Doyenek, Középgeneráció és Fiatalok

17.00

Magyar Nem­ze­ti Galé­ria
Buda­vá­ri Palo­ta C épü­let, I. eme­let.
1014 Buda­pest, Szent György tér 2.

Élő magyar fes­té­szet

A „Doye­nek, Közép­ge­ne­rá­ció és Fia­ta­lok” című kiál­lí­tás meg­nyi­tó­ja, vala­mint az Élet­mű­díj és a Maticska-díj átadá­sa

Kurá­tor: Atlasz Gábor, Buk­ta Nor­bert, iski Kocsis Tibor, Szent­györ­gyi József és Vés­sey Gábor

Meg­nyit­ja: Gara­mi Gré­ta művé­szet­tör­té­nész

Házi­asszony: Cser­há­ti Ágnes

Köszön­tőt mond:
Vásáry Tamás Kossuth-díjas zon­go­ra­mű­vész, a kiál­lí­tás fővéd­nö­ke
Jávor Anna, Magyar Nem­ze­ti Galé­ria gyűj­te­mé­nyi igaz­ga­tó

A Fes­té­szet napi kiál­lí­tás a válasz­tott hely­szín kolon­nád­sze­rű, szim­bo­li­kus jel­le­gé­nek köszön­he­tő­en is az össze­fo­gást jel­ké­pe­zi. A kurá­to­rok leg­főbb cél­ja a magyar fes­té­szet lehe­tő leg­ob­jek­tí­vebb kereszt­met­sze­té­nek bemu­ta­tá­sa, három gene­rá­ci­ó­ra bont­va.

A szer­ve­zők nem szub­jek­tív szem­pon­tok sze­rint válo­gat­tak, hanem egye­dül az szá­mí­tott, hogy a válasz­tott művész professzionális/hivatásszerű fes­tő legyen, és kiál­lí­tó művész­ként folya­ma­tos, aktív szak­mai éle­tet éljen.

Nyit­va tar­tás: K-V: 10–18 órá­ig

2012. novem­ber 4-ig

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.