Életműdíj 2016 — Szabados Árpád festő és grafikusművész

Sza­ba­dos Árpád festő- és gra­fi­kus­mű­vész (1944–2017) Sza­ba­dos Árpád Mun­ká­csy Mihály-díjas festő- és gra­fi­kus­mű­vész, érde­mes művész, a Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia ren­des tag­ja. Több egye­te­men is taní­tott, ala­pí­tó­ja volt a Magyar Nem­ze­ti Galé­ria GYIK Műhe­lyé­nek, kép­ző­mű­vé­sze­ti soro­za­tai a Magyar Tele­ví­zi­ó­ban futot­tak. Az India­na Egye­tem tisz­te­let­be­li pro­fesszo­ra, a Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­tem pro­fes­sor és rec­tor…

Continue Reading

Életműdíj 2015 — Végh András Munkácsy-díjas festőművész

Végh And­rás Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész (1940) 1967: Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Főis­ko­la, mes­te­rei: Kmetty János, Ber­náth Aurél. 1970–1973: Derkovits-ösztöndíj; 1975: Pre­mio Naz­io­nale di Pit­tu­ra, Grol­la D’Oro (OL); 1980: Szek­szárd Város Művé­sze­ti díja; Hat­va­ni Táj­kép­bi­en­ná­lé arany­dip­lo­ma; 1982: Mis­kol­ci Téli Tár­lat díja; 1984, 1993: Szol­no­ki Fes­té­sze­ti Tri­en­ná­lé díja; 1986: Deb­re­ce­ni Nyá­ri Tár­lat díja; 1994: Munkácsy-díj.…

Continue Reading

Életműdíj 2014 — Molnár Sándor festőművész

Mol­nár Sán­dor Kossuth-díjas fes­tő, szob­rász A magyar új avant­gárd jeles kép­vi­se­lő­je, a Zug­lói Kör meg­ala­pí­tó­ja. A Kossuth-díjas fes­tő, Ham­vas Béla tanít­vá­nya­ként, az 1960-as évek­ben a meta­fi­zi­kai tra­di­ci­o­na­liz­mus filo­zó­fi­á­já­nak tanul­má­nyo­zá­sa során jutott el a fes­tő­jó­gá­nak neve­zett élet- és alko­tói prog­ram­ja meg­fo­gal­ma­zá­sá­hoz. A művész öt nagy kor­sza­kot hatá­ro­zott meg önma­ga szá­má­ra. Az…

Continue Reading

Életműdíj 2013 — Ilona Keserű Ilona festőművész

Ilo­na Kese­rű Ilo­na Kossuth-díjas magyar fes­tő­mű­vész, a Nem­zet Művé­sze, 1933., Pécs Kese­rű Ilo­na 1958-ban végez­te el a Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Főis­ko­lát. Művé­szi karak­te­ré­re meg­ha­tá­ro­zó hatás­sal volt Mar­tyn Ferenc közel­sé­ge, s 1962–63-as olasz­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­sa. Jelen­tős inform­el, tasisz­ta inter­mez­zó után a hat­va­nas évek máso­dik felé­ben a bala­ton­ud­va­ri sír­kö­vek hul­lám­vo­na­las barokk for­má­i­ban talál­ja meg…

Continue Reading

Életműdíj 2012 — Veress Sándor László festőművész

Veress Sán­dor József Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész, a Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia tag­ja (Heves, 1934. júli­us 12.) „Képei hol rej­tett, hol nyílt uta­lá­sok­kal kap­cso­lód­nak a 20. szá­zad és a régeb­bi korok fes­té­sze­té­nek egy-egy mes­te­ré­hez — Manet, Cha­ga­lI, Adria­en Bro­u­wer kép­té­mák, kom­po­zí­ci­ók, gondolat-tartamok jelöl­he­tő­ek meg tám-, vagy kiin­du­ló­pon­tok­ként -, de talán ennél is fon­to­sabb, lénye­gi jel­lem­ző­je e pik­tú­rá­nak a sod­ró exp­resszív…

Continue Reading

Életműdíj 2011 — Szentgyörgyi József Munkácsy-díjas festőművész

Szent­györ­gyi József Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész (1940 — 2014) Szent­györ­gyi József pályá­ja során nem könnyen, de ki tudott egyez­ni önma­gá­val, min­dig segí­tet­te engesz­tel­he­tet­len hite: egy tisz­ta erköl­csű ember, egy kép­em­lék, egy vers… Ezzel az állan­dó készen­lét­tel meg­őriz­te magá­ban a kíván­csi­sá­got, az örök gyer­me­ki rácso­dál­ko­zást a léte­zés­re. Szent­györ­gyi József fes­té­sze­te lénye­gé­ben korunk fel­gyor­sult…

Continue Reading

Életműdíj 2010 — Breznay József festőművész

Brez­nay József fes­tő­mű­vész (1916. szep­tem­ber 20. Buda­pest — 2012. feb­ru­ár 18. Buda­pest) 1934–1939: Benk­hard Ágost, Kar­lovsz­ky Ber­ta­lan, Sző­nyi Ist­ván növen­dé­ke­ként végez­te el a Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Főis­ko­lát, ahol Sző­nyi tanár­se­géd­je­ként is dol­go­zott. 1937: a Rotary Club díja; 1939: Orszá­gos Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Főis­ko­la, arany­érem; 1939–1941, 1947: a római Magyar Aka­dé­mia ösz­tön­dí­ja; 1942:…

Continue Reading

Életműdíj 2009 — Bartl József festőművész

Bartl József Mun­ká­csy Mihály-díjas magyar fes­tő­mű­vész (1932. szep­tem­ber 25. Sorok­sár -2013. júli­us 17. Buda­pest) 1952–1959: Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Főis­ko­la, mes­te­rei: Ber­náth Aurél, Fónyi Géza, Pap Gyu­la. Tanul­mány­úton járt: Német­or­szág­ban, Len­gyel­or­szág­ban, Szov­jet­uni­ó­ban, Fran­cia­or­szág­ban, Orosz­or­szág­ban, Cseh­szlo­vá­ki­á­ban. 1963: KISZ-díj; 1964–1966: Derkovits-ösztöndíj; 1976: az V. egri Akva­rell Bien­ná­lén a Magyar Nép­köz­tár­sa­ság Művé­sze­ti Alap­ja díja; 1981:…

Continue Reading

Életműdíj 2008 — Konok Tamás

Konok Tamás Konok Tamás (1930–) a kor­társ magyar kép­ző­mű­vé­szet egyik leg­je­len­tő­sebb alko­tó­mű­vé­sze, a Nem­zet Művé­sze, a fran­cia Nem­ze­ti Érdem­rend lovag­ja, Kossuth-díjjal kitün­te­tett festő- és szob­rász­mű­vész, cím­ze­tes egye­te­mi tanár. A Kép­ző­mű­vé­sze­ti Főis­ko­lán Ber­náth Aurél fes­tő­mű­vész volt a mes­te­re. A főis­ko­la elvég­zé­se után, 1959-ben Párizs­ban tele­pe­dett le, ami lehe­tő­vé tet­te a szá­má­ra,…

Continue Reading

Életműdíj 2007 — Deim Pál

Deim Pál (Szent­end­re, 1932. júni­us 29. —  Szent­end­re, 2016. május 9.)  Kossuth-díjas magyar fes­tő­mű­vész, a Nem­zet Művé­sze, kivá­ló művész Deim Pál Kossuth- és Príma-díjas kép­ző­mű­vész, cím­ze­tes egye­te­mi tanár (Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­tem), a Magyar Köz­tár­sa­ság Kivá­ló Művé­sze, a Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia tag­ja, a Köl­csey Ferenc Mil­len­ni­u­mi Díj és több élet­mű­díj (Aba-Novák,…

Continue Reading