ÉLŐ MŰVÉSZET

Árad a fény a magyar fes­té­szet nap­ján

unnamed
A fény és a szín művé­sze­ti alkal­ma­zá­sa­i­nak kér­dé­se áll a magyar fes­té­szet nap­já­nak közép­pont­já­ban

A fény és a szín művé­sze­ti alkal­ma­zá­sa­i­nak kér­dé­se köré szer­ve­ző­dik a magyar fes­té­szet nap­ja idei orszá­gos ren­dez­vény­so­ro­za­ta, ame­lyen 300 művész több mint 2000 alko­tá­sa lesz lát­ha­tó októ­ber 2. és novem­ber 15. között.

Idén 14. alka­lom­mal jelent­ke­zik októ­ber 2. és novem­ber 15. között a 2002-ben, Szent Lukács nap­ján útjá­ra indult Magyar Fes­té­szet Nap­ja (MFN). Az ere­de­ti­leg egy­na­pos kor­társ fes­té­sze­ti ünnep az évek során több­na­pos­ra, majd több­he­tes­re bővült, és az idén már 300 művész 2000 alko­tá­sát vonul­tat­ja fel az ország­szer­te ingyen láto­gat­ha­tó kiál­lí­tá­so­kon. A ren­dez­vé­nyek ebben az évben – kap­cso­lód­va a fény nem­zet­kö­zi évé­hez – a fény és a szín művé­sze­ti alkal­ma­zá­sa­i­nak kér­dé­se köré szer­ve­ződ­nek.

Tech­ni­kai for­ra­da­lom ver­sus fes­té­sze­ti hagyo­mány

Szur­csik József, a Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­tem rek­tor­he­lyet­te­se, a Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány elnö­ke elmond­ta, a mára fesz­ti­vál­lá bővült ren­dez­vény­so­ro­zat cél­jai között sze­re­pel, hogy az alko­tó­mű­vé­szek sze­mé­lye­sen és mun­ká­ju­kon keresz­tül is kap­cso­lat­ba kerül­hes­se­nek egy­más­sal és a közön­ség­gel, vala­mint azok­kal is meg­is­mer­tes­sék a fes­té­szet nagy­sze­rű­sé­gét, aki­ket eddig nem sike­rült elér­ni­ük. A kiál­lí­tá­sok olyan kér­dé­se­ket is fesze­get­nek, mint hogy lehet­sé­ges, illet­ve érdemes-e ver­seny­re kész­tet­ni a tech­ni­ka vív­má­nya­i­val és a hagyo­má­nyos esz­kö­zök­kel élő művé­sze­ti disz­cip­lí­ná­kat a közön­ség érdek­lő­dé­sé­nek fenn­tar­tá­sa érde­ké­ben – tet­te hoz­zá a kép­ző­mű­vész.

A kiállítás-sorozatot utcai óriásplakát-kiállítás nyit­ja meg ma a Bakáts téren és a Ráday utcá­ban, majd a Gel­lért tér és a Móricz Zsig­mond kör­tér között is kiál­lít­ják a kor­társ fest­mé­nyek monst­re repro­duk­ci­ó­it. Az MFN fő prog­ram­ja, a fia­tal és közép­ge­ne­rá­ci­ós magyar fes­tők mun­ká­it bemu­ta­tó Élő magyar fes­té­szet című kiál­lí­tás hol­nap nyí­lik a Bál­ná­ban.

Oszt­rák művé­szek, magyar doye­nek és Csont­váry

A ket­tős kurá­to­ri kon­cep­ció sze­rint – Sch­nel­ler János művé­szet­tör­té­nész és Kocsis Tibor fes­tő­mű­vé­szek irá­nyí­tá­sá­val – meg­ren­de­zett tár­lat meg­nyi­tó­ján átad­ják a Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia díját és a Matics­ka Jenő-díjat, míg az élet­mű­dí­ja­kat októ­ber 18-án, a Doye­nek kiál­lí­tá­sán vehe­tik át a 70 év fölöt­ti hazai fes­tő­mű­vé­szek a ren­dez­vény­so­ro­zat másik kiemelt hely­szí­nén, a Pes­ti Viga­dó­ban. Salz­bur­gi Anzix című önál­ló kiál­lí­tá­sá­val szin­tén itt mutat­ko­zik be az idei meg­hí­vott ország, Auszt­ria tizen­egy ven­dég­mű­vé­sze.

A kiemelt tár­la­tok között idén is sze­re­pel a Mini­ké­pek – 100 fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa, amely októ­ber 13-tól lát­ha­tó a Víz­ivá­ro­si Galé­ri­á­ban, más­nap­tól a B29-ben a Női vonal IV. című tár­lat lesz meg­te­kint­he­tő. Tóth Meny­hért művé­sze­te a hat­va­nas évek­ben cím­mel a József­vá­ro­si Galé­ri­á­ban nyí­lik kiál­lí­tás októ­ber 15-én.

A XI. kerü­let­ben októ­ber 16-án ren­de­zik meg az immár hagyo­má­nyos­sá vált fes­té­szet ünne­pét, amely­nek alkal­má­ból szá­mos galé­ria vár­ja egész napos prog­ram­ja­i­val a közön­sé­get a Bar­tók Béla úton. A nap záró ese­mé­nye a fény éve és Csont­váry Koszt­ka Tiva­dar tisz­te­le­té­re ren­de­zett kiál­lí­tás a B32 Galé­ria és Kiál­lí­tó­tér­ben.

Fesz­ti­vál Man­di­ner