Egri Kulturális és Művészeti Központ

Egri Kulturális és Művészeti Központ

Kiál­lí­tás cí­me: “Pacsirtaének”
Kiál­lító művé­sz: Földi Péter Kossuth-díjas fes­tő­mű­vész
Meg­nyitja: H. Szilasi Ágota

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
A ki­ál­lí­tás A Magyar Festészet Napja és a Nagy Rajzolás ( Big Draw) nem­zet­kö­zi ese­mé­nye­i­hez is kap­cso­ló­dik, aho­gyan a Vitkovics ház­ban im­már 4. éve szer­vez­zük prog­ram­ja­in­kat ok­tó­ber­ben.
A köz­pon­ti sze­re­pet a ki­ál­lí­tás meg­nyi­tó­ja kap­ja, de emel­lett work­sho­pot, és al­ko­tó­na­pot is szer­ve­zünk.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. ok­tó­ber 18. 17.00
Kiállítás lá­to­gat­ha­tó: ok­tó­ber 6 – no­vem­ber 15.

A ki­ál­lí­tás nyit­va­tar­tá­si ide­je :
ok­tó­ber 6 – no­vem­ber 15.
Október 6, csü­tör­tök: Alkotónap 9-17 órá­ig
Október 18, kedd: Megnyitó ( A Magyar Festészet Napja) 17 órá­tól
November 15, kedd: Workshop

Nyitva tar­tás:
H-P: 9.00-16.00
Szo: 13.00-16.00

ekmk_new_logo
EKMK Vitkovics Alkotóház
tel.: 515-051

Eger, Széchenyi ut­ca 55.