Szent Adalbert Központ 2016

“Élő ma­gyar fes­té­szet” – Magyarország há­rom fes­té­sze­ti ge­ne­rá­ci­ó­já­nak be­mu­ta­tó­ja
A Magyar Festészet nap­ja köz­pon­ti, fő ren­dez­vé­nye

Szent Adalbert Központ
(2500 Esztergom, Szent István tér 10.)
2016. ok­tó­ber 16-november 9.

 

A ki­ál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Szurcsik József Munkácsy-díjas kép­ző­mű­vész,
a Magyar Képzőművészeti Egyetem tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi do­cen­se
A ren­dez­vény há­zi­asszo­nya: Cserháti Ágnes, a MFNA szó­vi­vő­je
Díjátadások: Életműdíj, Maticska Jenő-díj az EMMI tá­mo­ga­tá­sá­val,
Magyar Művészeti Akadémia Festészeti-díja
Közreműködött: Móra Erzsi és Gál Gábor
www.szentadalbert.hu

A fo­tó­kat ké­szí­tet­te: ifj. Török Gábor

2016.10.16. Szent Adalbert Központ „Élő ma­gyar fes­té­szet”

This gallery contains 31 photos

Rondella Galéria 2016

“Üdvözlet a szabadsághozóknak” országos pályázati kiállítás az 1956-os forradalom és Mindszenty bíboros emlékének szentelve

Rondella Galéria (2500 Esztergom, Szent István tér 1.)

2016. október 16-november 9.
Köszöntőt mondott: Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek
A kiállítást megnyitotta: Kontsek Ildikó, a Keresztény Múzeum igazgatója
Mindszentyről megemlékezett: Kovács Gergely, a Mindszenty Alapítvány titkára
Díjkiosztás:
Esztergom Város Díja: átadta Romanek Etelka
MANK Díja: átadta Dr. Hóvári János, a MANK főigazgatója
 http://rondellagaleria.blogspot.hu/

A fo­tó­kat ké­szí­tet­te: Mudrák Attila
2016.10.16. Rondella Galéria

This gallery contains 0 photos

kokas_ignac_091111_500x334

2016. október 21.

KOKAS IGNÁC

90 ÉVE SZÜLETETT KOKAS IGNÁC FESTŐMŰVÉSZ MIKOR A POSTÁS VARÁZSÜTÉSRE ELTŰNT a lép­cső­ház­ból, és csak egy jó óra múl­va, meg­nö­ve­ke­dett ön­be­csü­lés­sel ke­rült elő, ak­kor tud­tuk, hogy Kokas Mester volt az, aki őt be­hív­ta, hellyel és pá­lin­ká­val kí­nál­ta, hogy a mód­ját … Tovább

2013. október 24.

Dr. Tulassay Tivadar köszöntője a „A magyar középgeneráció” reprezentatív kiállításán

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Magyar Festészet Napja idén ok­tó­ber 14-25-ig tar­tó hét­re esett. S jól van így ez az el­lent­mon­dás. Az idő szo­rí­tá­sá­ban és a mo­dern kor em­be­ri ro­ha­ná­sá­ban szin­te mind­egy is: egy nap vagy egy hét. Az örök­ké­va­ló­ság­hoz … Tovább

2013. október 10.

Megújuló hagyományok a Magyar Festészet Napján

A Graphisoft Park ad ott­hont a kor­társ mű­vé­sze­ti prog­ram fő att­rak­ci­ó­já­nak Budapest 2013. ok­tó­ber 10. – Tizenkettedik al­ka­lom­mal ren­de­zik meg a Magyar Festészet Napját ok­tó­ber 18-án, Szent Lukács, a fes­tők vé­dő­szent­jé­nek ün­ne­pén, amely meg­szám­lál­ha­tat­lan in­gye­ne­sen lá­to­gat­ha­tó ki­ál­lí­tás­sal és ese­ménnyel vár­ja … Tovább