Életműdíj 2006 — Gerzson Pál Munkácsy-díjas festőművész, érdemes művész

Ger­zson Pál fes­tő­mű­vés (Hir­den, 1931. janu­ár 25. — Buda­pest, 2008. május 27.) Isko­la­te­rem­tő mun­kás­sá­ga meg­ha­tá­roz­ta a XX. szá­za­di magyar fes­té­sze­tet, peda­gó­gi­ai, művész­ne­ve­lői tevé­keny­sé­ge egye­dül­ál­ló: évti­ze­de­ken át a Magyar Ipar­mű­vé­sze­ti Főis­ko­la, majd a Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Főis­ko­la mes­te­re volt, ahol tanár­ként, majd tan­szék­ve­ze­tő­ként művész-generációk sorá­nak aján­lot­ta útra­va­ló­ul nem­zet­kö­zi­leg elis­mert szak­mai tudá­sát, iden­ti­tás­for­má­ló…

Continue Reading

Életműdíj 2005 — Sváby Lajos

Sváby Lajos Kossuth- és Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész, érde­mes művész (Abádszalók,1935. feb­ru­ár 4.) A magyar neo­exp­resszi­o­niz­mus egyik kivá­ló egyé­ni­sé­ge. Képe­in álta­lá­ban embe­ri kap­cso­la­to­kat ábrá­zolt, gyak­ran gro­teszk túl­zá­so­kig tor­zít­va, ezzel jele­nít­ve meg az ember bel­ső lel­ki tor­zu­lá­sa­it, az ellent­mon­dá­sos vilá­got. „Sváby művé­sze­té­nek alap­ja a folya­ma­tos kont­roll. Állan­dó pár­be­széd­ben áll a világ­gal, önma­gá­val, min­dent…

Continue Reading

Életműdíj 2004 — Kokas Ignác festőművész

Kokas Ignác Kossuth-díjas fes­tő­mű­vész (Vál, 1926. már­ci­us 4. – Vál, 2009. novem­ber 11.) A 60-as évek­ben az újí­tó, avant­gárd művé­szek közé sorol­ták, s bár ő nem tar­tot­ta magát annak, nem tekint­he­tő kon­zer­va­tív­nak sem. Nem tar­to­zott sem az urbá­nus, sem a népi­es fes­tők közé, közel jutott a szür­re­a­liz­mus­hoz, de annak inkább…

Continue Reading

Életműdíj 2003 — Lossonczy Tamás festőművész

Los­son­czy Tamás Kossuth-díjas fes­tő­mű­vész, gra­fi­kus (Buda­pest, 1904. augusz­tus 12. – Buda­pest, 2009. novem­ber 3.) Fes­té­sze­tét a cik­li­kus­ság jel­lem­zi, ami azt jelen­ti, hogy egy-egy téma for­mai, tech­ni­kai meg­ol­dá­sá­nak kör­be­já­rás után új irány­ba for­dul érdek­lő­dé­se, aztán később újból fel­ele­ve­nít bizo­nyos korá­ban fel­ve­tett rész­kér­dé­se­ket, ame­lyek más­faj­ta kon­tex­tus­ban új értel­met nyer­nek. Los­son­czy Tamás művei…

Continue Reading