Deák 17

Kiál­lí­tás hely­színe: Deák 17 Gyer­mek és Ifjú­sági Művé­szeti Galéria

Kiál­lí­tás címe: Para­frá­zis

Kiál­lító művé­szek:
Műve­szeti szak­kö­zép­is­ko­lák diák­jai:
1. Jaschik Álmos Művé­szeti Szak­kö­zép­is­kola (Buda­pest)
2. KISKÉPZŐ — Képző– és Iparmű­vé­szeti Szak­kö­zép­is­kola és Kol­lé­gium (Buda­pest)
3. Sze­gedi Tömör­kény Ist­ván Művé­szeti Szak­kö­zép­is­kola.
Mivel a kiál­lí­tá­son csak nő festőmű­vé­szek sze­re­pel­nek, így a pályá­zók is csak 14–21 éves höl­gyek lehetnek!

Meg­nyitja: Gas­sama Szabó Ber­na­dett művé­szet­tör­té­nész
Köz­remű­ködők: Ádám Jenő Zene­is­kola taná­rai és tanít­vá­nyai.
Kurá­tor: Vin­cze Angéla festőművész

Kiál­lí­tás rövid leírása:
A pályá­zó­nak tet­szés sze­rint egy művet kell válasz­tani, amelyről elké­szíti egyéni szín és for­ma­vi­lága alap­ján a parafrázist.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 15. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. októ­ber 31.

Nyitva tar­tás:
K-P: 10.00–18.00
Szo: 9.00–13.00.
deak17_logo

A Deák téri met­ró­tól 1 perc séta.
1052 Buda­pest, Deák Ferenc utca 17., 1. em.