ÉLŐ MŰVÉSZET

Árad a fény a ma­gyar fes­té­szet nap­ján

unnamed
A fény és a szín mű­vé­sze­ti al­kal­ma­zá­sa­i­nak kér­dé­se áll a ma­gyar fes­té­szet nap­já­nak kö­zép­pont­já­ban

A fény és a szín mű­vé­sze­ti al­kal­ma­zá­sa­i­nak kér­dé­se kö­ré szer­ve­ző­dik a ma­gyar fes­té­szet nap­ja idei or­szá­gos ren­dez­vény­so­ro­za­ta, ame­lyen 300 mű­vész több mint 2000 al­ko­tá­sa lesz lát­ha­tó ok­tó­ber 2. és no­vem­ber 15. kö­zött.

Idén 14. al­ka­lom­mal je­lent­ke­zik ok­tó­ber 2. és no­vem­ber 15. kö­zött a 2002-ben, Szent Lukács nap­ján út­já­ra in­dult Magyar Festészet Napja (MFN). Az ere­de­ti­leg egy­na­pos kor­társ fes­té­sze­ti ün­nep az évek so­rán több­na­pos­ra, majd több­he­tes­re bő­vült, és az idén már 300 mű­vész 2000 al­ko­tá­sát vo­nul­tat­ja fel az or­szág­szer­te in­gyen lá­to­gat­ha­tó ki­ál­lí­tá­so­kon. A ren­dez­vé­nyek eb­ben az év­ben – kap­cso­lód­va a fény nem­zet­kö­zi évé­hez – a fény és a szín mű­vé­sze­ti al­kal­ma­zá­sa­i­nak kér­dé­se kö­ré szer­ve­ződ­nek.

Technikai for­ra­da­lom ver­sus fes­té­sze­ti ha­gyo­mány

Szurcsik József, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rek­tor­he­lyet­te­se, a Magyar Festészet Napja Alapítvány el­nö­ke el­mond­ta, a má­ra fesz­ti­vál­lá bő­vült ren­dez­vény­so­ro­zat cél­jai kö­zött sze­re­pel, hogy az al­ko­tó­mű­vé­szek sze­mé­lye­sen és mun­ká­ju­kon ke­resz­tül is kap­cso­lat­ba ke­rül­hes­se­nek egy­más­sal és a kö­zön­ség­gel, va­la­mint azok­kal is meg­is­mer­tes­sék a fes­té­szet nagy­sze­rű­sé­gét, aki­ket ed­dig nem si­ke­rült el­ér­ni­ük. A ki­ál­lí­tá­sok olyan kér­dé­se­ket is fe­sze­get­nek, mint hogy le­het­sé­ges, il­let­ve érdemes-e ver­seny­re kész­tet­ni a tech­ni­ka vív­má­nya­i­val és a ha­gyo­má­nyos esz­kö­zök­kel élő mű­vé­sze­ti disz­cip­lí­ná­kat a kö­zön­ség ér­dek­lő­dé­sé­nek fenn­tar­tá­sa ér­de­ké­ben – tet­te hoz­zá a kép­ző­mű­vész.

A kiállítás-sorozatot ut­cai óriásplakát-kiállítás nyit­ja meg ma a Bakáts té­ren és a Ráday ut­cá­ban, majd a Gellért tér és a Móricz Zsigmond kör­tér kö­zött is ki­ál­lít­ják a kor­társ fest­mé­nyek monst­re re­pro­duk­ci­ó­it. Az MFN fő prog­ram­ja, a fi­a­tal és kö­zép­ge­ne­rá­ci­ós ma­gyar fes­tők mun­ká­it be­mu­ta­tó Élő ma­gyar fes­té­szet cí­mű ki­ál­lí­tás hol­nap nyí­lik a Bálnában.

Osztrák mű­vé­szek, ma­gyar do­ye­nek és Csontváry

A ket­tős ku­rá­to­ri kon­cep­ció sze­rint – Schneller János mű­vé­szet­tör­té­nész és Kocsis Tibor fes­tő­mű­vé­szek irá­nyí­tá­sá­val – meg­ren­de­zett tár­lat meg­nyi­tó­ján át­ad­ják a Magyar Művészeti Akadémia dí­ját és a Maticska Jenő-díjat, míg az élet­mű­dí­ja­kat ok­tó­ber 18-án, a Doyenek ki­ál­lí­tá­sán ve­he­tik át a 70 év fö­löt­ti ha­zai fes­tő­mű­vé­szek a ren­dez­vény­so­ro­zat má­sik ki­emelt hely­szí­nén, a Pesti Vigadóban. Salzburgi Anzix cí­mű ön­ál­ló ki­ál­lí­tá­sá­val szin­tén itt mu­tat­ko­zik be az idei meg­hí­vott or­szág, Ausztria ti­zen­egy ven­dég­mű­vé­sze.

A ki­emelt tár­la­tok kö­zött idén is sze­re­pel a Miniképek – 100 fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa, amely ok­tó­ber 13-tól lát­ha­tó a Vízivárosi Galériában, más­nap­tól a B29-ben a Női vo­nal IV. cí­mű tár­lat lesz meg­te­kint­he­tő. Tóth Menyhért mű­vé­sze­te a hat­va­nas évek­ben cím­mel a Józsefvárosi Galériában nyí­lik ki­ál­lí­tás ok­tó­ber 15-én.

A XI. ke­rü­let­ben ok­tó­ber 16-án ren­de­zik meg az im­már ha­gyo­má­nyos­sá vált fes­té­szet ün­ne­pét, amely­nek al­kal­má­ból szá­mos ga­lé­ria vár­ja egész na­pos prog­ram­ja­i­val a kö­zön­sé­get a Bartók Béla úton. A nap zá­ró ese­mé­nye a fény éve és Csontváry Kosztka Tivadar tisz­te­le­té­re ren­de­zett ki­ál­lí­tás a B32 Galéria és Kiállítótérben.

Fesztivál Mandiner

Comments are closed.