Csatlakozás a 2013. évi programokhoz

Tisztelt Galériavezető!

Felkérjük, hogy in­téz­mé­nyé­vel kap­cso­ló­dó ren­dez­vény­ként csat­la­koz­zon a Magyar Festészet Napjai fesz­ti­vál­hoz. Az ala­pít­vá­nyunk ál­tal szer­ve­zett, ki­emelt prog­ra­mok 2013. ok­tó­ber 11-20-ig ter­je­dő idő­szak­ban ke­rül­nek meg­ren­de­zés­re. Festészeti ki­ál­lí­tá­suk ter­mé­sze­te­sen kez­dőd­het előbb és zá­ród­hat ké­sőbb.

A Magyar Festészet Napja Alapítvány szán­dé­ka, hogy erő­sít­se a köz­tu­dat­ban a ma­gyar fes­té­szet össze­tar­to­zá­sát. A fest­mé­nyek mű­vé­sze­ti szín­vo­na­lá­ból és egye­di­sé­gé­ből adó­dó ér­té­kek el­is­mer­te­té­sét, és ki­vív­ja a kor­társ ma­gyar fes­tők és al­ko­tá­sa­ik irán­ti sze­re­te­tet. Programjainkon a társ­mű­vé­sze­tek is je­len van­nak, kon­cer­tek­kel, iro­dal­mi mű­so­rok­kal és moz­gás­szín­há­zi elő­adá­sok­kal együtt ün­ne­pel­jük a kor­társ fes­té­sze­tet.

Amit kér­ni sze­ret­nénk

Nyilvánítsák ki a he­lyi saj­tó­ban és egyéb mé­di­u­mok­ban, hogy a Magyar Festészet Napjaihoz kap­cso­ló­dó ren­dez­vényt tar­ta­nak ok­tó­ber­ben. Kérjük fel­tün­tet­ni, a Festészet Napja lo­gót.

A lo­gó le­tölt­he­tő hon­la­punk­ról: lo­gó le­töl­tés.

 

Amit nyúj­ta­ni tu­dunk:

  • több ez­res pél­dány­szám­ban meg­je­le­nő prog­ram­fü­ze­tünk­ben va­ló el­he­lye­zés
  • hon­la­pun­kon sze­re­pel­tet­jük ren­dez­vé­nyü­ket a prog­ram­lis­tá­ban
  • hon­la­pun­kon sze­re­pel­tet­jük a ren­dez­vé­nyük­ről ké­szült ar­chív anya­gok link­je­it
  • mé­dia­nyi­lat­ko­za­tok­ban fel­so­rol­juk a leg­pa­ti­ná­sabb or­szá­gos ese­mé­nyek közt

 

Csatlakozni a www.festeszetnapja.hu hon­la­pon ta­lál­ha­tó űr­la­pon le­het­sé­ges: re­giszt­rá­ció.

A prog­ram­juk­ban tör­té­nő vál­to­zá­so­kat leg­ké­sőbb szep­tem­ber 1-ig mó­do­sít­hat­ják.

Köszönjük meg­tisz­te­lő együtt­mű­kö­dé­sét.

 

A Magyar Festészet Napja Alapítvány kép­vi­se­le­té­ben

Török Gábor szer­ve­ző ku­rá­tor

torokgaboremail@gmail.com
mo­bil te­le­fon­szám: 06/20/9565-779 vagy 06/30/864-1151

Comments are closed.