Collegium Hungaricum

A Collegium Hungaricum sze­re­tet­tel meg­hív­ja Önt
a X. Ars Sacra Fesztivál ün­ne­pé­lyes belg­rá­di ese­mé­nyé­re.
A nem­zet­kö­zi fesz­ti­vál ke­re­té­ben meg­nyit­juk
Verebes György fes­tő­mű­vész
A test pil­lé­rei cí­mű ki­ál­lí­tá­sát.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. szep­tem­ber 19., hét­fő, 19.00 óra.

Megnyitja: Verebes Ernő író, ze­ne­szer­ző, a bu­da­pes­ti Nemzeti Színház ve­ze­tő dra­ma­turg­ja
Intermezzo: Pillérek – imp­ro­vi­za­tív ze­nei ref­le­xió
Kamaraelőadás: Gondolatok a ba­bér­li­get­ben
Hamvas Béla írá­sa­i­nak sze­mel­vé­nye­it elő­ad­ják:
Jónás Gabriella és Dóczy Péter szín­mű­vé­szek
(Szerb for­dí­tás: Sava Babić)
Zene: Verebes Ernő és Verebes György – zon­go­ra

A ki­ál­lí­tás 2016. ok­tó­ber 7-ig, hét­fő­től csü­tör­tö­kig 10:00-17:00 óra kö­zött, pén­te­ken 10:00-14:00 óra kö­zött lá­to­gat­ha­tó.

Cím: 11000 Beograd, Gračanička 14.
E-mail: belgrad@bbi.hu
Collegium Hungaricum Belgrád

Collegium Hungaricum Vas sr­dač­no po­zi­va na be­og­rads­ku ma­ni­fes­ta­ci­ju X. Ars Sacra Festivala
Program: sveča­no ot­va­ran­je iz­lož­be sli­ka­ra Đerđa Verebeša
Stubovi te­la

Vreme: 19. sep­tem­bar 2016., pon­edel­jak, 19:00 ča­so­va
Izložbu ot­va­ra: Erne Verebeš pi­sac, kom­po­zit­or, dra­ma­turg Nacionalnog Pozorišta u Budimpešti
Intermeco: Stubovi – imp­ro­vi­za­tiv­na mu­zič­ka ref­lek­si­ja
Kamerna predsta­va: Misli u lo­vo­rom vr­tu
Pasuse iz de­la Bele Hamvaša iz­vo­de glum­ci:
Gabriela Jonaš i Peter Doci
(Prevod na srps­ki je­zik: Sava Babić)
Muzika: Erne i Đerđ Verebeš – kla­vir
Izložba će bi­ti ot­vo­rena do 7. ok­tob­ra 2016. rad­nim da­ni­ma (od pon­edelj­ka do četvrt­ka od 10:00 do 17:00 ča­so­va, pet­kom do 14:00 ča­so­va).

Adresa: 11000 Beograd, Gračanička 14.
E-mail: belgrad@bbi.hu
Collegium Hungaricum Belgrád