Egri Kulturális és Művészeti Központ

Kiál­lí­tás címe: “Pacsir­ta­ének”
Kiál­lító művé­sz: Föl­di Péter Kossuth-díjas fes­tő­mű­vész
Meg­nyitja: H. Szi­la­si Ágo­ta

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
A kiál­lí­tás A Magyar Fes­té­szet Nap­ja és a Nagy Raj­zo­lás ( Big Draw) nem­zet­kö­zi ese­mé­nye­i­hez is kap­cso­ló­dik, aho­gyan a Vit­ko­vics ház­ban immár 4. éve szer­vez­zük prog­ram­ja­in­kat októ­ber­ben.
A köz­pon­ti sze­re­pet a kiál­lí­tás meg­nyi­tó­ja kap­ja, de emel­lett work­sho­pot, és alko­tó­na­pot is szer­ve­zünk.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 18. 17.00
Kiál­lí­tás láto­gat­ha­tó: októ­ber 6 — novem­ber 15.

A kiál­lí­tás nyit­va­tar­tá­si ide­je :
októ­ber 6 — novem­ber 15.
Októ­ber 6, csü­tör­tök: Alko­tó­nap 9–17 órá­ig
Októ­ber 18, kedd: Meg­nyi­tó ( A Magyar Fes­té­szet Nap­ja) 17 órá­tól
Novem­ber 15, kedd: Work­shop

Nyit­va tar­tás:
H-P: 9.00–16.00
Szo: 13.00–16.00

ekmk_new_logo
EKMK Vit­ko­vics Alko­tó­ház
tel.: 515–051

Eger, Szé­che­nyi utca 55.