Életműdíj 2013 — Ilona Keserű Ilona festőművész

Ilo­na Kese­rű Ilo­na Kossuth-díjas magyar fes­tő­mű­vész, a Nem­zet Művé­sze,

1933., Pécs


Kese­rű Ilo­na 1958-ban végez­te el a Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Főis­ko­lát. Művé­szi karak­te­ré­re meg­ha­tá­ro­zó hatás­sal volt Mar­tyn Ferenc közel­sé­ge, s 1962–63-as olasz­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­sa. Jelen­tős inform­el, tasisz­ta inter­mez­zó után a hat­va­nas évek máso­dik felé­ben a bala­ton­ud­va­ri sír­kö­vek hul­lám­vo­na­las barokk for­má­i­ban talál­ja meg rend­kí­vül szín- és érze­lem­gaz­dag fes­té­sze­té­nek vezér­mo­tí­vu­mát. Később a szín­kép­szí­nek soro­za­tá­val fog­lal­ko­zik; ins­tal­lá­ci­ók­ban és képe­ken fej­lesz­ti a motí­vu­mot hatal­mas variáció-ciklussá. Ebben egy­aránt épít a pár­hu­zam­ba állí­tott ele­mi és test­szí­nek emo­ci­o­ná­lis és fes­tői hatá­sá­ra, s a tes­ti asszo­ci­á­ci­ó­kat kel­tő vászon­dom­bo­rí­tás­ra. 1983-tól a pécsi Tanár­kép­ző Főis­ko­lán, illet­ve a pécsi egye­te­men tanít, ahol poszt­gra­du­á­lis művész­kép­zést szer­ve­zett.

 

For­rás: Kor­társ magyar művé­szet (Nagy Zol­tán)