I. Csend­élet Bien­ná­lé”
2014. októ­ber 16. 17 óra
Kiál­lí­tás meg­nyitja: Brá­da Tibor

Fes­té­szet Nap­ja alkal­má­ból meg­ren­de­zett I. Csend­élet Bien­ná­lé­ra, nyil­vá­nos pályá­zat alap­ján jelent­kez­het­nek az alko­tók, a szak­mai zsű­ri elbí­rá­lá­sa alap­ján díja­zás­ban része­sül­nek.

Nyit­va tar­tás: H-Cs: 9.00–16.00
P: 9.00–12.00
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. novem­ber 7-ig
1215 Buda­pest, Cse­te Balázs utca 15.