Élő magyar festészet — A hal

Bál­na Buda­pest, 2017. októ­ber 14–27.

A Magyar Fes­té­szet Nap­ja három gene­rá­ci­ót — doyen, közép­ge­ne­rá­ció, fia­ta­lok — fel­öle­lő fő kiál­lí­tá­sa.
A kiál­lí­tás véd­nö­ke: Dr. Faze­kas Sán­dor föld­mű­ve­lés­ügyi minisz­ter
Köszön­tőt mon­dott: Rolf Beuting Mur­nau (D) város pol­gár­mes­te­re
A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: P. Sza­bó Ernő művé­szet­tör­té­nész
A ren­dez­vé­nyen bemu­ta­tás­ra került a „Víz” című elő­adás. Ren­de­ző: Atlasz Gábor
A ren­dez­vény gaszt­ro­nó­mi­ai házi­gaz­dá­ja: a Hal­kol­bász Lovag­rend
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 27-ig
Fotó: Sulyok Mik­lós, Csel­le Judit