Élő magyar festészet — A hal

Bál­na Buda­pest, 2017. októ­ber 14–27. A Magyar Fes­té­szet Nap­ja három gene­rá­ci­ót — doyen, közép­ge­ne­rá­ció, fia­ta­lok — fel­öle­lő fő kiál­lí­tá­sa. A kiál­lí­tás véd­nö­ke: Dr. Faze­kas Sán­dor föld­mű­ve­lés­ügyi minisz­ter Köszön­tőt mon­dott: Rolf Beuting Mur­nau (D) város pol­gár­mes­te­re A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: P. Sza­bó Ernő művé­szet­tör­té­nész A ren­dez­vé­nyen bemu­ta­tás­ra került a „Víz” című elő­adás.…

Continue Reading

Sajtótájékoztató 2017

Saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó a Magyar Fes­té­szet Nap­ja ese­mé­nye­i­ről 2017 Vár­Me­ző Galé­ria, 2017. októ­ber 4.A saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón a prog­ra­mot Brá­da Tibor tisz­te­let­be­li elnök, Vere­bes György elnök, Hor­váth Dáni­el kurá­tor, Török Gábor tit­kár, kurá­tor, Vin­c­ze Angé­la kurá­tor, Atlasz Gábor, Zöld Ani­kó kurá­tor, Boly­ki Ist­ván kurá­tor és Vin­c­ze Pet­ro­nel­la ismer­tet­te a saj­tó meg­je­lent kép­vi­se­lői szá­má­ra.  

Continue Reading