Élő magyar festészet – Doyenek, Középgeneráció és Fiatalok

2012. októ­ber 18.
“Élő magyar fes­té­szet” — Magyar­or­szág három fes­té­sze­ti gene­rá­ci­ó­já­nak bemu­ta­tó­ja
Magyar Nem­ze­ti Galé­ria (Buda­vá­ri Palo­ta C épü­let, I. eme­let. 1014 Buda­pest, Szent György tér 2.)
Élő magyar fes­té­szet A „Doye­nek, Közép­ge­ne­rá­ció és Fia­ta­lok” című kiál­lí­tás meg­nyi­tó­ja, vala­mint az Élet­mű­díj és a Maticska-díj átadá­sa
Kurá­tor: Atlasz Gábor, Buk­ta Nor­bert, iski Kocsis Tibor, Szent­györ­gyi József és Vés­sey Gábor
A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Gara­mi Gré­ta művé­szet­tör­té­nész
Házi­asszony: Cser­há­ti Ágnes
Köszön­tőt mon­dott: Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoramű- vész, a kiál­lí­tás fővéd­nö­ke
Jávor Anna, Magyar Nem­ze­ti Galé­ria gyűj­te­mé­nyi igaz­ga­tó
A Fes­té­szet napi kiál­lí­tás a válasz­tott hely­szín kolon­nád­sze­rű, szim­bo­li­kus jel­le­gé­nek köszön­he­tő­en is az össze­fo­gást jel­ké­pe­zi. A kurá­to­rok leg­főbb cél­ja a magyar fes­té­szet lehe­tő leg­ob­jek­tí­vebb kereszt­met­sze­té­nek bemu­ta­tá­sa, három gene­rá­ci­ó­ra bont­va.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.