Életműdíj 2006 — Gerzson Pál Munkácsy-díjas festőművész, érdemes művész

Ger­zson Pál fes­tő­mű­vés (Hir­den, 1931. janu­ár 25. — Buda­pest, 2008. május 27.)

Isko­la­te­rem­tő mun­kás­sá­ga meg­ha­tá­roz­ta a XX. szá­za­di magyar fes­té­sze­tet, peda­gó­gi­ai, művész­ne­ve­lői tevé­keny­sé­ge egye­dül­ál­ló: évti­ze­de­ken át a Magyar Ipar­mű­vé­sze­ti Főis­ko­la, majd a Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Főis­ko­la mes­te­re volt, ahol tanár­ként, majd tan­szék­ve­ze­tő­ként művész-generációk sorá­nak aján­lot­ta útra­va­ló­ul nem­zet­kö­zi­leg elis­mert szak­mai tudá­sát, iden­ti­tás­for­má­ló érték­rend­jét, sze­mé­lyes hite­les­sé­gét. Ger­zson Pál kilép­ve a figu­rá­lis fes­té­szet kere­tei közül, tovább gon­dol­va az euró­pai és magyar fes­té­szet szá­má­ra fon­tos törek­vé­se­it, a het­ve­nes évek­től elvont, ahhoz köze­lí­tő, köl­tő­i­ség­gel teli fes­tői nyel­vet ala­kí­tott ki. Szem­lé­le­tét dön­tő­en befo­lyá­sol­ták szig­li­ge­ti benyo­má­sai, iro­dal­mi, zenei élmé­nyei. For­ma­ku­ta­tó művé­sze­té­ben köz­pont­ba kerül­nek a fény­je­len­sé­gek, elmé­lyült pik­tú­rá­ja a ter­mé­szet és a művé­szet jelen­sé­ge­i­nek átírá­sá­val erő­sen jel­ké­pes tar­tal­ma­kat hor­doz. Fes­té­sze­te intel­lek­tu­á­lis ala­po­zott­sá­gú.