Események betöltése

« All Ese­mé­nyek

  • Ez az event elmúlt.

ART SÉTA – ami nem árt, Útravaló testnek-léleknek / Kapukat tárogató művészeti séta Szigetszentmiklós központjában

2017. október 14.-13:00

Talál­ko­zó a Váro­si Galé­ri­á­ban 2017. októ­ber 14. szom­bat 13.00
Helye: Szi­get­szent­mik­ló­si Váro­si Galé­ria ()
Túra­ve­ze­tő: Miss Nán­dor múze­u­mi mun­ka­társ

Tegyünk közö­sen egy könnyed sétát bará­ti tár­sa­ság­ban.
Ked­vünk, egész­sé­günk is jobb lesz, lel­künk érté­kek­kel gaz­da­go­dik.

Fel­tá­rul­nak kapuk, meg­te­kint­he­tő­ek művé­sze­ti kin­csek, alko­tá­sok, melyek más­kor nem min­den­ki szá­má­ra mutat­koz­nak meg.

Talál­ko­zó a Váro­si Galé­ri­á­ban 13 óra­kor. Lehe­tő­ség nyí­lik meg­te­kin­te­ni Sze­ma­dám György külön­le­ges tár­la­tát. A séta innen indul, idő­tar­ta­ma közel más­fél óra.
Ajánl­juk min­den kor­osz­tály­nak, egye­dül, társ­sal vagy csa­lá­do­san érke­zők­nek egy­aránt, akik nyi­tot­tak a szép­re. Aktu­á­lis kiál­lí­tá­sok, kiál­lí­tó hely­szí­nek, temp­lo­mok, köz­in­téz­mé­nyek­ben meg­bú­jó érde­kes­sé­gek, melye­ket meg­mu­ta­tunk, fel­hív­juk rájuk figyel­mét, hogy látó­szö­gé­be kerül­hes­se­nek.
A séta vég­ál­lo­má­sa a Nem­ze­dé­kek Háza, ahol ked­ve sze­rint részt vehet a kísé­rő­prog­ra­mo­kon.

A kiál­lí­tás hely­szí­ne:
a Váro­si Könyv­tár és Közös­sé­gi Ház épü­le­té­ben
2310 Szi­get­szent­mik­lós, Tökö­li u. 19.

Tel: 24/530–980; 20/552‑0401
Nyit­va: H-P. 11.00–18.00; Sz: 9.00–13:00
www.sargahaz.com
www.facebook.hu/varosigaleria

Meg­kö­ze­lí­tés:
Volán busszal: Buda­pest XXI. ker. – Szi­get­szent­mik­lós, Váro­si Könyv­tár meg­ál­ló
Hév­vel: Buda­pest, Vágó­híd – Szi­get­szent­mik­lós, Szi­get­szent­mik­lós meg­ál­ló
Autó­val: MO-ás irá­nyá­ból GPS: Szent Erzsé­bet tér

Részletek

Dátum:
2017. októ­ber 14.
Idő­pont:
13:00
Ese­mény Cate­gory:
Hon­lap:
http://www.sargahaz.com/

Helyszín

Szi­get­szent­mik­ló­si Váro­si Galé­ria
2310 Szi­get­szent­mik­lós, Tökö­li u. 19. + Goog­le Tér­kép