P. Szabó Ernő: Mint hal a vízben -XVI. MFN

Külön­bö­ző kiál­lí­tó­he­lyek, 2017.IX.10. – XII.17. Meg­je­lent az ÚjMű­vé­szet folyó­irat­ban Mint hal a víz­ben: Buda­pest egyik leg­kva­li­tá­so­sabb kor­társ épü­le­té­ben, a Bál­ná­ban, köz­vet­le­nül a Duna part­ján – bár ki tud­ja, mikor fog­tak abban utol­já­ra halat, és ha igen, akkor mikor ettek belő­le utol­já­ra — majd két­száz művész alko­tá­sa a para­vá­no­kon, díjak a…

Continue Reading

Dvorszky Hedvig: Magyar Festészet Napja (2008)

Magyar Szem­le, Új folyam, XVII. 9–10. szám „‘Én képe­ket aka­rok lát­ni a fala­kon, hogy újra kinyis­sák elém a vilá­got…’ — Babits Mihály Örök­kék ég a fel­hők mögött című ver­sé­ből ezt az idé­ze­tet válasz­tot­ták azok a művé­szek, akik sze­rint a fes­té­szet ünnep. Egész nem­ze­dé­kek, tár­sa­dal­mi réte­gek éle­té­ből maradt ki a fes­té­szet…

Continue Reading