Sajtóanyag 2014

Magyar Fes­té­szet Nap­ja 2014 Fővéd­nök: dr. Sza­bó Lász­ló Zsolt a MTVA vezér­igaz­ga­tó­ja Tizen­har­ma­dik alka­lom­mal ren­de­zik meg a Magyar Fes­té­szet Nap­ját októ­ber 18-án, Szent Lukács, a fes­tők védő­szent­jé­nek ünne­pén, amely meg­szám­lál­ha­tat­lan ingye­ne­sen láto­gat­ha­tó kiál­lí­tás­sal és ese­ménnyel vár­ja a nagy­kö­zön­sé­get. A tizen­két évvel ezelőtt egy­na­pos­nak indult kor­társ festészet-ünnep az egy­re nívó­sabb kap­cso­ló­dó…

Continue Reading

Sajtóanyag 2015

A FÉNY és SZÍN öröm­ün­ne­pe: Magyar Fes­té­szet Nap­ja 2015 A Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány 14. alka­lom­mal szer­ve­zi meg a mára hagyo­mánnyá vált ren­dez­vény­so­ro­za­tát. 2002-ben civil kez­de­mé­nye­zés­re, Újbu­da Önkor­mány­za­ta segít­sé­gé­vel indult útjá­ra a prog­ram októ­ber 18-án, Szent Lukács, a fes­tők és orvo­sok védő­szent­jé­nek ünne­pén. A tizen­há­rom évvel ezelőtt egy­na­pos­nak indult kor­társ…

Continue Reading