Collegium Hungaricum

A Col­le­gium Hun­ga­ri­cum sze­re­tet­tel meg­hívja Önt
a X. Ars Sacra Fesz­ti­vál ünne­pé­lyes belg­rádi ese­mé­nyére.
A nem­zet­közi fesz­ti­vál kere­té­ben meg­nyit­juk
Vere­bes György festőmű­vész
A test pil­lé­rei című kiállítását.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. szep­tem­ber 19., hétfő, 19.00 óra.

Meg­nyitja: Vere­bes Ernő író, zene­szerző, a buda­pesti Nem­zeti Szín­ház vezető dra­ma­turgja
Inter­mezzo: Pil­lé­rek – imp­ro­vi­zatív zenei ref­le­xió
Kama­ra­előa­dás: Gon­do­la­tok a babér­li­get­ben
Ham­vas Béla írá­sa­i­nak sze­mel­vé­nyeit előad­ják:
Jónás Gab­ri­ella és Dóczy Péter színmű­vé­szek
(Szerb for­dí­tás: Sava Babić)
Zene: Vere­bes Ernő és Vere­bes György — zongora

A kiál­lí­tás 2016. októ­ber 7-ig, hét­főtől csü­tör­tö­kig 10:00–17:00 óra között, pén­te­ken 10:00–14:00 óra között látogatható.

Cím: 11000 Beog­rad, Grača­nička 14.
E-mail: belgrad@bbi.hu
Col­le­gium Hun­ga­ri­cum Belgrád

Col­le­gium Hun­ga­ri­cum Vas srdačno poziva na beog­radsku mani­fes­ta­ciju X. Ars Sacra Fes­ti­vala
Prog­ram: svečano otvaranje izložbe sli­kara Đerđa Vere­beša
Stu­bovi tela

Vreme: 19. sep­tem­bar 2016., pone­del­jak, 19:00 časova
Izložbu otvara: Erne Vere­beš pisac, kom­po­zi­tor, dra­ma­turg Naci­o­nal­nog Pozo­rišta u Budim­pešti
Inter­meco: Stu­bovi – imp­ro­vi­za­tivna muzička ref­lek­sija
Kamerna pred­stava: Misli u lovo­rom vrtu
Pasuse iz dela Bele Ham­vaša izvode glumci:
Gab­ri­ela Jonaš i Peter Doci
(Pre­vod na srp­ski jezik: Sava Babić)
Muzika: Erne i Đerđ Vere­beš – kla­vir
Izložba će biti otvo­rena do 7. oktobra 2016. rad­nim danima (od pone­deljka do četvrtka od 10:00 do 17:00 časova, pet­kom do 14:00 časova).

Adresa: 11000 Beog­rad, Grača­nička 14.
E-mail: belgrad@bbi.hu
Col­le­gium Hun­ga­ri­cum Belgrád