Életműdíj 2009 — Bartl József festőművész

Bartl József Mun­ká­csy Mihály-díjas magyar fes­tő­mű­vész

(1932. szep­tem­ber 25. Sorok­sár -2013. júli­us 17. Buda­pest)

 

1952–1959: Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Főis­ko­la, mes­te­rei: Ber­náth Aurél, Fónyi Géza, Pap Gyu­la. Tanul­mány­úton járt: Német­or­szág­ban, Len­gyel­or­szág­ban, Szov­jet­uni­ó­ban, Fran­cia­or­szág­ban, Orosz­or­szág­ban, Cseh­szlo­vá­ki­á­ban. 1963: KISZ-díj; 1964–1966: Derkovits-ösztöndíj; 1976: az V. egri Akva­rell Bien­ná­lén a Magyar Nép­köz­tár­sa­ság Művé­sze­ti Alap­ja díja; 1981: a szol­no­ki Fes­té­sze­ti Tri­en­ná­lé díja; 1995: Munkácsy-díj. 1959-től volt a Fia­tal Kép­ző­mű­vé­szek Stú­di­ó­ja Egye­sü­let tag­ja, 1965-ben veze­tő­sé­gé­be is bevá­lasz­tot­ták. 1972-től a szent­end­rei művész­te­lep, 1980-tól a szent­end­rei Műhely Galé­ria tag­ja. Buda­pes­ten és Szent­end­rén él. 1959-től vesz részt kiál­lí­tá­so­kon. A fest­mé­nyek mel­lett gra­fi­kát, plasz­ti­kát, gobe­lint, üveg­kom­po­zí­ci­ót alkot. Az 1960-as évek­ben szü­le­tett fest­mé­nyei lírai táj- és város­ké­pek, csend­éle­tek, ente­ri­ő­rök, élet­ké­pek, port­rék. Feszes szer­ke­ze­tű, szín­gaz­dag kom­po­zí­ci­ó­in szü­lő­he­lye tár­gyi, han­gu­la­ti emlé­ke­it fes­ti meg. Jel­leg­ze­te­sek trom­bi­tás csend­éle­tei. 1972-től, Szent­end­ré­re köl­tö­zé­sé­től, meg­vál­to­zik fes­té­sze­te. A koráb­ban is ábrá­zolt népi tár­gyak­ból motí­vu­mo­kat (szív, tuli­pán, kereszt, bábu, ék, kör) emel ki. Eltá­vo­lo­dik a reá­lis ábrá­zo­lás­tól, a való­sá­gos ele­me­ket sti­li­zált népi motí­vu­mok, geo­met­ri­kus for­mák vált­ják fel. Az 1970-es évek­ben szü­le­tett alko­tá­so­kon a kép­tér még egy­sé­ges, a tisz­ta szí­nek­kel fes­tett motí­vu­mok teret érzé­kel­tet­nek, áthat­ják egy­mást. A 70-es, 80-as évek for­du­ló­ján kom­po­zí­ci­ói sík­sze­rű­ek­ké vál­nak. A képek meg­ha­tá­ro­zó szí­ne a fehér. A jel­leg­ze­tes motí­vu­mok rit­mi­kus sorok­ban, gaz­dag vari­á­ci­ók­ban jelen­nek meg, kitölt­ve a kép­fe­lü­le­tet. Az 1990-es évek ele­jé­től fes­té­sze­te komo­rab­bá válik, sötét szí­nű, nagy­mé­re­tű műve­ket alkot. A sötét felü­le­tet csak néhány motí­vum bont­ja meg.