Események betöltése

« All Ese­mé­nyek

  • Ez az ese­mény elmúlt.

Áramlás — Ódor Tünde Enéh és felnőtt tanítványainak kiállítása

2017. október 7.-18:00

Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 7.
Helye: Apá­czai Cse­re János Műve­lő­dé­si Ház (2083 Soly­már, Temp­lom tér 25.)
Meg­nyit­ja: Hunyár Ist­ván, gra­fi­kus­mű­vész
Köz­re­mű­kö­dők:
A Napút Rajz­is­ko­la (Pilis­csa­ba) diák növen­dé­kei — per­for­mance.
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 19-ig

A fel­nőt­tek részé­re indí­tott fes­tő­kur­zus jó pél­dá­ja annak, milyen cso­dák­ra képes az ember, ha ecse­tet ragad, legyen jogász, fog­or­vos vagy mana­ger. Ódor Tün­de Enéh igyek­szik átad­ni tudá­sát az ama­tőr, ám rop­pant lel­kes alko­tók­nak.

A kiál­lí­tás hely­szí­ne:
Apá­czai Cse­re János Műve­lő­dé­si Ház. Soly­már, Temp­lom tér 25.
Meg­kö­ze­lít­he­tő: A 64A busszal a Hűvös­völgy­ből.

A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő a műve­lő­dé­si ház nyit­va­tar­tá­si ide­jé­ben, hét­köz­nap 9–20 órá­ig, hét­vé­gén az eset­le­ges ren­dez­vé­nyek ide­je alatt. Lásd hon­la­pun­kat: apaczai.com

Részletek

Dátum:
2017. októ­ber 7.
Idő­pont:
18:00
Ese­mény Cate­gory:
Hon­lap:
http://apaczai.com/hu/

Helyszín

Apá­czai Cse­re János Műve­lő­dé­si Ház
2083 Soly­már, Temp­lom tér 25. + Goog­le Tér­kép