Doyenek és fiatalok a Magyar Festészet Napján 2013-ban a REÖK palotában

A hazai fes­té­szet doyen­jei és fia­tal alko­tók mutat­koz­nak be egy­más mel­lett a Magyar Fes­té­szet Nap­ja kiemelt ese­mé­nyén. A cél, meg­mu­tat­ni a magyar fes­té­szet lehe­tő leg­ob­jek­tí­vebb kereszt­met­sze­tét. A tár­lat­ról Buk­ta Nor­bert kurá­tor beszél.

Continue Reading

Galéria — alkotások

” order_by=“sortorder” order_direction=“ASC” returns=“included” maximum_entity_count=“500”]

Continue Reading

Dvorszky Hedvig: Magyar Festészet Napja (2008)

Magyar Szem­le, Új folyam, XVII. 9–10. szám „‘Én képe­ket aka­rok lát­ni a fala­kon, hogy újra kinyis­sák elém a vilá­got…’ — Babits Mihály Örök­kék ég a fel­hők mögött című ver­sé­ből ezt az idé­ze­tet válasz­tot­ták azok a művé­szek, akik sze­rint a fes­té­szet ünnep. Egész nem­ze­dé­kek, tár­sa­dal­mi réte­gek éle­té­ből maradt ki a fes­té­szet…

Continue Reading

A Szolnoki Képzőművészeti Társaság kiállítása 2016-ban a Magyar Festészet Napja alkalmából

Az áldo­zat sza­bad­sá­ga — a Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság kiál­lí­tá­sa 2016 Szol­no­ki Galé­ria, Aba-Novák Agó­ra Galé­ria 2016. októ­ber 15 — decem­ber 18. A kiál­lí­tás a A Kép­ző­mű­vé­szet Ünne­pe kere­tén belül, a Magyar Fes­té­szet Nap­ja alkal­má­ból az 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 60. évfor­du­ló­ja kap­csán került meg­ren­de­zés­re. Kurá­tor: Vere­bes György fes­tő­mű­vész, a Szol­no­ki…

Continue Reading

Vízállás jelentés – Művészcsoport kiállítása

2017. októ­ber 27 — decem­ber 27. Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 27. 18.30 Helye: Lám­pás Étte­rem és Galé­ria (2072 Zsám­bék, Magyar utca 29.) Meg­nyit­ja: Kecs­kés Lász­ló Csong­rád Város Kép­ző­mű­vé­sze­té­ért Ala­pít­vány elnö­ke Kiál­lí­tó művé­szek: Basa Ani­kó fes­tő­mű­vész B. Raunio Maria fes­tő­mű­vész Eszik Ala­jos gra­fi­kus­mű­vész Gál Lehel fes­tő­mű­vész Her­mann Zsó­fia fes­tő­mű­vész Hús Zol­tán fes­tő­mű­vész…

Continue Reading

A magyar festészet ünnepe

Ünne­pel­jünk együtt! Csat­la­kozz hoz­zánk!

Continue Reading

Szent Adalbert Központ 2016

Élő magyar fes­té­szet” — Magyar­or­szág három fes­té­sze­ti gene­rá­ci­ó­já­nak bemu­ta­tó­ja A Magyar Fes­té­szet nap­ja köz­pon­ti, fő ren­dez­vé­nye Szent Adal­bert Köz­pont (2500 Esz­ter­gom, Szent Ist­ván tér 10.) 2016. októ­ber 16-november 9.   A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Szur­csik József Munkácsy-díjas kép­ző­mű­vész, a Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­tem tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi docen­se A ren­dez­vény házi­asszo­nya: Cser­há­ti Ágnes, a…

Continue Reading

Rondella Galéria 2016

Üdvöz­let a sza­bad­ság­ho­zók­nak” orszá­gos pályá­za­ti kiál­lí­tás az 1956-os for­ra­da­lom és Mind­szenty bíbo­ros emlé­ké­nek szen­tel­ve Ron­del­la Galé­ria (2500 Esz­ter­gom, Szent Ist­ván tér 1.) 2016. októ­ber 16-november 9. Köszön­tőt mon­dott: Erdő Péter bíbo­ros, prí­más, esztergom-budapesti érsek A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Kont­sek Ildi­kó, a Keresz­tény Múze­um igaz­ga­tó­ja Mind­szenty­ről meg­em­lé­ke­zett: Kovács Ger­gely, a Mind­szenty Ala­pít­vány…

Continue Reading

KOKAS IGNÁC

90 ÉVE SZÜLETETT KOKAS IGNÁC FESTŐMŰVÉSZ MIKOR A POSTÁS VARÁZSÜTÉSRE ELTŰNT a lép­cső­ház­ból, és csak egy jó óra múl­va, meg­nö­ve­ke­dett önbe­csü­lés­sel került elő, akkor tud­tuk, hogy Kokas Mes­ter volt az, aki őt behív­ta, hellyel és pálin­ká­val kínál­ta, hogy a mód­ját meg­ad­va, kicsit elbe­szél­ges­sen vele a világ dol­ga­i­ról. Egy olyan ház­ban,…

Continue Reading

EZ LENNE AZ ELSŐ

Maece­nas ele­i­fend sem in mas­sa blan­dit ele­i­fend. Maece­nas ele­i­fend sem in mas­sa blan­dit ele­i­fend. Maece­nas ele­i­fend sem in mas­sa blan­dit ele­i­fend. Maece­nas ele­i­fend sem in mas­sa blan­dit ele­i­fend. Maece­nas ele­i­fend sem in mas­sa blan­dit ele­i­fend. Maece­nas ele­i­fend sem in mas­sa blan­dit ele­i­fend. Maece­nas ele­i­fend sem in mas­sa blan­dit ele­i­fend.  

Continue Reading