IV. Diploma Nélkül

Kép­ző­mű­vé­sze­ti pályá­zat a 10. Magyar Fes­té­szet Nap­ja alkal­má­ból A Bake­lit Mul­ti Art Cen­ter és a Magyar Műve­lő­dé­si Inté­zet és Kép­ző­mű­vé­sze­ti Lek­to­rá­tus Művé­sze­ti Prog­ra­mok Főosz­tá­lya kép­ző­mű­vé­sze­ti pályá­za­tot hir­det, auto­di­dak­ta művé­szek szá­má­ra. A pályá­zat cél­ja, hogy segít­se a tehet­sé­ges művé­szek elő­re­lé­pést, vala­mint bemu­tat­ko­zá­si lehe­tő­sé­get biz­to­sít­son szá­muk­ra. A jelent­ke­zők mun­ká­it pályá­zat kere­tén belül válo­gat­ják ki, mely­nek leadá­si…

Continue Reading