A Col­le­gi­um Hun­ga­ri­cum sze­re­tet­tel meg­hív­ja Önt
a X. Ars Sac­ra Fesz­ti­vál ünne­pé­lyes belg­rá­di ese­mé­nyé­re.
A nem­zet­kö­zi fesz­ti­vál kere­té­ben meg­nyit­juk
Vere­bes György fes­tő­mű­vész
A test pil­lé­rei című kiál­lí­tá­sát.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. szep­tem­ber 19., hét­fő, 19.00 óra.

Meg­nyit­ja: Vere­bes Ernő író, zene­szer­ző, a buda­pes­ti Nem­ze­ti Szín­ház veze­tő dra­ma­turg­ja
Inter­mez­zo: Pil­lé­rek – imp­ro­vi­za­tív zenei ref­le­xió
Kama­ra­elő­adás: Gon­do­la­tok a babér­li­get­ben
Ham­vas Béla írá­sa­i­nak sze­mel­vé­nye­it elő­ad­ják:
Jónás Gab­ri­el­la és Dóczy Péter szín­mű­vé­szek
(Szerb for­dí­tás: Sava Babić)
Zene: Vere­bes Ernő és Vere­bes György — zon­go­ra

A kiál­lí­tás 2016. októ­ber 7-ig, hét­fő­től csü­tör­tö­kig 10:00–17:00 óra között, pén­te­ken 10:00–14:00 óra között láto­gat­ha­tó.

Cím: 11000 Beog­rad, Grača­nič­ka 14.
E-mail: belgrad@bbi.hu
Col­le­gi­um Hun­ga­ri­cum Belg­rád

Col­le­gi­um Hun­ga­ri­cum Vas srdač­no pozi­va na beog­rads­ku mani­fes­ta­ci­ju X. Ars Sac­ra Fes­ti­va­la
Prog­ram: sveča­no otva­ran­je izlož­be sli­ka­ra Đerđa Vere­beša
Stu­bo­vi tela

Vre­me: 19. sep­tem­bar 2016., pon­edel­jak, 19:00 časo­va
Izlož­bu otva­ra: Erne Vere­beš pisac, kom­po­zit­or, dra­ma­turg Naci­o­nalnog Pozo­riš­ta u Bud­im­peš­ti
Inter­me­co: Stu­bo­vi – imp­ro­vi­za­tiv­na muzič­ka ref­lek­si­ja
Kamer­na predsta­va: Mis­li u lovo­rom vrtu
Pasu­se iz dela Bele Ham­vaša izvo­de glum­ci:
Gab­ri­ela Jonaš i Peter Doci
(Pre­vod na srps­ki jezik: Sava Babić)
Muzi­ka: Erne i Đerđ Vere­beš – kla­vir
Izlož­ba će biti otvo­rena do 7. oktob­ra 2016. rad­nim dani­ma (od pon­edelj­ka do četvrt­ka od 10:00 do 17:00 časo­va, pet­kom do 14:00 časo­va).

Adre­sa: 11000 Beog­rad, Grača­nič­ka 14.
E-mail: belgrad@bbi.hu
Col­le­gi­um Hun­ga­ri­cum Belg­rád