Erdei Éva Galéria

rejtVinczeA

Kiál­lí­tás címe: “Sza­bad­ság”
Kiál­lító művé­sz: Vin­c­ze Angé­la fes­tő­mű­vész
Meg­nyitja: Brá­da Tibor Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész

Köz­re­mű­kö­dők:
Cser­nus Csil­la ének

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Vin­c­ze Angé­la fest­mé­nye­in az iga­zi sza­bad­ság meg­ta­pasz­ta­lá­sát fedez­het­jük fel: bír­ni a leg­fon­to­sabb dol­got a vilá­gon, anél­kül hogy bir­to­kol­nánk.
“Azt von­zod magad­hoz, ami a sze­med előtt lebeg. Ha az elméd­ből kiűzöd a félel­met, a fel­sza­ba­dult időt és ener­gi­át annak szen­te­led, ami­re szü­let­tél. Sza­bad vagy, ha nincs ben­ned féle­lem.”
Vin­c­ze Angé­la fes­té­sze­tét több dolog jel­lem­zi: a könnyed nyi­tott­ság az élmé­nyek befo­ga­dá­sá­ra, a világ­ban lévő szép­sé­gek fel­fe­de­zé­se, sajá­tos dina­miz­mus, fris­ses­ség, a múló élmé­nyek meg­ra­ga­dá­sa, az idő­él­mény és tér­él­mény össze­kap­cso­lá­sa, kivá­ló anyag­ér­zék, kísér­le­te­ző kedv, a fak­tu­rált és nyu­godt felü­le­tek kont­raszt­já­ban rej­lő kife­je­zé­si lehe­tő­sé­gek kiak­ná­zá­sa. A lehe­tő­ség és a való­ság viszo­nyá­nak fel­tá­rá­sa.
A képe­ket befo­gad­ni tudó szem­lé­lő­dő annyi lel­ki erőt, annyi maga­biz­tos fes­te­ni tudást tapasz­tal, annyi emó­ci­ó­val gaz­da­go­dik, amennyit csak a leg­ne­me­sebb műal­ko­tá­sok befo­ga­dá­sa ered­mé­nye­képp tárul a szem elé. Vin­ce Angé­la biz­ton­sá­got, erőt ad, fel­ment a kis­lel­kű­ség­ből, meg­vált­ja a vele azo­no­sul­ni tudót.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. Októ­ber 21. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. Novem­ber 22.

Nyit­va tar­tás: Min­den­nap 8.00–20.00
Beje­lent­ke­zés alap­ján. Tele­fon: +36 1 4200334

1213 Buda­pest Kon­dor u. 29.
A Bor­áros tér­ről Cse­pel­re HÉV-vel a Szent Imre térig. Onnan 148-as busszal a Szar­ka utcá­ig, majd 3 perc séta a galé­ri­á­ig.