Erlin Galéria

Kiál­lí­tás címe: MEGKERÜLTEM ÉRTE A VILÁGOT
Kiál­lító művé­sz: Var­ga Pat­rí­cia Miner­va
Meg­nyitja: P. Sza­bó Ernő művé­szet­tör­té­nész
Meg­nyitó idő­pontja: 2016. Októ­ber 5. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. Októ­ber 25.
Nyit­va tar­tás: H-P: 14.00–19.00

A kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
„Var­ga Pat­rí­cia Miner­va neki­áll és egy­sze­rű­en fel­la­pá­tol­ja a vászon­ra az egé­szet. Nincs fon­tol­ga­tás, topor­gás és této­vá­zás. Fes­tés van. És süví­te­nek a narancs­sár­gák, kékek és feke­ték, föl­ke­rül­nek a feke­te fel­hők és mind­két nap az égre, izzik a szán­tás, lük­tet­nek a dom­bok. És kész. És ami­kor jó, akkor bizony nagyon jó.” Szűcs Mik­lós fes­tő­mű­vész

Erlin Galé­ria

1092 Buda­pest, Ráday utca 49.