ÉLŐ MŰVÉSZET

Árad a fény a magyar fes­té­szet napján

unnamed
A fény és a szín művé­szeti alkal­ma­zá­sa­i­nak kér­dése áll a magyar fes­té­szet nap­já­nak középpontjában

A fény és a szín művé­szeti alkal­ma­zá­sa­i­nak kér­dése köré szer­vező­dik a magyar fes­té­szet napja idei orszá­gos ren­dez­vény­so­ro­zata, ame­lyen 300 művész több mint 2000 alko­tása lesz lát­ható októ­ber 2. és novem­ber 15. között.

Idén 14. alka­lom­mal jelent­ke­zik októ­ber 2. és novem­ber 15. között a 2002-ben, Szent Lukács nap­ján útjára indult Magyar Fes­té­szet Napja (MFN). Az ere­de­ti­leg egy­na­pos kor­társ fes­té­szeti ünnep az évek során több­na­posra, majd több­he­tesre bővült, és az idén már 300 művész 2000 alko­tá­sát vonul­tatja fel az ország­szerte ingyen láto­gat­ható kiál­lí­tá­so­kon. A ren­dez­vé­nyek ebben az évben – kap­cso­lódva a fény nem­zet­közi évé­hez – a fény és a szín művé­szeti alkal­ma­zá­sa­i­nak kér­dése köré szerveződnek.

Tech­ni­kai for­ra­da­lom ver­sus fes­té­szeti hagyomány

Szur­csik József, a Magyar Képzőmű­vé­szeti Egye­tem rek­tor­he­lyet­tese, a Magyar Fes­té­szet Napja Ala­pít­vány elnöke elmondta, a mára fesz­ti­vállá bővült ren­dez­vény­so­ro­zat cél­jai között sze­re­pel, hogy az alko­tómű­vé­szek sze­mé­lye­sen és mun­ká­ju­kon keresz­tül is kap­cso­latba kerül­hes­se­nek egy­más­sal és a közön­ség­gel, vala­mint azok­kal is meg­is­mer­tes­sék a fes­té­szet nagy­szerű­sé­gét, aki­ket eddig nem sike­rült elér­niük. A kiál­lí­tá­sok olyan kér­dé­se­ket is fesze­get­nek, mint hogy lehet­sé­ges, illetve érdemes-e ver­senyre kész­tetni a tech­nika vív­má­nya­i­val és a hagyo­má­nyos esz­kö­zök­kel élő művé­szeti disz­cip­lí­ná­kat a közön­ség érdeklő­dé­sé­nek fenn­tar­tása érde­ké­ben – tette hozzá a képzőművész.

A kiállítás-sorozatot utcai óriásplakát-kiállítás nyitja meg ma a Bakáts téren és a Ráday utcá­ban, majd a Gel­lért tér és a Móricz Zsig­mond kör­tér között is kiál­lít­ják a kor­társ fest­mé­nyek monstre rep­ro­duk­ci­óit. Az MFN fő prog­ramja, a fia­tal és közép­ge­ne­rá­ciós magyar festők mun­káit bemu­tató Élő magyar fes­té­szet című kiál­lí­tás hol­nap nyí­lik a Bálnában.

Oszt­rák művé­szek, magyar doye­nek és Csontváry

A kettős kurá­tori kon­cep­ció sze­rint – Sch­nel­ler János művé­szet­tör­té­nész és Kocsis Tibor festőmű­vé­szek irá­nyí­tá­sá­val – meg­ren­de­zett tár­lat meg­nyi­tó­ján átad­ják a Magyar Művé­szeti Aka­dé­mia díját és a Maticska Jenő-díjat, míg az életmű­dí­ja­kat októ­ber 18-án, a Doye­nek kiál­lí­tá­sán vehe­tik át a 70 év fölötti hazai festőmű­vé­szek a ren­dez­vény­so­ro­zat másik kiemelt hely­szí­nén, a Pesti Viga­dó­ban. Salz­burgi Anzix című önálló kiál­lí­tá­sá­val szin­tén itt mutat­ko­zik be az idei meg­hí­vott ország, Auszt­ria tizen­egy vendégművésze.

A kiemelt tár­la­tok között idén is sze­re­pel a Mini­ké­pek – 100 festőmű­vész kiál­lí­tása, amely októ­ber 13-tól lát­ható a Vízi­vá­rosi Galé­ri­á­ban, más­nap­tól a B29-ben a Női vonal IV. című tár­lat lesz meg­te­kint­hető. Tóth Meny­hért művé­szete a hat­va­nas évek­ben cím­mel a József­vá­rosi Galé­ri­á­ban nyí­lik kiál­lí­tás októ­ber 15-én.

A XI. kerü­let­ben októ­ber 16-án ren­de­zik meg az immár hagyo­má­nyossá vált fes­té­szet ünne­pét, amely­nek alkal­má­ból szá­mos galé­ria várja egész napos prog­ram­ja­i­val a közön­sé­get a Bar­tók Béla úton. A nap záró ese­mé­nye a fény éve és Csont­váry Kosztka Tiva­dar tisz­te­le­tére ren­de­zett kiál­lí­tás a B32 Galé­ria és Kiállítótérben.

Fesz­ti­vál Mandiner

Comments are closed.