Doyenek és fiatalok a Magyar Festészet Napján 2013-ban a REÖK palotában

A hazai fes­té­szet doyen­jei és fia­tal alko­tók mutat­koz­nak be egy­más mel­lett a Magyar Fes­té­szet Nap­ja kiemelt ese­mé­nyén. A cél, meg­mu­tat­ni a magyar fes­té­szet lehe­tő leg­ob­jek­tí­vebb kereszt­met­sze­tét. A tár­lat­ról Buk­ta Nor­bert kurá­tor beszél.

Continue Reading

A Magyar Festészet Napja eseményei Szolnokon 2014

A Kép­ző­mű­vé­szet Ünne­pe a Magyar Fes­té­szet Nap­ja kiemelt ren­dez­vé­nye. Fő ese­mé­nye a “Folyó” a Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság éves nagy kiál­lí­tá­sa 2014. A fil­met Len­gyel Bol­di­zsár (Szol­nok Tele­ví­zió) készí­tet­te 2014-ben. http://szolnokimuvesztelep.com

Continue Reading

Az Áldozat szabadsága Szolnoki Képzőművészeti Társaság kiállítása 2016

Az áldo­zat sza­bad­sá­ga — a Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság kiál­lí­tá­sa 2016 Szol­no­ki Galé­ria, Aba-Novák Agó­ra Galé­ria 2016. októ­ber 15 — decem­ber 18. A kiál­lí­tás a A Kép­ző­mű­vé­szet Ünne­pe kere­tén belül, a Magyar Fes­té­szet Nap­ja alkal­má­ból az 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 60. évfor­du­ló­ja kap­csán került meg­ren­de­zés­re. Kurá­tor: Vere­bes György fes­tő­mű­vész, a Szol­no­ki…

Continue Reading

Magyar Festészet Napja 2012

Össze­fog­la­ló a Magyar Fes­té­szet Nap­ja 2012-es ese­mé­nye­i­ről

Continue Reading

Magyar Festészet Napja 2013

Magyar Fes­té­szet Nap­já­ról Feledy Balázs művé­sze­ti író beszél a Prom­on­tor Tele­ví­zi­ó­ban

Continue Reading

Magyar Festészet Napja 2014

A FixTv ven­dé­ge: Iski Kocsis Tibor — fes­tő­mű­vész, kura­tó­ri­u­mi tag — Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány A jelen videó és audio tar­ta­lom a FIX tele­ví­zió kizá­ró­la­gos tulaj­do­na. Min­den jog fenn­tart­va.

Continue Reading

Magyar Festészet Napja 2013

2013. októ­ber 17-én nyi­tot­ta meg kapu­it a Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány szervezésé­ben meg­va­ló­su­ló egyik leg­na­gyobb gyűj­te­mé­nyes, közös tár­lat az Élő magyar fes­té­szet. Sze­ma­dám György, a Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tago­za­tá­nak elnö­ke rövi­den ismer­tet­te a kiállítás-sorozat tör­té­ne­tét.

Continue Reading

A Szolnoki Képzőművészeti Társaság kiállítása 2016-ban a Magyar Festészet Napja alkalmából

Az áldo­zat sza­bad­sá­ga — a Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság kiál­lí­tá­sa 2016 Szol­no­ki Galé­ria, Aba-Novák Agó­ra Galé­ria 2016. októ­ber 15 — decem­ber 18. A kiál­lí­tás a A Kép­ző­mű­vé­szet Ünne­pe kere­tén belül, a Magyar Fes­té­szet Nap­ja alkal­má­ból az 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 60. évfor­du­ló­ja kap­csán került meg­ren­de­zés­re. Kurá­tor: Vere­bes György fes­tő­mű­vész, a Szol­no­ki…

Continue Reading

REFLEX — A Szolnoki Képzőművészeti Társaság kiállítása 2015

Szol­no­ki Galé­ria, TISZA­pART Mozi, 2015. októ­ber 17-december 13. A kiál­lí­tást bemu­ta­tó fil­met Rácz Péter (www.rpfilm.hu) készí­tet­te

Continue Reading

Együtt élni műtárggyal, együtt élni festménnyel-Kerekasztal beszélgetés 2. rész

A kerek­asz­tal beszél­ge­tés köz­éle­ti sze­mé­lyi­sé­gek rész­vé­te­lé­vel és a közön­ség bevo­ná­sá­val 2017. októ­ber 29-én zaj­lott a B32 Galé­ria és Kul­túr­tér­ben (1111 Buda­pest, Bar­tók Béla út 32.) A beszél­ge­tést Feledy Balázs művé­sze­ti író vezet­te. Beszél­ge­tő part­ne­rek: Speng­ler Kata­lin műgyűj­tő Fehér Lász­ló Kossuth-díjas fes­tő­mű­vész Laj­ta Gábor Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész, művé­sze­ti író Sch­nel­ler János művé­szet­tör­té­nész

Continue Reading