2012. október 19.

Van-e neme a tehetségnek?

Női vo­nal a Ferencvárosban Női vo­nal cím­mel nyí­lik fes­té­sze­ti ki­ál­lí­tás szep­tem­ber 19-én a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény fa­lai kö­zött. A ki­ál­lí­tás­hoz szim­pó­zi­um is kap­cso­ló­dik, amely­re a szer­ve­zők négy elő­adót hív­tak meg, hogy ref­lek­tál­ja­nak a kor­társ ma­gyar fes­tő­mű­vész­nők nem­zet­kö­zi és ha­zai hely­ze­té­re. … Tovább

2012. október 4.

október 20. | szombat

10.00 Hemingway ét­te­rem 1118 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 2. Feneketlen-tó Alkoss a szer­zők­kel! Bráda Tibor – Sipos Endre Kis mű­te­rem so­ro­zat: Tájképfestés ak­va­rel­lel Cser Kiadó és Magyar Művészellátó Megnyitja: Bráda Tibor fes­tő­mű­vész Közös al­ko­tá­si le­he­tő­ség A Kis Műterem so­ro­zat Tájképfestészet ak­va­rel­lel cí­mű … Tovább

2012. október 4.

október 19. | péntek

Koszorúzások: 10.00   Kelenhegyi úti mű­vész­ház 1118 Budapest, Kelenhegyi u. 11. Köszöntőt mond: dr. Kupper András al­pol­gár­mes­ter 11.00   Gárdonyi tér 1114 Budapest, Gárdonyi tér Csontváry em­lék­táb­la  Köszöntőt mond: dr. Kupper András al­pol­gár­mes­ter 12.00 Gellért Szálló 1111 Budapest  Szent Gellért tér … Tovább

2012. október 4.

október 18. | csütörtök

11.00 Szent István Bazilika Érseki Társszékesegyház Lovagterem /lifttel a ki­lá­tó felé/ 1051 Budapest, Hercegprímás u. 7. Jelen-lét A Magyar Kárpitművészek Egyesületének ki­ál­lí­tá­sa Megnyitja: Kontsek Ildikó, mű­vé­szet­tör­té­nész, a Keresztény Múzeum igaz­ga­tó­ja Nyitva tar­tás: 10.00 – 16.30 ok­tó­ber 28-ig 17.00 Magyar Nemzeti Galéria … Tovább

2012. október 4.

október 16. | kedd

17.00 Pintér pa­lace 1056 Budapest Váci u. 69. | Váci u. és Pintér u. sa­rok „Egy osz­tály vissza­néz” Kiállító mű­vé­szek: Somogyi Győző, †Kovács Tamás, Szentgyörgyi József, Zöld Anikó, Bráda Tibor és osz­tály­tár­sa­ik Megnyitja: Tölg Molnár Zoltán fes­tő­mű­vész A Képző és Iparművészeti … Tovább

2012. október 4.

október 14. | vasárnap

10.00 T-Art Alapítvány és a Békásmegyeri Szent József Plébánia Szent József Ház, 1038 Budapest, Templom u. 20. Credo – Kárpáti Tamás ki­ál­lí­tás Tárlatvezető: Garami Gréta mű­vé­szet­tör­té­nész A Magyar Festészet Napja al­kal­má­ból a T-Art Alapítvány Garami Gréta és Kárpáti Tamás rész­vé­te­lé­vel tár­lat­ve­ze­tés­re … Tovább

2012. október 4.

október 13. | szombat

15.00 Műterem Galéria Budapest, 1023 Daru ut­ca 2/c. T: 06 1 335 05 36 Szavakkal és ké­pek­kel Marosi Ilona ki­ál­lí­tá­sa Megnyitja: dr. Balázs Lívia Életmű össze­fog­la­ló könyv­be­mu­ta­tó és ki­ál­lí­tás 104 db mű­tárgy, gra­fi­ka, réz­plasz­ti­ka, fest­mény bemutatása.Kötetlen be­szél­ge­tés a kép­ző­mű­vé­szet­ről. Nyitva tar­tás: … Tovább

2012. október 4.

október 12. | péntek

16:00 Siklósi Várszínház Kulturális és Idegenforgalmi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. Siklósi Vár 1. eme­le­ti ki­ál­lí­tó he­lyi­ség Mednyánszky Társaság | „Ember és vi­lá­ga” Megnyitja: Szabó Gábor szob­rász­mű­vész Közreműködők: A sik­ló­si vár­ud­var­ban 2012. ok­tó­ber 12-én 14:00 óra­kor a ki­ál­lí­tó mű­vé­szek együtt al­kot­nak egy óri­ás vász­non a mű­vé­sze­ti … Tovább

2012. szeptember 30.

Doyenek, Középgeneráció és Fiatalok

17.00 Magyar Nemzeti Galéria Budavári Palota C épü­let, I. eme­let. 1014 Budapest, Szent György tér 2. Élő ma­gyar fes­té­szet A „Doyenek, Középgeneráció és Fiatalok” cí­mű ki­ál­lí­tás meg­nyi­tó­ja, va­la­mint az Életműdíj és a Maticska-díj át­adá­sa Kurátor: Atlasz Gábor, Bukta Norbert, is­ki Kocsis … Tovább