Klebelsberg Kultúrkúria

Átszel­le­mí­tett tár­gyak – Cso­por­tos sík­plasz­ti­kai kiál­lí­tás Kle­bels­berg Kúria (1028 Buda­pest, II. kerü­let, Temp­lom utca 2–10.) 2016. októ­ber 20-november 6. A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Sipos End­re fes­tő­mű­vész, művé­szet­fi­lo­zó­fus Kiál­lí­tó művé­szek: Albrecht Júlia, Atlasz Gábor, †Bako­nyi Mihály, Bán­kú­ti Eme­se, Bara­bás Már­ton, Baráth Fábi­án, B. Göm­bös Ilo­na, Bir­kás Ist­ván, Dréh­er János, Erdei Éva, Ficsór Sarol­ta,…

Continue Reading

FÉNY ÉS ÁRNYÉK 2016

Atlasz Gábor fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa és szín­há­zi elő­adá­sa Magyar Nem­ze­ti Múze­um Esz­ter­go­mi Vár­mú­ze­um (2500 Esz­ter­gom, Szent Ist­ván tér 1.) 2016. Szep­tem­ber 23 — 2016. októ­ber 30. A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Bara­nya­i­né Kont­sek Ildi­kó, a Keresz­tény Múze­um igaz­ga­tó­ja Köz­re­mű­kö­dött: Hor­váth Ange Lász­ló és Atlasz Gábor http://www.mnmvarmuzeuma.hu

Continue Reading

Dzsámi Múzeum

Fény­bri­gád és meg­hí­vot­tai” Üveg­fes­té­sze­ti kiál­lí­tás Dzsá­mi Múze­um (2500 Esztergom,Berényi Zsig­mond u.18.) 2016. októ­ber 16- novem­ber 15. A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Sze­ke­res­né Czi­ne­ge Erzsé­bet a Dzsá­mi Múze­um igaz­ga­tó­ja Köz­re­mű­kö­dött: Móra Erzsi és Gál Gábor

Continue Reading

Magyar Szent Képek

MAGYAR-SZENT-KÉP” orszá­gos pályá­za­ti kiál­lí­tás Keresz­tény Múze­um (2500 Esz­ter­gom, Mind­szenty her­ceg­prí­más tere 2.) 2016. októ­ber 16-december 31. Tár­lat­ve­ze­tő: Kont­sek Ildi­kó, a múze­um igaz­ga­tó­ja http://www.keresztenymuzeum.hu/  

Continue Reading

NŐI VONAL V 2016

Női Vonal V. Pró­fé­ta Galé­ria (1111 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 3.) 2016. októ­ber 17– decem­ber 31. A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Don­csev And­rás a Nem­ze­ti Kul­tu­rá­lis Alap alel­nö­ke Köz­re­mű­kö­dött: Cser­nus Szil­via  ének, Mor­vai Tamás  gitár Kurá­tor: Vin­c­ze Angé­la fes­tő­mű­vész Kiál­lí­tó művé­szek: Biká­csi Dani­el­la, Vin­c­ze Angé­la, Ben­czúr Ani­ta, Voj­nics Erzsé­bet, Csáth Anna­má­ria, Zöld Ani­kó, Csisz­ér Zsu­zsi,…

Continue Reading

Deák 17 2016

Művé­sze­ti Isko­lá­sok című kiál­lí­tás Deák 17 Gyer­mek és Ifjú­sá­gi Művé­sze­ti Galé­ria (Buda­pest, Deák Ferenc utca 17.) 2016. októ­ber 19– októ­ber 29. A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Gassama- Sza­bó Ber­na­dett művé­szet­tör­té­nész A kiál­lí­tás házi­asszo­nya: Kapo­si Dor­ka galé­ria­ve­ze­tő http://www.deak17galeria.hu    

Continue Reading

Szent Adalbert Központ 2016

Élő magyar fes­té­szet” — Magyar­or­szág három fes­té­sze­ti gene­rá­ci­ó­já­nak bemu­ta­tó­ja A Magyar Fes­té­szet nap­ja köz­pon­ti, fő ren­dez­vé­nye Szent Adal­bert Köz­pont (2500 Esz­ter­gom, Szent Ist­ván tér 10.) 2016. októ­ber 16-november 9.   A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Szur­csik József Munkácsy-díjas kép­ző­mű­vész, a Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­tem tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi docen­se A ren­dez­vény házi­asszo­nya: Cser­há­ti Ágnes, a…

Continue Reading

Rondella Galéria 2016

Üdvöz­let a sza­bad­ság­ho­zók­nak” orszá­gos pályá­za­ti kiál­lí­tás az 1956-os for­ra­da­lom és Mind­szenty bíbo­ros emlé­ké­nek szen­tel­ve Ron­del­la Galé­ria (2500 Esz­ter­gom, Szent Ist­ván tér 1.) 2016. októ­ber 16-november 9. Köszön­tőt mon­dott: Erdő Péter bíbo­ros, prí­más, esztergom-budapesti érsek A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Kont­sek Ildi­kó, a Keresz­tény Múze­um igaz­ga­tó­ja Mind­szenty­ről meg­em­lé­ke­zett: Kovács Ger­gely, a Mind­szenty Ala­pít­vány…

Continue Reading

Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének 2016

Magyar Rajz­ta­ná­rok Orszá­gos Egye­sü­le­té­nek “REJTÉLY” című kiál­lí­tá­sa — 50 művész­ta­nár közös orszá­gos kiál­lí­tá­sa Ferenc­vá­ro­si Hely­tör­té­ne­ti Gyűj­te­mény (1092 Buda­pest, Ráday u. 18.) 2016. októ­ber 8-október 25. A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Sza­lay József művész­ta­nár, MROE elnö­ke Köz­re­mű­kö­dött:  Sza­bó Fran­cis­ka fes­tő­mű­vész www.museum.hu/muzeum/953/Ferencvarosi_Helytorteneti_Gyujtemeny  

Continue Reading

KOKAS IGNÁC

90 ÉVE SZÜLETETT KOKAS IGNÁC FESTŐMŰVÉSZ MIKOR A POSTÁS VARÁZSÜTÉSRE ELTŰNT a lép­cső­ház­ból, és csak egy jó óra múl­va, meg­nö­ve­ke­dett önbe­csü­lés­sel került elő, akkor tud­tuk, hogy Kokas Mes­ter volt az, aki őt behív­ta, hellyel és pálin­ká­val kínál­ta, hogy a mód­ját meg­ad­va, kicsit elbe­szél­ges­sen vele a világ dol­ga­i­ról. Egy olyan ház­ban,…

Continue Reading