Erdei Éva Galéria

Erdei Éva Galéria

rejtVinczeA

Kiál­lí­tás cí­me: “Szabadság”
Kiál­lító művé­sz: Vincze Angéla fes­tő­mű­vész
Meg­nyitja: Bráda Tibor Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész

Közreműködők:
Csernus Csilla ének

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
Vincze Angéla fest­mé­nye­in az iga­zi sza­bad­ság meg­ta­pasz­ta­lá­sát fe­dez­het­jük fel: bír­ni a leg­fon­to­sabb dol­got a vi­lá­gon, anél­kül hogy bir­to­kol­nánk.
“Azt von­zod ma­gad­hoz, ami a sze­med előtt le­beg. Ha az el­méd­ből ki­űzöd a fé­lel­met, a fel­sza­ba­dult időt és ener­gi­át an­nak szen­te­led, ami­re szü­let­tél. Szabad vagy, ha nincs ben­ned fé­le­lem.”
Vincze Angéla fes­té­sze­tét több do­log jel­lem­zi: a könnyed nyi­tott­ság az él­mé­nyek be­fo­ga­dá­sá­ra, a vi­lág­ban lé­vő szép­sé­gek fel­fe­de­zé­se, sa­já­tos di­na­miz­mus, fris­ses­ség, a mú­ló él­mé­nyek meg­ra­ga­dá­sa, az idő­él­mény és tér­él­mény össze­kap­cso­lá­sa, ki­vá­ló anyag­ér­zék, kí­sér­le­te­ző kedv, a fak­tu­rált és nyu­godt fe­lü­le­tek kont­raszt­já­ban rej­lő ki­fe­je­zé­si le­he­tő­sé­gek ki­ak­ná­zá­sa. A le­he­tő­ség és a va­ló­ság vi­szo­nyá­nak fel­tá­rá­sa.
A ké­pe­ket be­fo­gad­ni tu­dó szem­lé­lő­dő annyi lel­ki erőt, annyi ma­ga­biz­tos fes­te­ni tu­dást ta­pasz­tal, annyi emó­ci­ó­val gaz­da­go­dik, amennyit csak a leg­ne­me­sebb mű­al­ko­tá­sok be­fo­ga­dá­sa ered­mé­nye­képp tá­rul a szem elé. Vince Angéla biz­ton­sá­got, erőt ad, fel­ment a kis­lel­kű­ség­ből, meg­vált­ja a ve­le azo­no­sul­ni tu­dót.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. Október 21. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. November 22.

Nyitva tar­tás: Mindennap 8.00-20.00
Bejelentkezés alap­ján. Telefon: +36 1 4200334

1213 Budapest Kondor u. 29.
A Boráros tér­ről Csepelre HÉV-vel a Szent Imre té­rig. Onnan 148-as busszal a Szarka ut­cá­ig, majd 3 perc sé­ta a ga­lé­ri­á­ig.