Élő magyar festészet – Doyenek, Középgeneráció és Fiatalok

| 0 comments

2012. ok­tó­ber 18.
“Élő ma­gyar fes­té­szet” – Magyarország há­rom fes­té­sze­ti ge­ne­rá­ci­ó­já­nak be­mu­ta­tó­ja
Magyar Nemzeti Galéria (Budavári Palota C épü­let, I. eme­let. 1014 Budapest, Szent György tér 2.)
Élő ma­gyar fes­té­szet A „Doyenek, Középgeneráció és Fiatalok” cí­mű ki­ál­lí­tás meg­nyi­tó­ja, va­la­mint az Életműdíj és a Maticska-díj át­adá­sa
Kurátor: Atlasz Gábor, Bukta Norbert, is­ki Kocsis Tibor, Szentgyörgyi József és Véssey Gábor
A ki­ál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Garami Gréta mű­vé­szet­tör­té­nész
Háziasszony: Cserháti Ágnes
Köszöntőt mon­dott: Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoramű- vész, a ki­ál­lí­tás fő­véd­nö­ke
Jávor Anna, Magyar Nemzeti Galéria gyűj­te­mé­nyi igaz­ga­tó
A Festészet na­pi ki­ál­lí­tás a vá­lasz­tott hely­szín ko­lon­nád­sze­rű, szim­bo­li­kus jel­le­gé­nek kö­szön­he­tő­en is az össze­fo­gást jel­ké­pe­zi. A ku­rá­to­rok leg­főbb cél­ja a ma­gyar fes­té­szet le­he­tő leg­ob­jek­tí­vebb ke­reszt­met­sze­té­nek be­mu­ta­tá­sa, há­rom ge­ne­rá­ci­ó­ra bont­va.

Vélemény, hozzászólás?