Életműdíj 2016 — Szabados Árpád festő és grafikusművész

Sza­ba­dos Árpád festő- és gra­fi­kus­mű­vész (1944–2017)

Sza­ba­dos Árpád Mun­ká­csy Mihály-díjas festő- és gra­fi­kus­mű­vész, érde­mes művész, a Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia ren­des tag­ja. Több egye­te­men is taní­tott, ala­pí­tó­ja volt a Magyar Nem­ze­ti Galé­ria GYIK Műhe­lyé­nek, kép­ző­mű­vé­sze­ti soro­za­tai a Magyar Tele­ví­zi­ó­ban futot­tak. Az India­na Egye­tem tisz­te­let­be­li pro­fesszo­ra, a Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­tem pro­fes­sor és rec­tor eme­ri­tu­sa volt. Közel 90 egyé­ni kiál­lí­tá­sa volt és 300 nem­zet­kö­zi és hazai kiál­lí­tá­son vett részt. 60-as évek végén indu­ló mun­kás­sá­gá­ba integ­rá­lód­tak a modern művé­sze­ti áram­la­tok ered­mé­nyei, első sza­ka­szá­ba az exp­resszív, majd szür­re­a­lisz­ti­kus ele­mek, a mel­lé­ren­de­lő, osz­tott kom­po­zí­ció, a gyer­mek­raj­zok, később a kon­cept művé­szet hatá­sá­ra a külön­bö­ző fotó­tech­ni­kák. A 80-as évek első felé­től a fal­fir­kák és a gye­rek­raj­zok for­ma­vi­lá­gát ötvö­zi a new wave szí­nes gesz­tu­sa­i­val.