Doyenek és fiatalok a Magyar Festészet Napján 2013-ban a REÖK palotában

A hazai fes­té­szet doyen­jei és fia­tal alko­tók mutat­koz­nak be egy­más mel­lett a Magyar Fes­té­szet Nap­ja kiemelt ese­mé­nyén. A cél, meg­mu­tat­ni a magyar fes­té­szet lehe­tő leg­ob­jek­tí­vebb kereszt­met­sze­tét. A tár­lat­ról Buk­ta Nor­bert kurá­tor beszél.