Újbuda a Magyar Festészet Napja bölcsője

2002 óta min­den évben egész napos prog­ram­so­ro­zat a kerü­let­ben

Continue Reading

Húsz budapesti helyszín, több mint 40 vidéki város

A csat­la­ko­zók szá­ma évről-évre nő

Continue Reading

Én képeket akarok látni a falakon, hogy újra kinyissák elém a világot…” — Babits Mihály

A Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány ala­pí­tói a követ­ke­ző kiált­ványt fogal­maz­ták meg 2002-ben, hogy nép­sze­rű­sít­sék a magyar fes­té­sze­tet  „Én képe­ket aka­rok lát­ni a fala­kon, hogy újra kinyis­sák elém a vilá­got…” – írta Babits „Örök­kék ég a fel­hők mögött” című ver­sé­ben. Örök­kék… Ismer­jük ezt a színt? Ismer­jük a szín­ská­la vala­mennyi szí­né­nek hason­ló…

Continue Reading

A magyar festészet ünnepe

Ünne­pel­jünk együtt! Csat­la­kozz hoz­zánk!

Continue Reading