Erlin Galéria

Erlin Galéria

Kiál­lí­tás cí­me: “MEGKERÜLTEM ÉRTE A VILÁGOT”
Kiál­lító művé­sz: Varga Patrícia Minerva
Meg­nyitja: P. Szabó Ernő mű­vé­szet­tör­té­nész
Meg­nyitó idő­pontja: 2016. Október 5. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. Október 25.
Nyitva tar­tás: H-P: 14.00-19.00

A ki­ál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
„Varga Patrícia Minerva ne­ki­áll és egy­sze­rű­en fel­la­pá­tol­ja a vá­szon­ra az egé­szet. Nincs fon­tol­ga­tás, to­por­gás és té­to­vá­zás. Festés van. És sü­ví­te­nek a na­rancs­sár­gák, ké­kek és fe­ke­ték, föl­ke­rül­nek a fe­ke­te fel­hők és mind­két nap az ég­re, iz­zik a szán­tás, lük­tet­nek a dom­bok. És kész. És ami­kor jó, ak­kor bi­zony na­gyon jó.” Szűcs Miklós fes­tő­mű­vész

Erlin Galéria

1092 Budapest, Ráday ut­ca 49.