Együtt élni műtárggyal, együtt élni festménnyel – Kerekasztal-beszélgetés

2017. október 27. 18.00 óra

Kerekasztal-beszélgetés köz­éle­ti sze­mé­lyi­sé­gek rész­vé­te­lé­vel és a közön­ség bevo­ná­sá­val

Helye: B32 Galé­ria és Kul­túr­tér (1111 Buda­pest, Bar­tók Béla út 32.)
Ide­je: 2017. októ­ber 27. 18.00 óra
A beszél­ge­tést veze­ti: Feledy Balázs művé­sze­ti író
Beszél­ge­tő part­ne­rek:
Speng­ler Kata­lin műgyűj­tő
Fehér Lász­ló Kossuth-díjas fes­tő­mű­vész
Laj­ta Gábor Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész, művé­sze­ti író
Sch­nel­ler János művé­szet­tör­té­nész

Mi a műgyűj­tés értel­me? Van-e az alko­tók és fest­mé­nyek meg­is­me­ré­sé­nek mód­szer­ta­na? Miért sze­re­tünk meg egyes fest­mé­nye­ket, és miért uta­sí­tunk el máso­kat? Befek­te­tés ez egy­ál­ta­lán, vagy csak szem­fény­vesz­tés? Akarunk-e manap­ság bir­to­kol­ni műtár­gya­kat? Hova tesszük? Megunjuk-e? Van-e ked­venc kor­társ fes­tő­mű­vé­szünk, műtár­gyunk?