Damjanich János Múzeum

Kiál­lí­tás hely­színe: Damjanich János Múzeum, Szolnok

Kiál­lí­tás cí­me: “A pár­hu­za­mo­sok a vég­te­len­ben ta­lál­koz­nak”
Kiál­lító művé­szek: Szente-Szabó Ákos fes­tő­mű­vész és Cselle Judit ter­ve­ző­gra­fi­kus mű­vész
Meg­nyitja: Zsolnay László mű­vé­szet­tör­té­nész

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
A né­hány éve Szolnokon élő mű­vész­pá­ros el­ső al­ka­lom­mal ál­lít ki kö­zö­sen 2015. őszén. A “Párhuzamosok a vég­te­len­ben ta­lál­koz­nak” cí­mű tár­lat olaj­ké­pe­in, pasz­tell­je­in és nyo­ma­ta­in a vá­ros­ban és a Szolnoki Művésztelepen őket ért im­pul­zu­sok, személyes- és táj­él­mé­nye­ik – tu­laj­don­kép­pen a hely szel­le­me – kö­szön­nek vissza.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 8. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. no­vem­ber 8.

Nyitva tar­tás:
hét­fő ki­vé­te­lé­vel na­pon­ta 9.00-től 17.00 órá­ig
Damjanich János Múzeum idő­sza­ki ki­ál­lí­tó­ter­me és folyosó-galériája.

djm_logo
5000 Szolnok, Kossuth tér 4., el­ső eme­let