Kiál­lí­tás hely­színe: Dam­ja­nich János Múze­um, Szol­nok

Kiál­lí­tás címe: “A pár­hu­za­mo­sok a vég­te­len­ben talál­koz­nak”
Kiál­lító művé­szek: Szente-Szabó Ákos fes­tő­mű­vész és Csel­le Judit ter­ve­ző­gra­fi­kus művész
Meg­nyitja: Zsol­nay Lász­ló művé­szet­tör­té­nész

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
A néhány éve Szol­no­kon élő művész­pá­ros első alka­lom­mal állít ki közö­sen 2015. őszén. A “Pár­hu­za­mo­sok a vég­te­len­ben talál­koz­nak” című tár­lat olaj­ké­pe­in, pasz­tell­je­in és nyo­ma­ta­in a város­ban és a Szol­no­ki Művész­te­le­pen őket ért impul­zu­sok, személyes- és táj­él­mé­nye­ik — tulaj­don­kép­pen a hely szel­le­me — köszön­nek vissza.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 8. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 8.

Nyit­va tar­tás:
hét­fő kivé­te­lé­vel napon­ta 9.00-től 17.00 órá­ig
Dam­ja­nich János Múze­um idő­sza­ki kiál­lí­tó­ter­me és folyosó-galériája.

djm_logo
5000 Szol­nok, Kos­suth tér 4., első eme­let