Deák 17

Kiál­lí­tás hely­színe: Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria

Kiál­lí­tás cí­me: Parafrázis

Kiál­lító művé­szek:
Műveszeti szak­kö­zép­is­ko­lák di­ák­jai:
1. Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola (Budapest)
2. KISKÉPZŐ – Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium (Budapest)
3. Szegedi Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola.
Mivel a ki­ál­lí­tá­son csak nő fes­tő­mű­vé­szek sze­re­pel­nek, így a pá­lyá­zók is csak 14-21 éves höl­gyek le­het­nek!

Meg­nyitja: Gassama Szabó Bernadett mű­vé­szet­tör­té­nész
Közreműködők: Ádám Jenő Zeneiskola ta­ná­rai és ta­nít­vá­nyai.
Kurátor: Vincze Angéla fes­tő­mű­vész

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
A pá­lyá­zó­nak tet­szés sze­rint egy mű­vet kell vá­lasz­ta­ni, amely­ről el­ké­szí­ti egyé­ni szín és for­ma­vi­lá­ga alap­ján a pa­ra­frá­zist.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 15. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. ok­tó­ber 31.

Nyitva tar­tás:
K-P: 10.00-18.00
Szo: 9.00-13.00.
deak17_logo

A Deák té­ri met­ró­tól 1 perc sé­ta.
1052 Budapest, Deák Ferenc ut­ca 17., 1. em.