Események betöltése

« All Ese­mé­nyek

  • Ez az event elmúlt.

Folyófények — MET tagjai és meghívott művészei kiállítása

2017. október 7.-18:00

met_logo
Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 7. 18.00
Helye: MET Galé­ria (1117 Buda­pest, Böl­cső u. 9. fsz. üzlet­sor 1.)
Meg­nyit­ja: Gábor Éva Mária és Haász Ágnes — inter­ak­tív — pár­be­széd a művé­szek­kel
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 19-ig

Kiál­lí­tó művé­szek:
ÁZBEJ Kris­tóf, BARTI Mag­dol­na, BÁLINT Ber­ta­lan, BÁTAI Sán­dor, BÓZSA Eve­lin NL, BÜKI Zsu­zsan­na, CZEIZEL Balázs, Beaty CZETŐ NL, CSÍZY Lász­ló, DARADICS Árpád, DÁVID Vera, DETVAY Jenő, DROZSNYIK Dávid, DROZSNYIK Ist­ván, ENYEDI Zsu­zsan­na, FÜLEKY Adri­enn, GÁBOR Eni­kő, GÁBOR Éva Mária, GÁBOS József, GYENES Zsolt, HAáSZ Ágnes, HARANGOZÓ Ferenc, HERENDI Péter, HERNÁDI Pau­la, HORKAY Ist­ván, KÁNTOR József, KÁROLY-ZÖLD Gyön­gyi RO, KECSKÉS Péter, KELECSÉNYI Csil­la, KIPP Eva NL, ifj KOFFÁN Károly, KOPPÁNY Atti­la, KOROKNAI Zsolt, KRNÁCS Ágo­ta, LÁNG Esz­ter, LÉVAY Jenő, LONOVICS Lász­ló, LUX Antal D, MAGÉN Ist­ván, MAYER Éva, MÁRKUS Péter, OLAJOS György, ORSZÁG Lász­ló, PAPP PALA Lász­ló, PÁL Csa­ba, PÉTER Ágnes, PÉZMAN And­rea SK, REPÁSZKI Ferenc, RUZSA Dénes, , SÁNDOR Edit, SÓS Eve­lin, SPITZER Fru­zsi­na, STARK Ist­ván, SZLAUKÓ Lász­ló, SZOMBATHY Bálint, SZÖLLŐSSY Eni­kő, TELLÉR Mária, TER WAL Paul NL, TOOTH Gábor Andor / TGA, VASS Tibor, WROBEL Péter
Meg­hí­vott ven­dég­mű­vé­szek: Ger­gely Nóra, Golub Ole­na UKR, HEGEDŰS Mária, Juhász Dor­ina, KEMÉNY György, Kis Mihály, Nagy Ber­na­dett, NÉMETH-KASSA Gábor, Soly­mo­si Mór, Sypor­ca Whan­dal

…folyó­fény
fény­fo­lyó; fény, idő, folyó; folyó-fény… folyó­ra talá­ló fény – fény­re talá­ló folyó…
…folyó mutat­ta fény, fény mutat­ta folyó; a folyó idő­ben lát­szó­dó elfo­lyó fény és a fény­ben lát­szó­dó elfo­lyó idő…
…a nap­palt átszö­vő éjszaka-vonalak, az éjsza­ka rit­ka fény-szövedéke; a Nap, a Hold szí­ne­ket hozó vál­to­zó fénye, a moni­to­rok, szken­ne­rek ván­dor­ló, köl­csön­zött fénye…folyófény.… (Ország Lász­ló)

E jelen­sé­gek, láto­má­sok képi meg­fo­gal­ma­zá­sá­ra tesz­nek kísér­le­tet a kiál­lí­tó művé­szek, a fes­tő­i­ség jegyé­ben, a Magyar Fes­té­szet Nap­ja hívó sza­vá­ra, az elekt­ro­ni­kus tech­ni­kák -szá­mí­tó­gép, szken­ner, digi­tá­lis fény­ké­pe­ző­gép, stb.- alkal­ma­zá­sá­val a digi­tá­lis mát­rix vilá­gá­ban .

A kiál­lí­tá­son lát­ha­tók digi­tá­lis nyo­ma­tok (30x30 cm),
vide­ók, vide­ó­a­ni­má­ció, fény­ob­jek­tek.

A kiál­lí­tás három rész­ből áll:
1. Kiál­lí­tás a MET Galé­ri­á­ban — digi­tá­lis nyo­ma­tok, fény­ob­jek­tek, vide­ók, vide­ó­a­ni­má­ció.
2. Vide­ó­a­ni­má­ció a TV moni­tor­ján — a kiál­lí­tott művek anya­gá­ból készült.

3. Kül­té­ren, a vide­ó­a­ni­má­ció pro­jekt­oros kive­tí­té­se a fák­ra, a galé­ria szom­széd­sá­gá­ban lévő, Idő­sek Park­já­ban, csak a meg­nyi­tó nap­ján 19–19 óra között.

A kiál­lí­tás hely­szí­ne:
MET Galé­ria, a Magyar Elekt­rog­rá­fi­ai Tár­sa­ság / MET bemu­ta­tó ter­me.
H — 1117 Buda­pest, Böl­cső u. 9. fsz. sor 1.

Nyit­va: kedd, szer­da, csü­tör­tök 14–18 óra között.

Meg­kö­ze­lít­he­tő­ség: Újbu­da Köz­pont, M4 met­ró­tól,
a 4-es vil­la­mos vég­ál­lo­má­sá­tól, 17, 41, 47 -es vil­la­mo­sok Vásár­csar­no­ki meg­ál­ló­já­tól, 3–4 perc séta. Refor­má­tus temp­lom mel­lett lévő Kőrösy József utca végén a Bara­nyai utca keresz­te­ző­dé­sén át, az Idő­sek Park­ján után.

Részletek

Dátum:
2017. októ­ber 7.
Idő­pont:
18:00
Ese­mény Cate­gory:
Hon­lap:
http://www.elektrografia.hu/

Helyszín

<span class=“caps”>MET</span> Galé­ria
Buda­pest, 1117, Böl­cső u. 9, 1117 + Goog­le Tér­kép