Kiál­lí­tás hely­színe: Deák 17 Gyer­mek és Ifjú­sá­gi Művé­sze­ti Galé­ria

Kiál­lí­tás címe: Para­frá­zis

Kiál­lító művé­szek:
Műve­sze­ti szak­kö­zép­is­ko­lák diák­jai:
1. Jas­chik Álmos Művé­sze­ti Szak­kö­zép­is­ko­la (Buda­pest)
2. KISKÉPZŐ — Képző- és Ipar­mű­vé­sze­ti Szak­kö­zép­is­ko­la és Kol­lé­gi­um (Buda­pest)
3. Sze­ge­di Tömör­kény Ist­ván Művé­sze­ti Szak­kö­zép­is­ko­la.
Mivel a kiál­lí­tá­son csak nő fes­tő­mű­vé­szek sze­re­pel­nek, így a pályá­zók is csak 14–21 éves höl­gyek lehet­nek!

Meg­nyitja: Gas­sa­ma Sza­bó Ber­na­dett művé­szet­tör­té­nész
Köz­re­mű­kö­dők: Ádám Jenő Zene­is­ko­la taná­rai és tanít­vá­nyai.
Kurá­tor: Vin­c­ze Angé­la fes­tő­mű­vész

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
A pályá­zó­nak tet­szés sze­rint egy művet kell válasz­ta­ni, amely­ről elké­szí­ti egyé­ni szín és for­ma­vi­lá­ga alap­ján a para­frá­zist.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 15. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. októ­ber 31.

Nyit­va tar­tás:
K-P: 10.00–18.00
Szo: 9.00–13.00.
deak17_logo

A Deák téri met­ró­tól 1 perc séta.
1052 Buda­pest, Deák Ferenc utca 17., 1. em.