Fő kiállítás — ÉLŐ MAGYAR FESTÉSZET 2017 — A HAL

2017. októ­ber 15 — októ­ber 27. Ide­je: 2017. októ­ber 15. 17 óra Helye: Bál­na Buda­pest (1093, Buda­pest, Fővám tér 11–12.) A kiál­lí­tás véd­nö­ke: Dr. Faze­kas Sán­dor föld­mű­ve­lés­ügyi minisz­ter Köszön­tőt mond: Rolf Beuting Mur­nau (D) város pol­gár­mes­te­re A kiál­lí­tást meg­nyit­ja: P. Sza­bó Ernő művé­szet­tör­té­nész A ren­dez­vé­nyen bemu­ta­tás­ra kerül a „Víz” című…

Continue Reading

Miniképek — Képpárok

2017. októ­ber 10 — 31. Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 10. 18 óra Helye: Víz­ivá­ro­si Galé­ria (1027 Buda­pest, Kapás u. 55.) Meg­nyit­ja: Feledy Balázs művé­sze­ti író Kurá­tor: Zöld Ani­kó fes­tő­mű­vész Köz­re­mű­kö­dik: Fer­ge Eli­za­bet a Bar­tók Béla Zene­mű­vé­sze­ti Szak­kö­zép­is­ko­la növen­dé­ke hár­fán, fel­ké­szí­tő tanár Bat­ta Judit Meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 31-ig A Mini­ké­pek — Képp­árok…

Continue Reading

Magyar Festészet Napja Újbudán

2017. októ­ber 13. 11.00 Emlék­táb­la ava­tás és koszo­rú­zás a Kelen­he­gyi úti Művész­ház­ban Kosz­to­lá­nyi Kann Gyu­la épí­tész, fes­tő emlék­táb­lá­já­nak ava­tá­sa és meg­em­lé­ke­zés Mada­rász Vik­tor halá­lá­nak 100. évfor­du­ló­já­ra Kosz­to­lá­nyi Kann Gyu­lát mél­tat­ja Mészá­ros Géza fes­tő­mű­vész Beszé­det mond: Sipos End­re művé­szet­fi­lo­zó­fus 13.00 Újbu­da Galé­ria (Zsom­bo­lyai u. 5.) Vere­bes György Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­saA kiál­lí­tást…

Continue Reading

Verebes György Munkácsy-díjas festőművész kiállítása

2017. októ­ber 13 — novem­ber 13. Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 13. 13,00 óra Helye: Újbu­da Galé­ria (1113 Buda­pest, Zsom­bo­lyai u. 5.) Köszön­tőt mond: Pin­tér Son­ja Meg­nyit­ja: Brá­da Tibor Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész, a MFN ala­pí­tó­ja Meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 13-ig www.verebesgyorgy.hu

Continue Reading

” ” – A Magyar Képzőművészeti Egyetem és az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézete frissen végzett festőművészeinek kiállítása

2017 októ­ber 13 — novem­ber 3. Ide­je: 2017. októ­ber 13-án, 18.00 óra Helye: B32 Galé­ria és Kul­túr­tér Tre­zor Galé­ria (1111 Buda­pest, Bar­tók Béla út 32.) Meg­nyit­ja: Hor­váth Dáni­el fes­tő­mű­vész, a kiál­lí­tás kurá­to­ra A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 3-ig (H-P: 10–18 h) Kiál­lí­tó művé­szek: Bazsik Anna, Bódi Bri­git­ta, Cseh Fru­zsi­na, Gre­sa…

Continue Reading

Kiemelt rendezvény — A Képzőművészet Ünnepe Szolnokon

2017. októ­ber 12. 17.00 Fészek Nagy Kata­lin Matild gra­fi­kus­mű­vész és Nagy Dénes fes­tő­mű­vész műte­rem kiál­lí­tá­sa Meg­nyit­ja: Révi Nor­bert szob­rász­mű­vész Helye: Lakás­mű­te­rem (5000 Szol­nok, Liget út 31.) Meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 12. 17–20 órá­ig 2017. októ­ber 14. 10.00–14.00 Szí­nes tin­ták­ról álmo­dom… Nap­fa állí­tás a Szol­no­ki Galé­ria előtt (Szol­nok, Temp­lom út 2.) A…

Continue Reading

Tudósportrék — kiállítás a halászat és a haltudományok jeles alakjairól

2017. októ­ber 18 — 27. Ide­je: 2017. októ­ber 18. 18 óra Helye: Vár­Me­ző Galé­ria (1012 Buda­pest, Atti­la út 93.) Meg­nyit­ja: Sipos End­re fes­tő­mű­vész, művé­szet­fi­lo­zó­fus A kiál­lí­tás véd­nö­ke: Dr. Faze­kas Sán­dor Föld­mű­ve­lés­ügyi minisz­ter A láto­ga­tó­kat üdvöz­li és mode­rál: Lükő­né Őrsi Gab­ri­el­la könyv­tá­ri főigazgató-helyettes A ven­dé­ge­ket köszönti:Udvari Zsolt főosz­tály­ve­ze­tő, Föld­mű­ve­lés­ügyi Minisz­té­ri­um Hor­gá­sza­ti…

Continue Reading

Miniképek – Képpárok

2017. októ­ber 20 — novem­ber 19. Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 20. 17 óra Helye: Viga­dó Galé­ria (1051 Buda­pest, Viga­dó tér 2.) Meg­nyit­ja: Ste­fa­no­vits Péter fes­tő­mű­vész Kurá­tor: Zöld Ani­kó fes­tő­mű­vész Köz­re­mű­kö­dik Szil­vásy Vik­tó­ria hege­dűn és Rudolf And­rás brá­csán Meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 19-ig A Mini­ké­pek – Képp­árok című kiál­lí­tás a 2017. évi Magyar…

Continue Reading

MROE — Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete kiállítása

2017. októ­ber 21 — novem­ber 25. Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 21-én, 11.00 órá­ra Helye: Ferenc­vá­ro­si Hely­tör­té­ne­ti Gyűj­te­mény Galé­ri­á­já­ba (1092 Buda­pest, Ráday utca 18.) Meg­nyit­ja: Sza­lay József a MROE elnö­ke A ren­dez­vény kurá­to­ra és házi­asszo­nya: Vin­c­ze Angé­la fes­tő­mű­vész A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 25.Művészként és tanár­ként egy­szer­re létez­ni csak tel­jes láng­gal égve…

Continue Reading

Női vonal VI.

2017. októ­ber 21 — novem­ber 5. Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 21. 15,00 óra Helye: Zikk­urat Galé­ria (1095 Buda­pest, Bajor Gizi park 1.)Köszöntőt mond: Dr. Major Gyön­gyi a Kor­társ Női Ref­le­xi­ók Fóru­ma Egye­sü­let elnö­keA kiál­lí­tást meg­nyit­ja: Iski Kocsis Tibor fes­tő­mű­vész A ren­dez­vény házi­asszo­nya: Cser­há­ti Ágnes a MFNA szó­vi­vő­je A kiál­lí­tás kurá­to­ra: Vin­c­ze Angé­la fes­tő­mű­vész Köz­re­mű­köd­nek…

Continue Reading