Damjanich János Múzeum

Kiál­lí­tás hely­színe: Dam­ja­nich János Múzeum, Szol­nok

Kiál­lí­tás címe: “A pár­hu­za­mo­sok a vég­te­len­ben talál­koz­nak“
Kiál­lító művé­szek: Szente-Szabó Ákos festőmű­vész és Cselle Judit ter­vező­gra­fi­kus művész
Meg­nyitja: Zsol­nay László művészettörténész

Kiál­lí­tás rövid leírása:
A néhány éve Szol­no­kon élő művész­pá­ros első alka­lom­mal állít ki közö­sen 2015. őszén. A “Pár­hu­za­mo­sok a vég­te­len­ben talál­koz­nak” című tár­lat olaj­ké­pein, pasz­tell­jein és nyo­ma­tain a város­ban és a Szol­noki Művész­te­le­pen őket ért impul­zu­sok, sze­mé­lyes– és tájél­mé­nyeik — tulaj­don­kép­pen a hely szel­leme — köszön­nek vissza.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 8. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 8.

Nyitva tar­tás:
hétfő kivé­te­lé­vel naponta 9.00-től 17.00 óráig
Dam­ja­nich János Múzeum idő­szaki kiál­lí­tó­terme és folyosó-galériája.

djm_logo
5000 Szol­nok, Kos­suth tér 4., első eme­let