2011. augusztus 2.

IV. Diploma Nélkül

Képzőművészeti pá­lyá­zat a 10. Magyar Festészet Napja al­kal­má­ból A Bakelit Multi Art Center és a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Művészeti Programok Főosztálya kép­ző­mű­vé­sze­ti pá­lyá­za­tot hir­det, au­to­di­dak­ta mű­vé­szek szá­má­ra. A pá­lyá­zat cél­ja, hogy se­gít­se a te­het­sé­ges mű­vé­szek elő­re­lé­pést, va­la­mint be­mu­tat­ko­zá­si le­he­tő­sé­get biz­to­sít­son szá­muk­ra. … Tovább