Életműdíj 2003 — Lossonczy Tamás festőművész

 Los­son­czy Tamás Kossuth-díjas fes­tő­mű­vész, gra­fi­kus

(Buda­pest, 1904. augusz­tus 12. – Buda­pest, 2009. novem­ber 3.)

 

Fes­té­sze­tét a cik­li­kus­ság jel­lem­zi, ami azt jelen­ti, hogy egy-egy téma for­mai, tech­ni­kai meg­ol­dá­sá­nak kör­be­já­rás után új irány­ba for­dul érdek­lő­dé­se, aztán később újból fel­ele­ve­nít bizo­nyos korá­ban fel­ve­tett rész­kér­dé­se­ket, ame­lyek más­faj­ta kon­tex­tus­ban új értel­met nyer­nek. Los­son­czy Tamás művei a világ rend­jé­be kive­tett ember drá­má­já­ról szól­nak. A spi­rá­li­san szer­ve­ző­dő, cik­lu­sok­ra tago­ló­dó élet­mű­ben újra és újra hason­ló fel­ve­té­sek, motí­vu­mok, meg­ol­dá­si módok buk­kan­nak elő, miköz­ben a „fes­te­ni való” a kép és világ kap­cso­la­tá­nak más és más viszony­la­ta­it tár­ja fel.