Művészeti Akadémia díjazottja 2016 — Szirtes János médiatervező, fotóművész, illusztrátor

Szir­tes János média­ter­ve­ző, fotó­mű­vész, illuszt­rá­tor (1954) 1975–1977: Kép­ző­mű­vé­sze­ti Főis­ko­la, Pozsony, gra­fi­ka szak; 1977–1980: Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Főis­ko­la, gra­fi­ka szak; 1980–1983: mes­ter­kur­zus, mes­te­re: Erdély Mik­lós. 1978–1984: az Indi­go cso­port tag­ja; 1980: tag­ja a Fia­tal Kép­ző­mű­vé­szek Stú­di­ó­ja Egye­sü­le­té­nek; 1988: tag­ja az Inter­na­ti­o­nal­es Künst­ler Gre­mi­um­nak és a Szent­end­rei Gra­fi­kai Cso­port­nak; a szent­end­rei Vaj­da Lajos Kul­tu­rá­lis Egye­sü­let…

Continue Reading

Művészeti Akadémia díjazottja 2015 — Baksai József Munkácsy-díjas festőművész

Bak­sai József fes­tő­mű­vész, gra­fi­kus Bak­sai József  (1957 Buda­pest) fes­tő és gra­fi­kus, művész­ta­nár.  A nyolc­va­nas évek óta készü­lő fest­mény­so­ro­za­tai gyak­ran külön­bö­ző kul­túr­kö­rök mito­ló­gi­ai témá­it, vagy mint leg­utób­bi műve­in, az ősele­me­ket dol­goz­zák fel.  Sötét tónu­sok­kal, föld­szí­nek­kel fes­tett képei külön­le­ges tex­tú­rá­juk révén, reli­ef­sze­rű hatást kel­te­nek.  A vas­tag réteg­ben fel­hor­dott olaj­fes­ték alak­ja­it tér­be­li dimen­zi­ó­val…

Continue Reading

Művészeti Akadémia díjazottja 2014 — Gerber Pál Munkácsy-díjas festőművész

Ger­ber Pál Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész (1956) Ger­ber Pál mun­kás­sá­ga a nyolc­va­nas évek ele­jén indult, de a het­ve­nes évek Magyar­or­szá­gá­ban, vala­mint a késő-posztmodern euró­pai kul­tú­rá­ban gyö­ke­re­dzik. Az alap­ve­tő­en vidám, elé­ge­dett művész humor­ral és iró­ni­á­val átita­tott sajá­tos művé­sze­ti nyel­vet hozott lét­re. Kiál­lí­tá­sa­it egy egy­sé­ges gon­do­la­ti és képi ins­tal­lá­ci­ó­nak keze­li, gyak­ran hasz­nál­ja a táb­la­kép…

Continue Reading

Művészeti Akadémia díjazottja 2013 — Almási Aladár festőművész, grafikus

Almásy Ala­dár fes­tő­mű­vész, gra­fi­kus (1946) 1969–1973: Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Főis­ko­la; 1970–1973: Mes­ter­kép­ző, Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Főis­ko­la; mes­te­rei: Bar­csay Jenő, Ber­náth Aurél, Ék Sán­dor, Rozanits Tibor, Rasz­ler Károly. 1976: Kon­dor Béla-díj; 1978: Derkovits-ösztöndíj; 1979: Párizs; 1980: Derkovits-emlékérem; 1985: Mis­kol­ci Gra­fi­kai Bien­ná­le nagy­dí­ja; 1986: Vásár­he­lyi Őszi Tár­lat, Csong­rád Megye díja; 1987: Munkácsy-díj; 1992: Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi…

Continue Reading