2014. július 31.

Sajtóközlemény 2013

Megújuló ha­gyo­má­nyok a Magyar Festészet Napján A Graphisoft Park ad ott­hont a kor­társ mű­vé­sze­ti prog­ram fő att­rak­ci­ó­já­nak Budapest 2013. ok­tó­ber 10. – Tizenkettedik al­ka­lom­mal ren­de­zik meg a Magyar Festészet Napját ok­tó­ber 18-án, Szent Lukács, a fes­tők vé­dő­szent­jé­nek ün­ne­pén, amely meg­szám­lál­ha­tat­lan … Tovább

2013. október 10.

Megújuló hagyományok a Magyar Festészet Napján

A Graphisoft Park ad ott­hont a kor­társ mű­vé­sze­ti prog­ram fő att­rak­ci­ó­já­nak Budapest 2013. ok­tó­ber 10. – Tizenkettedik al­ka­lom­mal ren­de­zik meg a Magyar Festészet Napját ok­tó­ber 18-án, Szent Lukács, a fes­tők vé­dő­szent­jé­nek ün­ne­pén, amely meg­szám­lál­ha­tat­lan in­gye­ne­sen lá­to­gat­ha­tó ki­ál­lí­tás­sal és ese­ménnyel vár­ja … Tovább

2012. október 19.

Átadták az idei kortárs festőművészeti díjakat

Veress Sándor László kap­ta a Magyar Festészet Napja Életműdíját Veress Sándor László, Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész kap­ta idén a Magyar Festészet Napja Életműdíját. A ran­gos szak­mai el­is­me­rést tí­ze­dik al­ka­lom­mal ad­ták át az ese­mény­so­ro­zat ok­tó­ber 18-i meg­nyi­tó­ján, a Magyar Nemzeti Galériában. Ugyanitt ke­rült … Tovább

2012. október 19.

Van-e neme a tehetségnek?

Női vo­nal a Ferencvárosban Női vo­nal cím­mel nyí­lik fes­té­sze­ti ki­ál­lí­tás szep­tem­ber 19-én a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény fa­lai kö­zött. A ki­ál­lí­tás­hoz szim­pó­zi­um is kap­cso­ló­dik, amely­re a szer­ve­zők négy elő­adót hív­tak meg, hogy ref­lek­tál­ja­nak a kor­társ ma­gyar fes­tő­mű­vész­nők nem­zet­kö­zi és ha­zai hely­ze­té­re. … Tovább

2012. február 14.

A Magyar Festészet Napja tíz éve

Az el­ső ren­dez­vényt 2002-ben si­ke­rült te­tő alá hoz­ni. A má­so­dik év­ben az ün­nep már két­na­pos volt. Ekkor csat­la­ko­zott a Duna Televízió fő mé­dia­tá­mo­ga­tó­ként hoz­zánk. Két órás élő mű­sort szen­telt a fes­té­szet ün­ne­pé­nek, va­la­mint egyéb mű­so­ra­i­ban is hírt adott ró­lunk. 2006-ban … Tovább

2011. november 3.

MNG Extra

Péntek es­te (11.04.)  az MNG Extra prog­ram ke­re­té­ben es­te 10-ig lesz nyit­va a Magyar Nemzeti Galéria, így lát­ha­tó lesz a Festészet Napja ki­ál­lí­tás is. MNG Extra 18.00-22.00 Minden hó­nap el­ső pén­te­kén meg­hosszab­bí­tott nyit­va tar­tás­sal, tár­lat­ve­ze­té­sek­kel, kon­cer­tek­kel, kre­a­tív mű­hellyel vár­juk ked­ves … Tovább

2011. november 3.

Dombóvár, magyar fesztészet napja

Dombóváron 2002. ok­tó­ber 18.-a óta vi­se­li a vá­ro­si kór­ház Szent Lukács ne­vét. Az éves em­lék­nap ez al­ka­lom­mal is szá­mos prog­ram­mal telt. A dél­utá­ni ese­mé­nyek egyik szín­he­lye a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény volt, aho­vá az egész­ség­ügyi in­téz­mény ve­ze­tői: dr. Kerekes László és … Tovább