Élő magyar festészet — A hal

Bál­na Buda­pest, 2017. októ­ber 14–27. A Magyar Fes­té­szet Nap­ja három gene­rá­ci­ót — doyen, közép­ge­ne­rá­ció, fia­ta­lok — fel­öle­lő fő kiál­lí­tá­sa. A kiál­lí­tás véd­nö­ke: Dr. Faze­kas Sán­dor föld­mű­ve­lés­ügyi minisz­ter Köszön­tőt mon­dott: Rolf Beuting Mur­nau (D) város pol­gár­mes­te­re A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: P. Sza­bó Ernő művé­szet­tör­té­nész A ren­dez­vé­nyen bemu­ta­tás­ra került a „Víz” című elő­adás.…

Continue Reading

Sajtótájékoztató 2017

Saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó a Magyar Fes­té­szet Nap­ja ese­mé­nye­i­ről 2017 Vár­Me­ző Galé­ria, 2017. októ­ber 4.A saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón a prog­ra­mot Brá­da Tibor tisz­te­let­be­li elnök, Vere­bes György elnök, Hor­váth Dáni­el kurá­tor, Török Gábor tit­kár, kurá­tor, Vin­c­ze Angé­la kurá­tor, Atlasz Gábor, Zöld Ani­kó kurá­tor, Boly­ki Ist­ván kurá­tor és Vin­c­ze Pet­ro­nel­la ismer­tet­te a saj­tó meg­je­lent kép­vi­se­lői szá­má­ra.  

Continue Reading

FÉNY ÉS ÁRNYÉK 2016

Atlasz Gábor fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa és szín­há­zi elő­adá­sa Magyar Nem­ze­ti Múze­um Esz­ter­go­mi Vár­mú­ze­um (2500 Esz­ter­gom, Szent Ist­ván tér 1.) 2016. Szep­tem­ber 23 — 2016. októ­ber 30. A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Bara­nya­i­né Kont­sek Ildi­kó, a Keresz­tény Múze­um igaz­ga­tó­ja Köz­re­mű­kö­dött: Hor­váth Ange Lász­ló és Atlasz Gábor http://www.mnmvarmuzeuma.hu

Continue Reading

Dzsámi Múzeum

Fény­bri­gád és meg­hí­vot­tai” Üveg­fes­té­sze­ti kiál­lí­tás Dzsá­mi Múze­um (2500 Esztergom,Berényi Zsig­mond u.18.) 2016. októ­ber 16- novem­ber 15. A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Sze­ke­res­né Czi­ne­ge Erzsé­bet a Dzsá­mi Múze­um igaz­ga­tó­ja Köz­re­mű­kö­dött: Móra Erzsi és Gál Gábor

Continue Reading

Magyar Szent Képek

MAGYAR-SZENT-KÉP” orszá­gos pályá­za­ti kiál­lí­tás Keresz­tény Múze­um (2500 Esz­ter­gom, Mind­szenty her­ceg­prí­más tere 2.) 2016. októ­ber 16-december 31. Tár­lat­ve­ze­tő: Kont­sek Ildi­kó, a múze­um igaz­ga­tó­ja http://www.keresztenymuzeum.hu/  

Continue Reading

NŐI VONAL V 2016

Női Vonal V. Pró­fé­ta Galé­ria (1111 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 3.) 2016. októ­ber 17– decem­ber 31. A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Don­csev And­rás a Nem­ze­ti Kul­tu­rá­lis Alap alel­nö­ke Köz­re­mű­kö­dött: Cser­nus Szil­via  ének, Mor­vai Tamás  gitár Kurá­tor: Vin­c­ze Angé­la fes­tő­mű­vész Kiál­lí­tó művé­szek: Biká­csi Dani­el­la, Vin­c­ze Angé­la, Ben­czúr Ani­ta, Voj­nics Erzsé­bet, Csáth Anna­má­ria, Zöld Ani­kó, Csisz­ér Zsu­zsi,…

Continue Reading

Deák 17 2016

Művé­sze­ti Isko­lá­sok című kiál­lí­tás Deák 17 Gyer­mek és Ifjú­sá­gi Művé­sze­ti Galé­ria (Buda­pest, Deák Ferenc utca 17.) 2016. októ­ber 19– októ­ber 29. A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Gassama- Sza­bó Ber­na­dett művé­szet­tör­té­nész A kiál­lí­tás házi­asszo­nya: Kapo­si Dor­ka galé­ria­ve­ze­tő http://www.deak17galeria.hu    

Continue Reading

Szent Adalbert Központ 2016

Élő magyar fes­té­szet” — Magyar­or­szág három fes­té­sze­ti gene­rá­ci­ó­já­nak bemu­ta­tó­ja A Magyar Fes­té­szet nap­ja köz­pon­ti, fő ren­dez­vé­nye Szent Adal­bert Köz­pont (2500 Esz­ter­gom, Szent Ist­ván tér 10.) 2016. októ­ber 16-november 9.   A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Szur­csik József Munkácsy-díjas kép­ző­mű­vész, a Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­tem tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi docen­se A ren­dez­vény házi­asszo­nya: Cser­há­ti Ágnes, a…

Continue Reading

Rondella Galéria 2016

Üdvöz­let a sza­bad­ság­ho­zók­nak” orszá­gos pályá­za­ti kiál­lí­tás az 1956-os for­ra­da­lom és Mind­szenty bíbo­ros emlé­ké­nek szen­tel­ve Ron­del­la Galé­ria (2500 Esz­ter­gom, Szent Ist­ván tér 1.) 2016. októ­ber 16-november 9. Köszön­tőt mon­dott: Erdő Péter bíbo­ros, prí­más, esztergom-budapesti érsek A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Kont­sek Ildi­kó, a Keresz­tény Múze­um igaz­ga­tó­ja Mind­szenty­ről meg­em­lé­ke­zett: Kovács Ger­gely, a Mind­szenty Ala­pít­vány…

Continue Reading

Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének 2016

Magyar Rajz­ta­ná­rok Orszá­gos Egye­sü­le­té­nek “REJTÉLY” című kiál­lí­tá­sa — 50 művész­ta­nár közös orszá­gos kiál­lí­tá­sa Ferenc­vá­ro­si Hely­tör­té­ne­ti Gyűj­te­mény (1092 Buda­pest, Ráday u. 18.) 2016. októ­ber 8-október 25. A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Sza­lay József művész­ta­nár, MROE elnö­ke Köz­re­mű­kö­dött:  Sza­bó Fran­cis­ka fes­tő­mű­vész www.museum.hu/muzeum/953/Ferencvarosi_Helytorteneti_Gyujtemeny  

Continue Reading