Életműdíj 2010 — Breznay József festőművész

Brez­nay József fes­tő­mű­vész

(1916. szep­tem­ber 20. Buda­pest — 2012. feb­ru­ár 18. Buda­pest)

 

1934–1939: Benk­hard Ágost, Kar­lovsz­ky Ber­ta­lan, Sző­nyi Ist­ván növen­dé­ke­ként végez­te el a Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Főis­ko­lát, ahol Sző­nyi tanár­se­géd­je­ként is dol­go­zott.
1937: a Rotary Club díja; 1939: Orszá­gos Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Főis­ko­la, arany­érem; 1939–1941, 1947: a római Magyar Aka­dé­mia ösz­tön­dí­ja; 1942: a Szi­nyei Tár­sa­ság Tava­szi Sza­lon­ján Nemes Marcell-díj; 1943: a Szi­nyei Tár­sa­ság Tava­szi Sza­lon­ján Wolf­ner Gyula-díj; 1953: Munkácsy-díj; 1958: Csók István-érem; 1962: Grand Prix, Dea­u­vil­le; 1964: Con­se­il Euro­pé­en d’ Art et Estet­hi­que bronz­ér­me; 1976: Mun­ka Érdem­rend ezüst foko­za­ta; 1978: Car­ra­ra deg­li Mar­mi I. díja; 1989: Bour­bonne les Bains arany­érem. 1957 óta a pári­zsi Inde­pen­dants Salon tag­ja. Auszt­ri­á­ban, Svájc­ban, Olasz­or­szág­ban járt tanul­mány­úton. Zsennyén, Tokaj­ban és a mis­kol­ci művész­te­le­pen is dol­go­zott. Főis­ko­lás korá­tól kiál­lít.
Az 1940-es évek végé­ig szín­gaz­dag, oldott fes­tő­i­ség jel­lem­zi táj­ké­pe­it, idil­li jele­ne­te­it. Ebben az idő­ben monu­men­tá­lis falkép-pályázatokon is részt vett (ÉDOSZ-Székház, Fiu­mei úti SZTK-Székház). Az 50-es évek ele­jén rea­lis­ta, a kor ideo­ló­gi­á­já­nak meg­fe­le­lő műve­ket alkot. 1957-es pári­zsi útja után művé­sze­té­ben for­du­lat követ­ke­zik be. Vál­to­za­tos tech­ni­ká­jú (olaj, akril stb.), exp­resszív, szim­bo­li­kus tar­tal­mú, a szür­re­a­liz­mus­hoz köze­li, de mind­vé­gig rea­lis­ta műve­ket alkot. Fest­mé­nye­i­re a fel­fo­ko­zott fan­tá­zia, deko­ra­tív szín­gaz­dag­ság, a motí­vu­mok kollázs-szerű alkal­ma­zá­sa jel­lem­ző.