Erdei Éva Galéria

Erdei Éva Galéria

rejtVinczeA


Kiál­lí­tás címe: “Sza­bad­ság“
Kiál­lító művé­sz: Vin­cze Angéla festőmű­vész
Meg­nyitja: Bráda Tibor Munkácsy-díjas festőművész

Köz­remű­ködők:
Cser­nus Csilla ének


Kiál­lí­tás rövid leírása:
Vin­cze Angéla fest­mé­nyein az igazi sza­bad­ság meg­ta­pasz­ta­lá­sát fedez­het­jük fel: bírni a leg­fon­to­sabb dol­got a vilá­gon, anél­kül hogy bir­to­kol­nánk.
“Azt von­zod magad­hoz, ami a sze­med előtt lebeg. Ha az elmédből kiű­zöd a félel­met, a fel­sza­ba­dult időt és ener­giát annak szen­te­led, amire szü­let­tél. Sza­bad vagy, ha nincs ben­ned féle­lem.“
Vin­cze Angéla fes­té­sze­tét több dolog jel­lemzi: a könnyed nyi­tott­ság az élmé­nyek befo­ga­dá­sára, a világ­ban lévő szép­sé­gek fel­fe­de­zése, sajá­tos dina­miz­mus, fris­ses­ség, a múló élmé­nyek meg­ra­ga­dása, az időél­mény és tér­él­mény össze­kap­cso­lása, kiváló anyag­ér­zék, kísér­le­tező kedv, a fak­tu­rált és nyu­godt felü­le­tek kont­raszt­já­ban rejlő kife­je­zési lehető­sé­gek kiak­ná­zása. A lehető­ség és a való­ság viszo­nyá­nak fel­tá­rása.
A képe­ket befo­gadni tudó szem­lélődő annyi lelki erőt, annyi maga­biz­tos fes­teni tudást tapasz­tal, annyi emó­ci­ó­val gaz­da­go­dik, amennyit csak a leg­ne­me­sebb műal­ko­tá­sok befo­ga­dása ered­mé­nye­képp tárul a szem elé. Vince Angéla biz­ton­sá­got, erőt ad, fel­ment a kis­lel­kű­ség­ből, meg­váltja a vele azo­no­sulni tudót.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. Októ­ber 21. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. Novem­ber 22.

Nyitva tar­tás: Min­den­nap 8.00–20.00
Beje­lent­ke­zés alap­ján. Tele­fon: +36 1 4200334

1213 Buda­pest Kon­dor u. 29.
A Borá­ros térről Cse­pelre HÉV-vel a Szent Imre térig. Onnan 148-as busszal a Szarka utcáig, majd 3 perc séta a galériáig.