kokas_ignac_091111_500x334

október 21, 2016

KOKAS IGNÁC

90 ÉVE SZÜLETETT KOKAS IGNÁC FESTŐMŰVÉSZ MIKOR A POSTÁS VARÁZSÜTÉSRE ELTŰNT a lépcső­ház­ból, és csak egy jó óra múlva, meg­nö­ve­ke­dett önbe­csü­lés­sel került elő, akkor tud­tuk, hogy Kokas Mes­ter volt az, aki őt behívta, hellyel és pálin­ká­val kínálta, hogy a mód­ját … Tovább

október 24, 2013

Dr. Tulassay Tivadar köszöntője a „A magyar középgeneráció” reprezentatív kiállításán

Tisz­telt Höl­gyeim és Uraim! A Magyar Fes­té­szet Napja idén októ­ber 14–25-ig tartó hétre esett. S jól van így ez az ellent­mon­dás. Az idő szo­rí­tá­sá­ban és a modern kor emberi roha­ná­sá­ban szinte mind­egy is: egy nap vagy egy hét. Az örök­ké­va­ló­ság­hoz képest … Tovább

október 10, 2013

Megújuló hagyományok a Magyar Festészet Napján

A Gra­p­hi­soft Park ad ott­hont a kor­társ művé­szeti prog­ram fő att­rak­ci­ó­já­nak Buda­pest 2013. októ­ber 10. – Tizen­ket­te­dik alka­lom­mal ren­de­zik meg a Magyar Fes­té­szet Nap­ját októ­ber 18-án, Szent Lukács, a festők védő­szent­jé­nek ünne­pén, amely meg­szám­lál­ha­tat­lan ingye­ne­sen láto­gat­ható kiál­lí­tás­sal és ese­ménnyel várja … Tovább

szeptember 4, 2013

Lapzárta

Kérünk min­den galé­riát, aki csat­la­kozni sze­retne a 2013 évi Fes­té­szet Nap­já­hoz, leg­később szep­tem­ber 10-én este 20 óráig tegye meg. Ezen idő­pon­tot követően az űrla­pot levesszük a hon­lap­ról. Köszö­net­tel, A szervezők

június 17, 2013

Amrita Sher-Gil magyar-indiai festőművész (1913–1941)

2013-ban itt­hon és Indi­á­ban Amrita Sher-Gil magyar-indiai festőmű­vész (1913–1941) szü­le­té­sé­nek 100. évfor­du­ló­ját ünne­pel­jük. A Magyar Művé­szeti Aka­dé­mia és a Magyar Nem­zeti Múzeum Amrita Sher-Gil szü­le­té­sé­nek szá­za­dik évfor­du­lója alkal­má­ból sza­bad­téri fotó­ki­ál­lí­tást tart.