­se köré szer­ve­ző­dik a magyar fes­té­szet nap­ja idei orszá­gos ren­dez­vény­so­ro­za­ta, ame­lyen 300 művész több mint 2000 alko­tá­sa lesz lát­ha­tó októ­ber 2. és…

Continue Reading

Ybl Egyesület meghívó

MEGHÍVÓ A FESTÉSZET NAPJA 2015 A fes­tők védő­szent­je, Szent Lukács orvo­si műkö­dé­se épp­úgy ismert, mint fes­tői tény­ke­dé­se. Neki tulaj­do­nít­ják a római Maria Mag­gi­o­re bazi­li­ká­ban őrzött Mária képet is. Brá­da Tibor fes­tő­mű­vész zse­ni­á­lis ötle­te és 2002-ben hozott elha­tá­ro­zá­sa — misze­rint Szent Lukács nap­ja, októ­ber 18-a legyen a Fes­té­szet nap­ja – az…

Continue Reading