Egri Kulturális és Művészeti Központ

Egri Kul­tu­rá­lis és Művé­szeti Központ

Kiál­lí­tás címe: “Pacsir­ta­ének“
Kiál­lító művé­sz: Földi Péter Kossuth-díjas festőmű­vész
Meg­nyitja: H. Szi­lasi Ágota

Kiál­lí­tás rövid leírása:
A kiál­lí­tás A Magyar Fes­té­szet Napja és a Nagy Raj­zo­lás ( Big Draw) nem­zet­közi ese­mé­nye­i­hez is kap­cso­ló­dik, aho­gyan a Vit­ko­vics ház­ban immár 4. éve szer­vez­zük prog­ram­ja­in­kat októ­ber­ben.
A köz­ponti sze­re­pet a kiál­lí­tás meg­nyi­tója kapja, de emel­lett work­sho­pot, és alko­tó­na­pot is szervezünk.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 18. 17.00
Kiál­lí­tás láto­gat­ható: októ­ber 6 — novem­ber 15.

A kiál­lí­tás nyit­va­tar­tási ideje :
októ­ber 6 — novem­ber 15.
Októ­ber 6, csü­tör­tök: Alko­tó­nap 9–17 óráig
Októ­ber 18, kedd: Meg­nyitó ( A Magyar Fes­té­szet Napja) 17 órá­tól
Novem­ber 15, kedd: Workshop

Nyitva tar­tás:
H-P: 9.00–16.00
Szo: 13.00–16.00

ekmk_new_logo
EKMK Vit­ko­vics Alko­tó­ház
tel.: 515–051

Eger, Szé­che­nyi utca 55.