deak 17

Deák 17 Gyer­mek és Ifjú­sági Művé­szeti Galéria

Művé­szeti Isko­lá­sok Kiállítása

Meg­nyitó idő­pontja: 2016 októ­ber 19. 17.00

Meg­nyitja: Gassama-Szabó Ber­na­dett művészettörténész

Magyar Fes­té­szet Napja Ala­pít­vány egyik kiemelt ren­dez­vé­nye a Deák 17 Gyer­mek és Ifjú­sági Művé­szeti Galé­ria a magyar művé­szeti isko­lá­sok zsű­ri­zett alko­tá­sait mutatja be min­den művé­szeti ág leg­jobb­jait.
(Hazánk összes művé­szeti szak­kö­zép­is­ko­lá­ját meg­hív­tuk és min­den művé­szeti tan­szak a maga spe­ci­á­lis esz­kö­ze­i­vel rep­re­zen­tál­hatja a festészetet.)

A Magyar Fes­té­szet Nap­já­hoz kap­cso­lódva min­den tan­szak a saját művé­szi esz­kö­ze­i­vel kell hogy meg­je­le­nítse a fes­té­sze­tet, a szí­nek varázs­la­tos vilá­gát, s ily módon kap­cso­lódva mél­tón meg­ün­ne­pel­jük a fes­té­szet napját.

- Össze­tar­to­zás
A csa­lád össze­tartó ereje, sze­re­tete min­de­nek felett álló tényező. A leg­na­gyobb ener­gia a sze­re­tet. Olyan fest­mé­nye­ket várunk, amely kife­jezi az össze­tar­to­zás érzé­sét, sze­re­te­tet, életigenlést.

Nyitva tar­tás:
K-P: 10.00–18.00
Szo: 9.00–13.00.
deak17_logo

A Deák téri met­ró­tól 1 perc séta.
1052 Buda­pest, Deák Ferenc utca 17., 1. em.