Események betöltése

« All Ese­mé­nyek

  • Ez az event elmúlt.

Nomád — Lóránt János Demeter Munkácsy-díjas, érdemes művész kiállítása

2017. október 6.-18:00

logo-JG

Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 6.
Helye: József­vá­ro­si Galé­ria (1085 Buda­pest, József krt. 70. ; József krt. Nap u. sarok)
Meg­nyit­ja: Gara­mi Gré­ta művé­szet­tör­té­nész
Köz­re­mű­kö­dik: Men­tés Más­ként Trió
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017.  novem­ber 6-ig

Dr. Sup­ka Mag­dol­na művé­szet­tör­té­nész emlé­ké­nek szen­telt kiál­lí­tás­so­ro­zat része. A sze­rep­lő alko­tá­sok válo­ga­tást nyúj­ta­nak a Völgyi-Skonda és a Kug­ler gyűj­te­mé­nyek­ből. A meg­nyi­tó alkal­má­val a Sup­ka Man­na díj – Csi­kai Már­ta által készí­tett bronz emlék­pla­kett átadá­sá­ra is sor kerül (melyet a T-art Ala­pít­vány és az Aka­dé­mia Hum­a­na Ala­pít­vány ad ki).

A KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK:
Múze­um­pe­da­gó­gia – „Fol­tok és vona­lak, kép­ze­let­be­li ala­kok szü­le­té­se”

2017. októ­ber 16. hét­fő 18 óra
Film­ve­tí­tés­sel össze­kö­tött beszél­ge­tés, „Művész­vi­lág” című port­ré­film.
Ven­dé­ge­ink: Lóránt János Deme­ter, Kug­ler Fló­ri­án, Völ­gyi Mik­lós

2017. októ­ber 18. szer­da, 18 óra
Tár­lat­ve­ze­tés Mónus Vik­tor­ral

A kiál­lí­tás hely­szí­ne, nyit­va­tar­tá­sa, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
József­vá­ro­si Galé­ria
1085 Buda­pest, József krt. 70.
/József krt. Nap u. sarok/
3-as Met­ró: Cor­vin köz meg­ál­ló, a 4–6-os vil­la­mos: Cor­vin köz meg­ál­ló, 9-es autó­busz: Har­minc­ket­te­sek tere meg­ál­ló.
 A kiál­lí­tás hét­köz­na­po­kon 9- 18 órá­ig láto­gat­ha­tó.
Nyit­va tar­tás: hétfő-péntek 8–21 óra
Web: jozsefvarosigaleria.hu
Face­book: jozsef­va­ros­iga­le­ria
E-mail: jozsefvarosigaleria@gmail.com Tel: 36 1 313 9883

Részletek

Dátum:
2017. októ­ber 6.
Idő­pont:
18:00
Ese­mény Cate­gory:
Hon­lap:
http://jozsefvarosigaleria.hu

Helyszín

József­vá­ro­si galé­ria
József krt. 70.
Buda­pet, Pest 1085 Magyar­or­szág
+ Goog­le Tér­kép
Tele­fon:
36 1 313 9883
Hon­lap:
jozsefvarosigaleria.hu