deak 17

Deák 17 Gyer­mek és Ifjú­sági Művé­szeti Galé­ria

Művészeti Iskolások Kiállítása

Meg­nyitó idő­pontja: 2016 októ­ber 19. 17.00

Meg­nyitja: Gassama-Szabó Bernadett mű­vé­szet­tör­té­nész

Magyar Festészet Napja Alapítvány egyik ki­emelt ren­dez­vé­nye a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria a ma­gyar mű­vé­sze­ti is­ko­lá­sok zsű­ri­zett al­ko­tá­sa­it mu­tat­ja be min­den mű­vé­sze­ti ág leg­jobb­ja­it.
(Hazánk összes mű­vé­sze­ti szak­kö­zép­is­ko­lá­ját meg­hív­tuk és min­den mű­vé­sze­ti tan­szak a ma­ga spe­ci­á­lis esz­kö­ze­i­vel rep­re­zen­tál­hat­ja a fes­té­sze­tet.)

A Magyar Festészet Napjához kap­cso­lód­va min­den tan­szak a sa­ját mű­vé­szi esz­kö­ze­i­vel kell hogy meg­je­le­nít­se a fes­té­sze­tet, a szí­nek va­rázs­la­tos vi­lá­gát, s ily mó­don kap­cso­lód­va mél­tón meg­ün­ne­pel­jük a fes­té­szet nap­ját.

– Összetartozás
A csa­lád össze­tar­tó ere­je, sze­re­te­te min­de­nek fe­lett ál­ló té­nye­ző. A leg­na­gyobb ener­gia a sze­re­tet. Olyan fest­mé­nye­ket vá­runk, amely ki­fe­je­zi az össze­tar­to­zás ér­zé­sét, sze­re­te­tet, élet­igen­lést.

Nyitva tar­tás:
K-P: 10.00-18.00
Szo: 9.00-13.00.
deak17_logo

A Deák té­ri met­ró­tól 1 perc sé­ta.
1052 Budapest, Deák Ferenc ut­ca 17., 1. em.