Doyenek, Középgeneráció és Fiatalok

| 0 comments

17.00

Magyar Nemzeti Galéria
Budavári Palota C épü­let, I. eme­let.
1014 Budapest, Szent György tér 2.

Élő ma­gyar fes­té­szet

A „Doyenek, Középgeneráció és Fiatalok” cí­mű ki­ál­lí­tás meg­nyi­tó­ja, va­la­mint az Életműdíj és a Maticska-díj át­adá­sa

Kurátor: Atlasz Gábor, Bukta Norbert, is­ki Kocsis Tibor, Szentgyörgyi József és Véssey Gábor

Megnyitja: Garami Gréta mű­vé­szet­tör­té­nész

Háziasszony: Cserháti Ágnes

Köszöntőt mond:
Vásáry Tamás Kossuth-díjas zon­go­ra­mű­vész, a ki­ál­lí­tás fő­véd­nö­ke
Jávor Anna, Magyar Nemzeti Galéria gyűj­te­mé­nyi igaz­ga­tó

A Festészet na­pi ki­ál­lí­tás a vá­lasz­tott hely­szín ko­lon­nád­sze­rű, szim­bo­li­kus jel­le­gé­nek kö­szön­he­tő­en is az össze­fo­gást jel­ké­pe­zi. A ku­rá­to­rok leg­főbb cél­ja a ma­gyar fes­té­szet le­he­tő leg­ob­jek­tí­vebb ke­reszt­met­sze­té­nek be­mu­ta­tá­sa, há­rom ge­ne­rá­ci­ó­ra bont­va.

A szer­ve­zők nem szub­jek­tív szem­pon­tok sze­rint vá­lo­gat­tak, ha­nem egye­dül az szá­mí­tott, hogy a vá­lasz­tott mű­vész professzionális/hivatásszerű fes­tő le­gyen, és ki­ál­lí­tó mű­vész­ként fo­lya­ma­tos, ak­tív szak­mai éle­tet él­jen.

Nyitva tar­tás: K-V: 10-18 órá­ig

no­vem­ber 4-ig

Vélemény, hozzászólás?