Doyenek, Középgeneráció és Fiatalok

| 0 comments

17.00

Magyar Nem­zeti Galé­ria
Buda­vári Palota C épü­let, I. eme­let.
1014 Buda­pest, Szent György tér 2.

Élő magyar festészet

A „Doye­nek, Közép­ge­ne­rá­ció és Fia­ta­lok” című kiál­lí­tás meg­nyi­tója, vala­mint az Életmű­díj és a Maticska-díj átadása

Kurá­tor: Atlasz Gábor, Bukta Nor­bert, iski Kocsis Tibor, Szent­györ­gyi József és Vés­sey Gábor

Meg­nyitja: Garami Gréta művészettörténész

Házi­asszony: Cser­háti Ágnes

Köszöntőt mond:
Vásáry Tamás Kossuth-díjas zon­go­ramű­vész, a kiál­lí­tás fővéd­nöke
Jávor Anna, Magyar Nem­zeti Galé­ria gyűj­te­mé­nyi igazgató

A Fes­té­szet napi kiál­lí­tás a válasz­tott hely­szín kolon­nád­szerű, szim­bo­li­kus jel­le­gé­nek köszön­hetően is az össze­fo­gást jel­ké­pezi. A kurá­to­rok leg­főbb célja a magyar fes­té­szet lehető leg­ob­jek­tí­vebb kereszt­met­sze­té­nek bemu­ta­tása, három gene­rá­ci­óra bontva.

A szer­vezők nem szub­jek­tív szem­pon­tok sze­rint válo­gat­tak, hanem egye­dül az szá­mí­tott, hogy a válasz­tott művész professzionális/hivatásszerű festő legyen, és kiál­lító művész­ként folya­ma­tos, aktív szak­mai éle­tet éljen.

Nyitva tar­tás: K-V: 10–18 óráig

novem­ber 4-ig

Vélemény, hozzászólás?