REFLEX

Reflex – A Szolnoki Képzőművészeti cso­port ki­ál­lí­tá­sa 2015
Szolnoki Galéria (5000, Szolnok, Templom út 2.)
2015. ok­tó­ber 17-december 13.
Köszöntőt mon­dott: Szalay Ferenc Szolnok Megyei Jogú Város pol­gár­mes­te­re va­la­mint Pogány Gábor Benő a Szolnoki Művészeti Egyesület el­nö­ke
A ki­ál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Garami Gréta mű­vé­szet­tör­té­nész
Közreműködött: Ágoston Béla – Pengő Csaba

 

This gallery contains 91 photos

NŐI VONAL IV októ­ber 14

Női Vonal IV. – cso­por­tos ki­ál­lí­tás

B29 (1114 Budapest, Bartók Béla út 29.)
2016. ok­tó­ber 14-október 30.
A ki­ál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Gassama Szabó Bernadett
A ren­dez­vény há­zi­asszo­nya: Cserháti Ágnes a MFN Alapítvány szó­vi­vő­je
Közreműködött: Voice Drops
Kurátor: Vincze Angéla fes­tő­mű­vész

Kiállító mű­vé­szek:

Bikácsi Daniella, Vincze Angéla, Benczúr Anita, Vojnics Erzsébet, Csáth Annamária, Zöld Anikó, Csiszér Zsuzsi, Deák Ilona, Ficsor Sarolta, Hánsági Hédi, Harmati Zsófia, Keserű Ilona, Knopf Andrea, Kovács Lola,Kopócsi Judit, Krajcsovics Éva,Krón Zsuzsa, Makó Judit, Maria B. Raunio, Mara Kinga Villő, Matyus Dóra, Mayer Berta, Mészáros Ágnes, Nádas Alexandra, Navratil Judit, Osgyányi Róza, Osgyányi Sára, Papageorgiu Andrea, Pintérné Varga Zsuzsanna, Schnedarek Réka, Szabó Franciska, Szilárd Klára, Tompai Ildikó, Tóth Angelika, Varga Edina, Varga Patrícia Minerva, Vágó Maddolna, Ványai Magdolna, Verebics Ági, Verebics Kati, Véghseő Klára

 

This gallery contains 2 photos

MROE Kiál­li­tás októ­ber 16

Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének
“Kontrasztok” cí­mű ki­ál­lí­tá­sa – 50 mű­vész­ta­nár kö­zös or­szá­gos ki­ál­lí­tá­sa

Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény (1092 Budapest, Ráday u. 18.)
2015.október 16-november 7.
A ki­ál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Szalay József mű­vész­ta­nár, MROE el­nö­ke
Közreműködött:  Szabó Franciska fes­tő­mű­vész és csa­lád­ja
www.museum.hu/muzeum/953/Ferencvarosi_Helytorteneti_Gyujtemeny

This gallery contains 26 photos

2015. október 12.

BÁLNA 2015 októ­ber 2.

“F É N Y”- cí­mű fes­té­sze­ti ki­ál­lí­tás 2015 a Fény éve, Csontváry Kosztka Tivadar tisz­te­le­té­re B32 Galéria és Kultúrtér (1111 Budapest, Bartók Béla út 32.) 2015 ok­tó­ber 16-november 6. A ki­ál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Feledy Balázs mű­vé­szet­tör­té­nész Közreműködött: Éder György csel­lón   … Tovább

2015. október 8.

ÉLŐ MŰVÉSZET

Árad a fény a ma­gyar fes­té­szet nap­ján A fény és a szín mű­vé­sze­ti al­kal­ma­zá­sa­i­nak kér­dé­se áll a ma­gyar fes­té­szet nap­já­nak kö­zép­pont­já­ban A fény és a szín mű­vé­sze­ti al­kal­ma­zá­sa­i­nak kér­dé­se kö­ré szer­ve­ző­dik a ma­gyar fes­té­szet nap­ja idei or­szá­gos ren­dez­vény­so­ro­za­ta, ame­lyen 300 … Tovább

2015. szeptember 25.

Ybl Egyesület meghívó

MEGHÍVÓ A FESTÉSZET NAPJA 2015 A fes­tők vé­dő­szent­je, Szent Lukács or­vo­si mű­kö­dé­se épp­úgy is­mert, mint fes­tői tény­ke­dé­se. Neki tu­laj­do­nít­ják a ró­mai Maria Maggiore ba­zi­li­ká­ban őr­zött Mária ké­pet is. Bráda Tibor fes­tő­mű­vész zse­ni­á­lis öt­le­te és 2002-ben ho­zott el­ha­tá­ro­zá­sa – mi­sze­rint Szent … Tovább