Életműdíj 2015 — Végh András Munkácsy-díjas festőművész

Végh And­rás Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész

(1940)

1967: Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Főis­ko­la, mes­te­rei: Kmetty János, Ber­náth Aurél. 1970–1973: Derkovits-ösztöndíj; 1975: Pre­mio Naz­io­nale di Pit­tu­ra, Grol­la D’Oro (OL); 1980: Szek­szárd Város Művé­sze­ti díja; Hat­va­ni Táj­kép­bi­en­ná­lé arany­dip­lo­ma; 1982: Mis­kol­ci Téli Tár­lat díja; 1984, 1993: Szol­no­ki Fes­té­sze­ti Tri­en­ná­lé díja; 1986: Deb­re­ce­ni Nyá­ri Tár­lat díja; 1994: Munkácsy-díj. Fes­té­sze­tét meg­ha­tá­roz­za az önál­ló­so­dás évti­ze­dé­nek, a 60-as évek fes­tő­i­sé­ge, a való­ság­hű és az elvont egy­szer­re való jelen­lé­te. ~ a ter­mé­szet­el­vű­ség és az abszt­rak­ció köz­ti sen­ki föld­jé­re épí­tet­te mun­kás­sá­gát. A való­ság­kö­ze­li ele­mek nála az abszt­rakt exp­resszi­o­niz­mus részé­vé vál­nak; de elvont, spe­ku­la­tív for­mák­ból képes szín­pad­sze­rű jele­ne­te­ket kom­po­nál­ni. Az elvont­sá­got erő­sí­ti kemény kolo­rit­ja, amely­ben még a rózsa­szí­nek is hideg hatást kel­te­nek. Víz­fest­mé­nyei oly­kor sok­kal oldot­tab­bak, más­kor szin­te gra­fi­ka­sze­rű­en raj­zo­sak.

 

Szer­ző: Pogány Gábor