Októ­ber 6-ától indu­ló az Élő Magyar Fes­té­szet 2017 keret­prog­ra­mon belül az Átszel­le­mült ter­mé­szet átfo­gó téma­kör­ben, gene­rá­ci­ó­kon átíve­lő, vál­to­za­tos stí­lu­sok szí­nes palet­tá­ját bemu­ta­tó tár­la­ton közel száz fest­mény lesz lát­ha­tó. A Mot­tó alap­ján, “Vize­ink magán­éle­te köz­ügy” meg­hí­vá­sos pályá­za­ti fes­té­sze­ti kiál­lí­tás 70–80 fest­ményt mutat majd be.
Üveg­fes­té­sze­ti műfaj is kép­vi­sel­te­ti magát ezen a tár­la­ton.
Euró­pa Fes­té­sze­te kere­té­ben, Német­or­szág Mur­nau váro­sá­ból meg­hí­vott 15 fes­tő­mű­vész 30 kép­pel mutat­ko­zik be a kiál­lí­tá­son.

Októ­ber 18-án a Díj­ki­osz­tó ese­mé­nyen elő­ször meg­te­kint­jük a Víz c. pan­to­mim moz­gás­szín­há­zi elő­adást, Atlasz Gábor ren­de­zé­sé­ben. Ezután a szak­mai díjak átadá­sa követ­ke­zik külön­bö­ző támo­ga­tók jóvol­tá­ból:
Élet­mű­díj (EMMI) 1 000 000 Ft
Matics­ka Jenő-díj (EMMI) 500 000 Ft
Festészeti-díj (MMA) 500 000 Ft
Az FM díjai össze­sen egy mil­lió forint érték­ben:
A Föld­mű­ve­lés­ügyi Minisz­ter Nagy­dí­ja: 700 000 Ft.
A Föld­mű­ve­lés­ügyi Minisz­té­ri­um Hor­gá­sza­ti és Hal­gaz­dál­ko­dá­si Főosz­tály Díja:
300 000 Ft.