Csatlakozás a 2013. évi programokhoz

Tisz­telt Galé­ria­ve­ze­tő!

Fel­kér­jük, hogy intéz­mé­nyé­vel kap­cso­ló­dó ren­dez­vény­ként csat­la­koz­zon a Magyar Fes­té­szet Nap­jai fesz­ti­vál­hoz. Az ala­pít­vá­nyunk által szer­ve­zett, kiemelt prog­ra­mok 2013. októ­ber 11–20-ig ter­je­dő idő­szak­ban kerül­nek meg­ren­de­zés­re. Fes­té­sze­ti kiál­lí­tá­suk ter­mé­sze­te­sen kez­dőd­het előbb és záród­hat később.

A Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány szán­dé­ka, hogy erő­sít­se a köz­tu­dat­ban a magyar fes­té­szet össze­tar­to­zá­sát. A fest­mé­nyek művé­sze­ti szín­vo­na­lá­ból és egye­di­sé­gé­ből adó­dó érté­kek elis­mer­te­té­sét, és kivív­ja a kor­társ magyar fes­tők és alko­tá­sa­ik irán­ti sze­re­te­tet. Prog­ram­ja­in­kon a társ­mű­vé­sze­tek is jelen van­nak, kon­cer­tek­kel, iro­dal­mi műso­rok­kal és moz­gás­szín­há­zi elő­adá­sok­kal együtt ünne­pel­jük a kor­társ fes­té­sze­tet.

Amit kér­ni sze­ret­nénk

Nyil­vá­nít­sák ki a helyi saj­tó­ban és egyéb médi­u­mok­ban, hogy a Magyar Fes­té­szet Nap­ja­i­hoz kap­cso­ló­dó ren­dez­vényt tar­ta­nak októ­ber­ben. Kér­jük fel­tün­tet­ni, a Fes­té­szet Nap­ja logót.

A logó letölt­he­tő hon­la­punk­ról: logó letöl­tés.

 

Amit nyúj­ta­ni tudunk:

  • több ezres pél­dány­szám­ban meg­je­le­nő prog­ram­fü­ze­tünk­ben való elhe­lye­zés
  • hon­la­pun­kon sze­re­pel­tet­jük ren­dez­vé­nyü­ket a prog­ram­lis­tá­ban
  • hon­la­pun­kon sze­re­pel­tet­jük a ren­dez­vé­nyük­ről készült archív anya­gok link­je­it
  • média­nyi­lat­ko­za­tok­ban fel­so­rol­juk a leg­pa­ti­ná­sabb orszá­gos ese­mé­nyek közt

 

Csat­la­koz­ni a www.festeszetnapja.hu hon­la­pon talál­ha­tó űrla­pon lehet­sé­ges: regiszt­rá­ció.

A prog­ram­juk­ban tör­té­nő vál­to­zá­so­kat leg­ké­sőbb szep­tem­ber 1-ig módo­sít­hat­ják.

Köszön­jük meg­tisz­te­lő együtt­mű­kö­dé­sét.

 

A Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány kép­vi­se­le­té­ben

Török Gábor szer­ve­ző kurá­tor

torokgaboremail@gmail.com
mobil tele­fon­szám: 06/20/9565–779 vagy 06/30/864‑1151