Sajtóközlemény 2013

Meg­úju­ló hagyo­má­nyok a Magyar Fes­té­szet Nap­ján A Gra­phi­soft Park ad ott­hont a kor­társ művé­sze­ti prog­ram fő att­rak­ci­ó­já­nak Buda­pest 2013. októ­ber 10. – Tizen­ket­te­dik alka­lom­mal ren­de­zik meg a Magyar Fes­té­szet Nap­ját októ­ber 18-án, Szent Lukács, a fes­tők védő­szent­jé­nek ünne­pén, amely meg­szám­lál­ha­tat­lan ingye­ne­sen láto­gat­ha­tó kiál­lí­tás­sal és ese­ménnyel vár­ja a nagy­kö­zön­sé­get. A tizen­egy…

Continue Reading

Festészet napja: tisztelgés Szent Lukács előtt

P. Sza­bó Ernő beszél­get Sze­ma­dám Györggyel a Magyar Nem­zet Online-on.

Continue Reading

Keserü Ilona kapta az életműdíjat a Magyar Festészet Napja alkalmából

Nép­sza­bad­ság Online cik­ke a REÖK Palo­tá­ban nyílt kiál­lí­tás­ról.

Continue Reading

Sajtótájékoztató galéria

Continue Reading

Megújuló hagyományok a Magyar Festészet Napján

A Gra­phi­soft Park ad ott­hont a kor­társ művé­sze­ti prog­ram fő att­rak­ci­ó­já­nak Buda­pest 2013. októ­ber 10. – Tizen­ket­te­dik alka­lom­mal ren­de­zik meg a Magyar Fes­té­szet Nap­ját októ­ber 18-án, Szent Lukács, a fes­tők védő­szent­jé­nek ünne­pén, amely meg­szám­lál­ha­tat­lan ingye­ne­sen láto­gat­ha­tó kiál­lí­tás­sal és ese­ménnyel vár­ja a nagy­kö­zön­sé­get. A tizen­egy évvel ezelőtt egy­na­pos­nak indult kor­társ festészet-ünnep…

Continue Reading

Átadták az idei kortárs festőművészeti díjakat

Veress Sán­dor Lász­ló kap­ta a Magyar Fes­té­szet Nap­ja Élet­mű­dí­ját Veress Sán­dor Lász­ló, Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész kap­ta idén a Magyar Fes­té­szet Nap­ja Élet­mű­dí­ját. A ran­gos szak­mai elis­me­rést tíze­dik alka­lom­mal adták át az ese­mény­so­ro­zat októ­ber 18-i meg­nyi­tó­ján, a Magyar Nem­ze­ti Galé­ri­á­ban. Ugyan­itt került sor a leg­ígé­re­te­sebb fia­tal fes­tők­nek járó 2012-es Matics­ka Jenő-díj átadá­sá­ra…

Continue Reading

Van-e neme a tehetségnek?

Női vonal a Ferenc­vá­ros­ban Női vonal cím­mel nyí­lik fes­té­sze­ti kiál­lí­tás szep­tem­ber 19-én a Ferenc­vá­ro­si Hely­tör­té­ne­ti Gyűj­te­mény falai között. A kiál­lí­tás­hoz szim­pó­zi­um is kap­cso­ló­dik, amely­re a szer­ve­zők négy elő­adót hív­tak meg, hogy ref­lek­tál­ja­nak a kor­társ magyar fes­tő­mű­vész­nők nem­zet­kö­zi és hazai hely­ze­té­re. A kiál­lí­tott alko­tá­sok, sőt, talán min­den alko­tás azt mutat­ja be,…

Continue Reading

A Magyar Festészet Napja tíz éve

Az első ren­dez­vényt 2002-ben sike­rült tető alá hoz­ni. A máso­dik évben az ünnep már két­na­pos volt. Ekkor csat­la­ko­zott a Duna Tele­ví­zió fő média­tá­mo­ga­tó­ként hoz­zánk. Két órás élő műsort szen­telt a fes­té­szet ünne­pé­nek, vala­mint egyéb műso­ra­i­ban is hírt adott rólunk. 2006-ban pedig több mint egy héten át tar­tot­tak az ünnep­hez kötő­dő…

Continue Reading

MNG Extra

Pén­tek este (11.04.)  az MNG Ext­ra prog­ram kere­té­ben este 10-ig lesz nyit­va a Magyar Nem­ze­ti Galé­ria, így lát­ha­tó lesz a Fes­té­szet Nap­ja kiál­lí­tás is. MNG Ext­ra 18.00–22.00 Min­den hónap első pén­te­kén meg­hosszab­bí­tott nyit­va tar­tás­sal, tár­lat­ve­ze­té­sek­kel, kon­cer­tek­kel, kre­a­tív műhellyel vár­juk ked­ves láto­ga­tó­in­kat! HELYSZÍN: Magyar Nem­ze­ti Galé­ria, C épü­let

Continue Reading

Dombóvár, magyar fesztészet napja

Dom­bó­vá­ron 2002. októ­ber 18.-a óta vise­li a váro­si kór­ház Szent Lukács nevét. Az éves emlék­nap ez alka­lom­mal is szá­mos prog­ram­mal telt. A dél­utá­ni ese­mé­nyek egyik szín­he­lye a Dom­bó­vá­ri Hely­tör­té­ne­ti Gyűj­te­mény volt, aho­vá az egész­ség­ügyi intéz­mény veze­tői: dr. Kere­kes Lász­ló és dr. Nagy Béla elkí­sér­ték a tár­sa­sá­guk­ban lévő Udvardy Györ­gyöt, a…

Continue Reading