Deim Pál az idei életmű­dí­jas (2007)

| 0 comments

Deim Pál kapja a Magyar Fes­té­szet Napja Ala­pít­vány kura­tó­ri­u­má­nak életmű­dí­ját ebben az évben. A mai napig aktí­van dol­gozó, Munkácsy-, Kiváló Művész– és Kossuth-díjas alkotó az életmű­díj tör­té­ne­té­ben már ötödik elis­me­rést fes­té­sze­té­nek minő­sége mel­lett min­de­ne­kelőtt isko­la­te­remtő mun­kás­sá­gá­val érde­melte ki.

Deim Pál festőmű­vész, szob­rász, gra­fi­kus kap­ja idén a Magyar Fes­té­szet Napja alkal­má­ból min­den év­ben át­adás­ra ke­rü­lő életmű­dí­jat. A mai na­pig aktí­van dol­gozó, Munkácsy-, Kiváló Művész– és Kossuth-díjas al­ko­tó a Magyar Képzőmű­vé­szeti Főis­kola cím­ze­tes egye­temi ta­ná­ra, 1991 óta a Magyar Művé­szeti Aka­dé­mia tag­ja. A min­den ízé­ben szent­end­rei al­ko­tó 1987-ben a vá­ros Pro Urbe dí­ját is el­nyer­te.

Az elis­me­résről szól­va Deim Pál el­mond­ta: „Egy díj min­dig jó ér­zés, ez pe­dig külö­nö­sen kel­le­me­sen érin­tett, hi­szen ez ta­lán a leg­szak­ma­ibb mind kö­zül, melye­ket kap­tam. Mos­ta­ná­ban fris­sebb, szí­ne­sebb, ke­vés­bé sta­ti­kus, iro­dal­mi­a­sabb ké­pek kerül­nek ki a ke­zem alól, de mint ahogy életmű­vem­ben, eb­ben sincs elő­ze­tes kon­cep­ció, nem az­zal kez­dek dol­gozni, hogy most kife­je­zem ezt és ezt. Sok­kal in­kább az ecset­tel gon­dol­ko­dom, egyik vo­nal a mási­kat kö­ve­ti, cí­met is ak­kor kap­nak a ké­pe­im, ha már el­ké­szül­tek.”

Az Életmű­díj­ról Bráda Tibor, a Magyar Fes­té­szet Napja Ala­pít­vány kura­tó­ri­u­má­nak el­nö­ke el­mond­ta: „Az életmű­díj oda­íté­lé­sé­nek fel­té­te­lei hat éve, a kez­de­tektől nem vál­toz­tak. Amel­lett, hogy a jelölt­nek tel­jes, nagy, és kiemel­kedő életmű­vel kell ren­del­kez­nie, első­sor­ban isko­la­te­remtő mun­ká­ját érté­kel­jük, azt a több évti­ze­des erő­fe­szí­tést, me­lyet a művé­szeti tu­dás, az alko­tói isme­re­tek átadá­sá­ért tett. Ez így volt a ko­ráb­bi díja­zot­tak­kal is, és ez alól Deim Pál sem ki­vé­tel.”

A mű­vésszel (októ­ber 16.) es­te hét­től a Képzőmű­vé­szeti Egye­tem Epres­kert­jé­ben Pataki Gábor művé­szet­tör­té­nész beszél­get mun­kás­sá­gá­ról, művé­szetről, kor­társ ma­gyar fes­té­szetről. Az életmű­dí­jat hiva­ta­lo­san októ­ber 18-án, a Magyar Fes­té­szet Nap­já­nak égi­sze alatt im­már hatod­szor meg­nyi­tásra ke­rü­lő Doye­nek cí­mű kiál­lí­tás alkal­má­val ad­ja át Sch­ne­i­der Márta, az Okta­tási és Kul­tu­rá­lis Minisz­té­rium szak­ál­lam­tit­ká­ra.

Vélemény, hozzászólás?